Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri juu­be­li­kont­sert on eda­si lü­ka­tud ke­va­des­se

462
Kuu­sa­lu pa­su­na­koor ree­del, 29. ok­toob­ril kahe muusikapala salvestusel. Esi­reas AN­NE JA­LA­KAS, MAAR­JA EN­GEL PAE­NURM, KA­RO­LI­NA AD­LER, LAU­RI ME­TUS, MIN­NA OL­LI. Tei­ses reas MAR­GUS FREI­BERG, JÜ­RI REBA­NE, JO­HAN­NES PAE­NURM, ELII­SA HE­LE­NE MÄE­VÄ­LI, SAND­RA VÄ­LI­MÄE, UKU AAS­RAND, ERO ES­KO. Ta­ga­reas OTT KASK, KAI­DO ROHT­METS, JAAK SAAR­MA, GER­DA TRIIN HÄÄL, GEORG RAUD­LA, KAT­RI MAN­GEL­SOO, RIC­HARD RAUD­LA, OS­KAR OL­LI ja PÄR­TEL SA­RAP. Fo­to LUI­SA VAL­GIS­TE/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Kuusalu 151aastane pasunakoor tervitab oma publikut 1870. aastal mängitud kõi­ge esi­me­se looga, Jo­hann Crü­ge­ri „Oh võt­kem Ju­ma­lat“.

Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri 150. sün­ni­päe­va kont­sert jäi ko­roo­na­vii­ru­se suu­re­ne­nud le­vi­ku tõt­tu taas ära.

Kuu­sa­lu pa­su­na­koor on Ees­tis üks va­ni­maid te­gut­se­vaid or­kest­reid, esi­me­ne ava­lik esi­ne­mi­ne oli 1870. aas­ta 19. ok­toob­ril va­na ka­lend­ri jär­gi ehk uue ka­lend­ri jär­gi no­vemb­ri al­gu­ses. Es­malt pi­di 150. sün­ni­päe­va pi­du­lik kont­sert toi­mu­ma aas­ta ta­ga­si sü­gi­sel, kuid ko­roo­na­pan­dee­mia pä­rast lü­ka­ti eda­si tä­na­vu sü­gi­ses­se, lau­päe­va­le, 30. ok­toob­ri­le. Veel möö­du­nud nä­da­la al­gu­ses loot­sid kor­ral­da­jad, et see­kord juu­be­li­kont­sert ära ei jää, ehk­ki ühi­se tor­di­söö­mi­se plaa­nist loo­bu­ti. Ent nä­da­la kes­kel ot­sus­ta­ti ko­gu kont­sert ära jät­ta, sest ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nuid li­san­dus ko­gu rii­gis jär­jest enam ning Kuu­sa­lu vald on na­ka­tu­nu­te suh­tar­vu poo­lest Ees­tis pin­ge­rea ee­sot­sas.

Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri di­ri­gent Ott Kask kom­men­tee­rib, et la­val oleks esi­ne­nud kok­ku sa­da­kond muu­si­kut. Plaan oli esi­ta­da osa kont­ser­di­ka­vast koos Va­ba­riik­li­ku Or­kest­ri­juh­ti­de Puhk­pil­lior­kest­ri­ga. Kaa­sa­tud olid laul­jad ja pil­li­so­lis­tid, pa­su­na­koo­ri ja Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li vi­list­la­sed ning õpe­ta­ja­te an­sam­bel, noor­te fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad. Esi­ne­ma pi­di ka Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li kõi­ge noo­re­ma­te puhk­pil­lior­kes­ter, kus män­gi­vad 10-11 aas­ta­sed õpi­la­sed.

„Sün­ni­päe­va­kont­sert oli plaa­nis te­ha suu­re­le juu­be­li­le väär­si­li­selt, te­gi­me põh­ja­li­ku eel­töö. Loo­dan, et ke­va­del, märt­sis või ap­ril­lis, kui ko­roo­nao­lu­kord lee­ve­neb ja ava­neb või­ma­lus, suu­da­me sel­le siis­ki suu­res osas sa­mas ma­hus pub­li­ku et­te tuua,“ lau­sub ta.

