Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­peo ase­mel aja­loo­kon­ve­rents

128
Kolgaküla rahvamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus nõus­tus MTÜ Kol­ga­kü­la Selts taot­lu­se­ga ja lu­bas val­la 82. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks eral­da­tud 2000 eu­rot suu­na­ta aja­loo­kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks. Aas­ta­päe­va­pi­du pi­di Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas toi­mu­ma ok­toob­ri al­gu­ses, kuid kaks nä­da­lat ta­ga­si ot­sus­tas val­la­va­lit­sus, CO­VID-19 le­vi­ku tõt­tu jääb pi­du ära. Kol­ga­kü­la Selts tea­tas, et on peo ase­mel val­mis kor­ral­da­ma koos Kol­ga muu­seu­mi ja val­la teis­te va­ba­ühen­dus­te­ga 82. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud aja­loo­kon­ve­rent­si nii­pea, kui olu­kord või­mal­dab.

Eelmine artikkelTaot­lu­sed kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­gu­kon­naü­ri­tus­teks Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­su