Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord

1405

1. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 1.  Eesmärk

(1) Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise korras (edaspidi: kord) sätestatakse Kuusalu valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja kogukonnasündmustele toetuse (edaspidi toetus) taotlejale esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused, toetuse väljamaksmise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.
(2) Toetuse andmise eesmärgiks on kultuuri-, spordi- ja kogukonna- (kogukondade) tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Kuusalu vallas, elanike heaolu suurendamine, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse ning kogukonna ühtekuuluvustunde suurendamine.

§ 2.  Taotlejale esitatavad nõuded

(1) Toetust antakse: 1) füüsilisele isikule; 2) juriidilisele isikule, välja arvatud äriühingud, korteri-, aiandus- ja garaažiühistud; 3) Kuusalu valla haldusterritooriumil tegutsevale mitteformaalsele ühendusele (seltsing, ring, taidluskollektiiv jne) (edaspidi taotleja).
(2) Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike ja kohalike maksude tasumise kohustused ning esitanud kõik nõutud aruanded varasemalt Kuusalu vallalt saadud toetuste kasutamise kohta.
(3) Juriidilisest isikust taotleja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
(4) Toetust antakse: 1) Kuusalu valla elanikele suunatud kultuuri-, noorsoo- ja spordisündmuste, laagrite, näituste ning kursuste ja koolituste korraldamiseks; 2) Kuusalu vallaga seotud kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks; 3) Kuusalu valla kollektiividele ja füüsilistele isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vald, osalustasude maksmiseks oma valdkonna üleriigilistel ja rahvusvahelistel kultuurisündmustel ning spordivõistlustel osalemisel. Osalustasu käesoleva määruse tähenduses on stardimaks ja sündmusel osalemiseks makstav registreerimistasu; 4) Kuusalu valla kogukondade ühtekuuluvustunnet suurendavateks sündmusteks. Kogukondade ühistegevust suurendavateks koolitusteks ja kursusteks; 5) Kogukondade vajadusteks tehtavateks väikeinvesteeringuteks ja kogukondade turvalisust suurendavateks tegevusteks.
(5) Käesoleva korra alusel ei eraldata toetust: 1) trahvide, kohtukulude, viiviste ja erisoodustusmaksude tasumiseks; 2) taotluse esitamise tähtajaks toimunud sündmusteks ja projektideks ning tehtud kulude katteks.
(6) Käesoleva korra alusel ei saa toetust taotleda Kuusalu Vallavalitsuse hallatavad asutused.
(7) Käesolev kord ei laiene toetustele, mis on reguleeritud teiste riigi ja valla õigusaktidega.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA MENETLEMINE

§ 3.  Toetuse taotlemine

(1) Toetuse taotlemiseks on võimalik Kuusalu Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) esitada vormikohane taotlus 15. septembriks (järgmisel eelarveaastal toimuvad sündmused) ja/või 15. maiks (samal eelarveaastal toimuvad sündmused). 2014. aastal on erandina kogukonnataotluste esitamise tähtajaks 27. juuni 2014. a. Taotlusi saab esitada samal aastal toimuvate sündmuste rahastamiseks.
(2) Kui taotluse esitamise tähtaeg satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, loetakse taotluse esitamise tähtajaks lõikes 1 nimetatud kuupäevale järgnev esimene tööpäev.
(3) Posti teel esitatud taotluse saabumise kuupäevaks loetakse postitempli kuupäeva.
(4) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaegadeks saabunud taotlused menetletakse rahaliste vahendite olemasolul kahe kuu jooksul nende saabumisest ja koostatakse taotluste pingerida. Lõplik rahastamise otsus tekib 15. septembriks laekunud taotlustele 14 päeva jooksul peale volikogu poolt valla eelarve kinnitamist vastavalt eelarves antud toetuseks ettenähtud summale taotluste pingerea alusel, 15. maiks laekunud taotlustele tekib rahaliste vahendite olemasolul hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaegadeks saabunud taotlused vaadatakse läbi ja neist koostatakse pingerida: 15. septembriks saabunud taotlused 15. novembriks ja 15. maiks saabunud taotlused 15. juuniks. Sügiseste taotluste lõplik rahastamisotsus tehakse vastavalt pingereale 14 päeva jooksul peale valla eelarve kinnitamist.
(6) Eelarvest eraldatakse sündmuste rahastamiseks ettenähtud summadest 65% 15. septembriks ja 35% 15. maiks laekunud taotluste rahastamiseks.
(7) Taotluses peavad olema esitatud järgmised andmed: 1) taotleja andmed (kontaktandmed, vastutav isik jms); 2) sündmuse, tegevuse või projekti toimumise aeg ja koht; 3) sündmuse, tegevuse või projekti eesmärk ja kirjeldus; 4) taotluse kategooria (kas tegemist on kultuuri-, spordi- või kogukonnataotlusega); 5) sündmuse, tegevuse või projekti täpne eelarve, sh andmed kaasfinantseerijate kohta ja toetused teistest allikatest; 6) taotleja kinnitus, et ta on teadlik toetuse taotlemise tingimustest ning vastab taotlejale esitatavatele nõuetele; 7) taotleja nõusolek taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

