Ani­jal toi­mus Ida-Har­ju 6 oma­va­lit­su­se ühisp­ro­jek­ti avaü­ri­tus

32
Anija mõis.

Ani­ja mõi­sa ai­das oli 21. sep­temb­ril Raa­si­ku, Ani­ja, Kuu­sa­lu, Jõe­läht­me ja Ko­se val­la ning Lok­sa lin­na li­gi kaks aas­tat kest­va ühisp­ro­jek­ti „Ida-Har­ju piir­kon­na koos­töö­mu­de­li loo­mi­ne in­teg­ree­ri­tud tee­nus­te pak­ku­mi­seks va­ra­ja­se koo­list väl­ja­lan­ge­vu­se en­ne­ta­mi­seks ja sek­ku­mi­seks“ avaü­ri­tus.

Pro­jek­ti­juht Lii­sa Mäe­met­sa sõ­nul pak­ku­sid eest­ve­da­jad pi­ka ja „keelt murd­va“ ni­me­ga pro­jek­ti lü­he­maks ni­meks TU­KI, mis tä­hen­dab tu­gi­tee­nus­te aren­da­mist Ida-Har­ju piir­kon­nas.
Pro­jek­ti ees­märk on suu­ren­da­da Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­te suut­lik­kust pak­ku­da eba­sood­sas olu­kor­ras las­te­le ja noor­te­le tu­gi­tee­nu­seid. Juht­part­ner on Raa­si­ku vald, kel­le esi­ta­tud pro­jek­ti­le eral­das Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus 244 000 eu­rot Eu­roo­pa Ma­jan­dus­piir­kon­na toe­tust.
„Loo­dan, et ka­he aas­ta pä­rast on Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­te eba­sood­sas olu­kor­ras ole­vad lap­sed ja pe­red efek­tiiv­se­malt toe­ta­tud, neid abis­ta­vad asu­tu­sed ja tu­gis­pet­sia­lis­tid tee­vad oma­va­hel tõ­hu­sa­mat koos­tööd ning meil on kin­del mu­del, mil­le jär­gi saa­me lap­si ja noo­ri se­ni­sest pa­re­mi­ni ja süs­teem­se­malt ai­da­ta,“ lau­sus pro­jek­ti al­ga­ta­ja ning Raa­si­ku val­la pool­ne juht, möö­du­nud nä­da­la lõ­pu­ni Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­na töö­ta­nud Ju­ta Asu­ja.

Avaü­ri­tu­sel oli igast pro­jek­tis osa­le­vast oma­va­lit­su­sest ko­hal küm­me­kond ini­mest: vald­kon­da­de spet­sia­lis­tid ko­ha­li­kust oma­va­lit­su­sest ja ha­ri­du­sa­su­tus­test, seal­hul­gas tu­gis­pet­sia­lis­tid – eri­pe­da­goo­gid, lo­go­pee­did, psüh­ho­loo­gid.

Ju­ta Asu­ja rää­kis, kui 2018. aas­tal Raa­si­ku val­las tööd alus­tas, oli val­la koo­li­des-las­te-
ae­da­des 10 tu­gis­pet­sia­lis­ti­de koh­ta, nel­ja aas­ta jook­sul on juur­de loo­dud veel peaae­gu sa­ma pal­ju: „Ar­ves­ta­des las­te ar­vu ei ole­gi või­bol­la vä­ga vi­ga võr­rel­des mõ­ne tei­se oma­va­lit­su­se­ga, aga ko­ha­peal tea­me, et meil on las­te­ga te­ge­le­mi­seks spet­sia­lis­te juur­de va­ja.“
Li­saks koo­li­de-las­teae­da­de tu­gis­pet­sia­lis­ti­de­le töö­ta­vad oma­va­lit­sus­tes pe­re­de­ga ka las­te­kait­se- ja sot­siaal­töö­ta­jad, po­lit­sei- ja ter­vis­hoiu­süs­teem, re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­mees­kon­nad: „Spet­sia­lis­ti­de ring, kes las­te ja pe­re­de­ga toi­me­tab, on tih­ti ar­vu­kas, kuid nen­de koos­töö saaks ena­mas­ti ol­la olu­li­selt tõ­hu­sam.“

Ta mär­kis, et koo­list pä­ri­selt väl­ja­lan­ge­nu­te arv ei ole vä­ga suur, kuid kas­va­nud on nen­de noor­te arv, kel­lel on risk ha­ri­dus­tee va­ra­ja­se­le kat­ke­mi­se­le, li­saks on koo­li­des vä­ga pal­ju lap­si, kes on eri põh­ju­sel, näi­teks kiu­sa­mis­e või keh­va­de õpi­tu­le­mus­te tõt­tu, kee­ru­li­ses olu­kor­ras.