Kuu­sa­lu kol­me esi­me­se pa­su­na­me­he fo­to­ga pla­ka­ti juu­res sei­sa­vad pa­su­na­koo­ri kõi­ge staažika­mad: JÜ­RI RE­BA­NE on or­kest­ris män­gi­nud li­gi 60 aas­tat, KAI­DO ROHT­METS li­gi 40 aas­tat, OTT KASK ol­nud di­ri­gent 31 aas­tat, JAAK SAAR­MA män­gi­nud üle 50 aas­ta ja MAR­GUS TREI­BERG üle 30 aas­ta. Fo­to LUI­SA VAL­GIS­TE/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Pä­ris ära siis­ki juu­be­li tä­his­ta­mi­ne ei jää­nud. Pa­su­na­koor ko­gu­nes ree­de, 29. ok­toob­ri õh­tul. Es­malt teh­ti tra­dit­sioo­ni­li­ne ühi­ne käik Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le, pa­su­na­koo­ri ühe asu­ta­ja Ja­kob Prii­man­ni haua­le vii­di pärg ja süü­da­ti küün­lad. Eda­si läk­sid muu­si­kud Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja, kus toi­mus ka­he muu­si­ka­pa­la sal­ves­tus. Fil­mis Raul Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast. Or­kes­ter män­gis vi­deos­se mar­si­sea­de Leo Nor­me­ti pa­last „Puh­kus Vil­jan­dis“ ja Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri kõi­ge esi­me­se loo, Jo­hann Crü­ge­ri „Oh võt­kem Ju­ma­lat“. Se­da ko­raa­li män­gis nel­ja me­he­ga puhk­pil­lior­kes­ter Kuu­sa­lu ki­ri­ku uk­se ees 150 aas­tat ta­ga­si, et ter­vi­ta­da lee­ri­lap­si. Aas­ta va­rem oli ol­nud esi­me­ne üld­lau­lu­pi­du, mis an­dis peol osa­le­nud mees­te­le tõu­ke or­kest­ri asu­ta­mi­seks.

Sal­ves­ta­tud pa­lad leiab Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka Fa­ce­boo­ki lehelt.

Mar­si­vii­si „Puh­kus Vil­jan­dis“ vi­deot näi­da­ti suu­rel ek­raa­nil pü­ha­päe­val, 31. ok­toob­ril Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas noo­di­vi­hi­ku „Maa­kon­da­de mar­si­vii­sid“ esit­lu­sel. Noo­di­vi­hi­ku an­dis väl­ja MTÜ Puhk­pil­li­muu­si­ka Ko­da, mil­le lii­ge on ka di­ri­gent Ott Kask.

Ta sel­gi­tab: „Mar­si­vi­hi­kus on 15 mar­si­vii­si, mis esin­da­vad Ees­ti kõi­ki maa­kon­di. Har­ju­maad esin­dab „Kuu­sa­lu pul­ma­marss“. On uu­si lu­gu­sid ja tun­tud vii­si­de mar­si­ver­sioo­ne. Te­gin Leo Nor­me­ti tun­tud lau­lu­le „Puh­kus Vil­jan­dis“ sea­de mis kõ­laks vä­he­malt ko­ha­ti sar­na­selt Ülo Raud­mäe loo­dud ori­gi­naal­sea­de­le suu­re­le or­kest­ri­le. Lu­gu on pä­rit Bo­ris Kõr­ve­ri ja Leo Nor­me­ti ope­re­tist „Her­me­se kan­nul“. Va­ba­riik­lik Or­kest­ri­juh­ti­de Puhk­pil­lior­kes­ter oli lau­päe­val ja pü­ha­päe­val Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas loo­min­gu­li­ses laag­ris ning pi­di esi­ne­ma lau­päe­val meie juu­be­li­kont­ser­dil ja pü­ha­päe­val noo­di­vi­hi­ku esit­lu­sel. Meie pa­su­na­koo­ri üle­san­ne oli esit­lu­sel män­gi­da „Puh­kus Vil­jan­dis“, aga asen­da­si­me sel­le esi­tu­se vi­deo­ga.“

Ree­deõh­tu­se kok­ku­saa­mi­se ja sal­ves­tu­se koh­ta lau­sub di­ri­gent, et see oli or­kest­ri­le vä­ga va­ja­lik, sai koos koo­ki süüa ja oma väi­ke­ses rin­gis juu­be­lit tä­his­ta­da.

Sal­ves­tu­sel osa­le­sid Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri 20 muu­si­kut, suu­re­ma­te esi­ne­mis­te ajal on koos­seis suu­rem.

Ott Kask: „Mul on vä­ga hea meel, et Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de koo­li ja pa­su­na­koo­ris män­gi­nud vi­list­la­sed on nõus pa­nus­ta­ma ko­du­ko­ha muu­si­kael­lu ja tu­le­ma meie­ga koos esi­ne­ma suu­re­ma­tel kont­ser­ti­del: Sa­muel Ja­la­kas, Al­lan Jär­ve, San­der Vald­maa, Sten Vald­maa, Ind­rek Va­rend, Mar­ko Kask ja tei­sed. Rõõ­mu teeb ka see, et me or­kest­ris on noo­ri ja se­da tä­nu kuns­ti­de koo­li­le, mil­le or­kes­ter on meie jä­rel­kasv ja jär­je­pi­de­vu­se kas­vu­la­va. Taht­si­me juu­be­li­kont­ser­di­ga näi­da­ta, kus olid 150 aas­tat ta­ga­si är­ka­mi­se ajal al­gu­se Kuu­sa­lu kul­tuu­rie­lu juu­red ja ku­hu ole­me sel­le aja­ga jõud­nud.“

Eelmine artikkelValimistulemuste kinnitamine venib
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi poi­sid püüa­vad pje­des­taa­li­koh­ti