§ 4.  Taotluse vastuvõtmine

(1) Vallavalitsuse vastava valdkonna ametnik (edaspidi ametnik) kontrollib taotleja ja esitatud taotluse vastavust käesoleva korra paragrahvides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab ametnik sellest taotlejale ning annab kuni seitse tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, teeb ametnik komisjonile ettepaneku jätta taotlus läbi vaatamata.
(2) Ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.

§ 5.  Taotluste hindamine

(1) Nõuetele vastavad taotlused esitab ametnik hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul taotluste esitamise tähtajast arvates projektide hindamiskomisjonile (edaspidi komisjon) hindamiseks.
(2) Kui taotleja esitab taotluse sarnasele tegevusele, millele ta on varem (näiteks eelmisel aastal) vallavalitsuselt toetust saanud, esitab ametnik komisjonile taotleja eelmise taotluse aruande.
(3) Kultuuri- ja sporditaotlusi hindab valla kultuuri- ja spordikomisjon.
(4) Kogukonnataotlusi hindab valla kogukonnakomisjon.
(5) Taotlejal on õigus oma projekti tutvustamiseks osaleda komisjoni hindamiskoosolekul.
(6) Taotluste hindamisel arvestatakse järgmisi hindamiskriteeriume: 1) traditsioone ja jätkusuutlikkust (arvestatakse üldisi ja piirkondlikke tavasid ja traditsioone); 2) kogukonna sidususe kasvu ning koostööd eri kogukondade (külade) ja/või organisatsioonide vahel; 3) uudsust ja omapära (sündmus on omapärane ja uudne); 4) suunatust avalikkusele (tegevus on suunatud kõigile huvilistele ja avalikkusele kättesaadav info on laia leviulatusega); 5) omafinantseeringu (sh kaasfinantseeringu) ja vallapoolse finantseeringu suhet (tegevuste elluviimisel on mitmed finantseeringuallikad ega ole panustatud ainult valla toetusele); 6) võimalust sündmuse korraldamisega tõsta Kuusalu valla või küla või piirkonna mainet; 7) kogukonna turvalisuse suurenemist (tegevuse tagajärjel suureneb küla, piirkonna ja/või valla elanike turvalisus); 8) keskkonna korrashoiu paranemist (tegevuse tagajärjel suureneb inimeste keskkonnaalane teadlikkus ja pareneb heakord külas, piirkonnas või vallas); 9) tegevuste lastele/noortele suunatust; 10) eelarve efektiivsust (eelarve põhjendatust, selgust, üksikasjalikkust ja kavandatud kulude vajalikkust).
(7) Hindamispunkte annavad kõik komisjoni liikmed. Komisjoni liige peab taandama end taotluse hindamisest, kui ta on taotlejaga seotud või tekitavad muud asjaolud kahtlust tema erapooletuses.
(8) Komisjon hindab esitatud taotlusi hindamiskriteeriumite põhjal. Komisjon võtab hindamisel arvesse nii taotluses sisalduvat kui ka taotleja esitatud lisateavet.
(9) Komisjoni liikmed hindavad taotlust täisarvudes alljärgnevalt: hindamisskaalal 1–5 hinnatakse projekti järgneva skaala kohaselt:1 – puudulik, 2 – nõrk, 3 – keskpärane, 4 – hea, 5 – väga hea.
(10) Taotluse koondhinne moodustub komisjoni liikmete poolt antud hinnete summast.
(11) Taotluste rahuldamine toimub koondhinnete paremusjärjestuse alusel. Kultuuri-, spordi- ja kogukonnataotlusi hinnatakse eraldi kategooriates ning moodustatakse vastavad pingeread. Esimesena rahuldatakse kõrgeima koondhinde saanud taotlus, misjärel liigutakse mööda pingerida alanevas järjekorras kuni projektide toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni.
(12) Kui hindamistulemused on võrdsed, teeb rahastamisotsuse komisjon hääletamise teel.
(13) Komisjonil on õigus teha vallavalitsusele ettepanek toetuse maksimaalse määra vähendamiseks ning rahuldada kõik või osad nõuetele vastavad taotlused osaliselt, kui taotluses toodud eesmärgid on saavutatavad ka osalise toetusega.
(14) Taotluste hindamistulemuste alusel koostab ametnik vallavalitsuse korralduse eelnõu, mille aluseks on komisjoni koosoleku protokoll.

