Algas Vi­ru ra­ba õp­pe­ra­ja uue park­la ehi­tus

77
Vi­ru ra­ba õp­pe­ra­ja park­la es­kiis. Pu­na­se­ga on mär­gi­tud jalg­tee, mis viib Vi­ru ra­ba õp­pe­ra­ja al­gu­se juur­de.

Ehi­tus­fir­ma Vias­ton Inf­ra OÜ alus­tas Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­ku­se (RMK) tel­li­mu­sel Tal­lin­na-Nar­va maan­teel paik­ne­va Liia­pek­si-Lok­sa tee­ris­ti lä­he­dus­se Vi­ru ra­ba õp­pe­ra­ja uue ja suu­re­ma park­la ehi­ta­mist. Park­la ehi­ta­tak­se ku­ni 90 sõi­duau­to­le ning tekib või­ma­lu­s õp­pe­ra­ja al­gu­ses in­for­mat­sioo­ni ning muu­de va­ja­li­ke tee­nus­te pak­ku­mi­seks.

Vas­ta­valt trans­por­dia­me­ti tel­li­tud es­kiis­la­hen­du­se­le on park­la ka­van­da­tud rii­gi­le kuu­lu­va­le trans­por­di­maa­le, Vi­ru ra­ba õp­pe­ra­ja al­gu­se juur­de. Park­la pro­jek­tee­ris East­con­sult OÜ ning see so­bib Tal­lin­na-Nar­va maan­tee­le ka­van­da­ta­va Lok­sa ka­he­ta­san­di­li­se rist­mi­ku pla­nee­rin­gu­ga. Park­la peaks val­mi­ma tä­na­vu sep­temb­riks. Ehi­tust ra­has­ta­vad Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fond ja RMK, kok­ku ku­lub 365 822 eu­rot.

Vi­ru ra­ba on vä­ga suu­re kü­las­ta­ta­vu­se­ga, kesk­mi­selt te­hak­se aas­tas ra­ja­le 41 000 kü­las­tust. Ena­mik kü­las­ta­jaid saa­bu­vad au­to­de või bus­si­de­ga, prae­gu­ses park­las on vä­he ruu­mi, see­tõt­tu par­gi­tak­se Liia­pek­si-Lok­sa tee äär­de ja met­sa al­la. Kõi­ge roh­kem on ühe kor­ra­ga Vi­ru ra­ba prae­gu­ses park­las ja sel­le ümb­ru­ses loen­da­tud sa­da­kond või roh­kem ma­si­nat.

RMK kü­las­tus­kor­ral­du­se osa­kon­na juht Mar­ge Ram­mo: „Uue park­la val­mi­mi­ne muu­dab kü­las­tus­kesk­kon­na tur­va­li­se­maks ja pa­re­mi­ni suu­na­ta­vaks, ai­tab väl­ti­da ja vä­hen­da­des kü­las­tu­se sur­vet tund­li­ke­le lii­ki­de­le ja elu­pai­ka­de­le.“

Eelmine artikkelNeli­jär­ve puh­ke­kes­ku­se pe­re­nai­ne kin­kis Aeg­vii­du ki­ri­ku­le põ­ran­da
Järgmine artikkelPolitseiuudised