See­tõt­tu kü­sis Ju­ta Asu­ja kol­lee­gi­delt naa­be­ro­ma­va­lit­sus­test aas­ta ta­ga­si, kas ja kes soo­vi­vad koos­töö­mu­de­li aren­dusp­rot­ses­sis osa­le­da: „Kõi­gi vas­tus oli kin­del jah, ke­da­gi pol­nud va­ja veen­da, et sel­lest on mei­le ka­su. Kuus oma­va­lit­sust, kes sel­les pro­jek­tis osa­le­vad, on üht­pi­di häs­ti eri­ne­vad, meie tu­gi­süs­tee­mid on eri­ne­valt kor­ral­da­tud, sa­mas on prob­lee­mid, mil­le­ga kok­ku puu­tu­me, vä­ga­gi sar­na­sed. Leid­si­me, et meil po­le mõ­tet jää­da oo­ta­ma, et kee­gi tei­ne mei­le la­hen­du­si pa­kuks, vaid püüa­me ühi­selt olu­kor­da pa­ran­da­da.“

Foo­ku­ses on prob­lee­mi­de en­ne­ta­mi­ne
Pro­jek­ti sihtg­rupp on ku­ni 18aas­ta­sed lap­sed ja noo­red. Nen­de hul­gas on käi­tu­mis- ja emot­sio­naal­se­te häi­re­te­ga või aju­tis­te õpi­ras­kus­te­ga, ter­vi­se­prob­lee­mi­de­ga ja puu­de­ga ning sot­siaal­ma­jan­dus­li­ke, kul­tuu­ri­lis­te või kee­le­lis­te fak­to­ri­te tõt­tu eba­sood­sas olu­kor­ras lap­sed.

„Ta­ha­me pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu roh­kem en­ne­tus­töö­le ja võt­ta foo­ku­ses­se nen­de koo­list väl­ja­lan­ge­mi­se ris­ki­ga te­ge­le­mi­se – ak­ti­vee­ri­da õpi­hi­mu ja mo­ti­vat­sioo­ni, kaa­sa­tust õp­pe­töös­se,“ sel­gi­tas pro­jek­ti­juht Lii­sa Mäe­mets.

Ta mär­kis, et prae­gu ei os­ka kee­gi veel täp­selt öel­da, mi­da sõ­na­paar „in­teg­ree­ri­tud tee­nu­sed“ täp­selt tä­hen­dab, kuid on ole­mas plaan, kui­das sel­le­ni jõu­da: „Meie pro­jek­ti mõis­tes tä­hen­da­vad in­teg­ree­ri­tud tu­gi­tee­nu­sed eel­kõi­ge ha­ri­dus-, sot­siaal- ja ter­vis­hoiu­vald­kon­da­de suu­re­mat lõi­mi­mist lap­se toe­ta­mi­seks.“

Käesoleval sü­gi­sel on pro­jek­tis osa­le­jai­le õp­pe­rei­sid Ees­ti teis­tes­se piir­kon­da­des­se ning Por­tu­ga­li, kus on Ees­ti­ga sar­na­ne noor­te tu­gi­süs­teem. Pro­jek­ti esi­me­ses eta­pis, mis kes­tab järg­mi­se aas­ta jaa­nua­ri lõ­pu­ni, sel­gi­ta­tak­se väl­ja ja ana­lüü­si­tak­se koo­list va­ra­jast väl­ja­lan­ge­mist soo­dus­ta­vaid te­gu­reid ning piir­kon­na oma­va­lit­sus­te prae­gust või­me­kust nen­de prob­lee­mi­de­ga te­ge­le­mi­seks. Tei­ses eta­pis, mis kes­tab ku­ni järg­mi­se ke­va­de­ni, ha­ka­tak­se väl­ja töö­ta­ma in­teg­ree­ri­tud tu­gi­tee­nus­te koos­töö­mu­de­lit ning järg­mi­se õp­peaas­ta al­gu­ses ha­ka­tak­se se­da Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­tes kat­se­ta­ma, et 2024. aas­ta veeb­rua­ris-märt­sis te­ha kat­se­tus­te põh­jal koos­töö­mu­de­lis­se täien­du­si-pa­ran­du­si. Pro­jekt lõ­peb ap­ril­lis 2024.

Igas osa­le­vas oma­va­lit­su­ses on moo­dus­ta­tud las­te ja noor­te­ga töö­ta­va­test spet­sia­lis­ti­dest võr­gus­tik, kel­lel on Lii­sa Mäe­met­sa sõ­nul kaa­lu­kas roll vald­kon­da­de üle­se koos­töö­mu­de­li loo­mi­sel. Raa­si­ku val­las on võr­gus­ti­ku juht Ju­ta Asu­ja, Ani­ja val­las ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht Tii­na Si­lem, Kuu­sa­lu val­las juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man, Lok­sa lin­nas las­te­kait­se- ja sot­siaal­nõu­nik Õn­ne Ar­ba, Ko­se val­las abi­val­la­va­nem Kad­ri Tiis ja Jõe­läht­me val­las ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Car­men Vi­her­puu. Li­saks oma­va­lit­sus­te­le on pro­jek­ti koos­töö­part­ne­rid Keh­ra Ter­vi­se­kes­kus, OÜ Koo­li­ter­vis­hoid, Kiu­sa­mis­va­ba Kool ning nõus­ta­mis- ja koo­li­tus­kes­kus Pa­pa­ver Tee­nu­sed.

Eelmine artikkelSIIM NURK ja AVO VEST on nüüd Kuusalu vallavolikogus
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­su­se osa­kon­na­ju­ha­ta­ja lah­kus ame­tist