§ 6.  Taotluste mitte rahuldamine

(1) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamata jätmise kohta, kui: 1) taotleja või taotlus ei vasta käesoleva korra § 2 ja 3 loetletud toetuse saamise nõuetele; 2) eelarve vahendid ei võimalda teha enam ühtegi taotluse rahuldamise otsust; 3) taotluses on esitatud teadlikult valeandmeid; 4) taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluse vastavust toetuse saamise nõuetele; 5) taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul neid kõrvaldanud; 6) taotletakse toetust sündmusele või projektile, mille kohta esitatud varasem taotlus on jooksval eelarveaastal juba rahuldatud (ka osaliselt); 7) taotleja on varem vallalt saadud toetust kasutanud mittesihipäraselt.
(2) Kui taotlus jäetakse rahuldamata käesoleva korra § 6 lg 1 punkti 3 või 7 alusel, ei anta taotlejale toetust taotluse esitamisele järgneval kahel kalendriaastal.
(3) Vallavalitsuse korralduse ärakiri taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadetakse taotlejale hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest. Taotluse mitterahuldamise korral on taotlejal õigus saada infot otsuse motivatsiooni kohta.

3. peatükk TOETUSE KASUTAMINE JA JÄRELEVALVE

§ 7.  Toetuse kasutamise lepingu sõlmimine

(1) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud projekti elluviimiseks.
(2) Toetuse saajaga sõlmib vallavalitsus toetuse eraldamise kohta sihtfinantseerimislepingu (edaspidi leping) hiljemalt 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse vastuvõtmisest arvates.
(3) Lepingut ei sõlmita, kui toetus makstakse välja kuludokumentide alusel.
(4) Lepingus sätestatakse: 1) toetuse suurus; 2) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg ja/või maksegraafik; 3) toetuse saaja kohustus ära märkida toetajana Kuusalu valda; 4) toetuse saaja kohustus sündmust avalikult reklaamida; 5) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel; 6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral; 7) poolte muud õigused ja kohustused.
(5) Juhul, kui taotleja ei sõlmi lepingut käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning taotlus jäetakse rahuldamata.

§ 8.  Toetuse saaja kohustused

Toetuse saaja on kohustatud: 1) tagama taotluses märgitud ning käesoleva korra § 7 lg 2 nimetatud lepingus nimetatud toetust kasutama sihipäraselt; 2) esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast sündmuse või projekti lõppemist kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna; 3) viivitamatult informeerima kirjalikult vallavalitsust kõigist taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist.

§ 9.  Järelevalve

(1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus.
(2) Vallavalitsusel on õigus: 1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente; 2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks; 3) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.
§ 10.  Rakendussätted
(1) Valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotluse vormid kehtestab vallavalitsus.
(2) Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 27. jaanuari 2005 määrus nr 6 „Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord“.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.