Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi poi­sid püüa­vad pje­des­taa­li­koh­ti

280
Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi poi­sid pä­rast au­gus­ti­kuist TTP noor­te ve­lo­tuu­ri fi­ni­šit Pi­ri­tal: AND­REAS VIL­BAS­TE, RU­BEN KÄÄRST, HER­LEN KA­JO, STEN ERIK SOI­VER ja MAR­KUS ALEK­SAN­DER SAAR.

Ke­va­dest ala­tes või­du ki­hu­ta­nud Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi pois­tel on ees kaks võist­lust.

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi tree­ne­ri Kai­do Laa­si sõ­nul pidid kolm hoo­lea­lust va­he­peal ter­vist ko­su­ta­ma, aga nii­pea kui nad jäl­le võis­tel­da said, hüp­pa­sid nad rat­ta­sa­du­las­se ja te­gid taas kaa­sa sep­temb­ri lõ­pus ala­nud RMX Trans­port cyc­lo-kros­si ka­ri­ka­sar­ja eta­pil.

En­ne ka­ri­ka­sar­ja vii­mast kaht etap­pi si­hi­vad Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi kas­van­di­kud au­hin­na­koh­ta nel­jas va­nu­sek­las­sis. Tree­nin­gu­rüh­ma esi­num­ber, 1. no­vemb­ril 16aas­ta­seks saa­nud Evar Saul hoiab Vil­jan­dis, El­vas, Rap­las, Kei­las ja Rak­kes pee­tud etap­pi­de jä­rel juu­nio­ri­de pa­re­mus­reas liid­ri­koh­ta ja on ka­ri­ka­sar­ja ül­dar­ves­tu­ses kol­mas. Kok­ku­võt­tes lä­heb seits­mest eta­pist ar­ves­se viis pa­re­mat tu­le­must.

Kai­do Laa­si sõ­nul on Evar Saul pak­ku­nud M18 va­nu­se­klas­si liid­ri­te­le sü­di kon­ku­rent­si ja tal on või­ma­lus tõus­ta ka kok­ku­võt­tes kol­me pa­re­ma jalg­rat­tu­ri hul­ka. Üks Ees­ti an­de­ka­maid noo­ri rat­tu­reid Frank Aron Ra­gi­lo on kol­mel eta­pil ol­nud teis­test kind­lalt üle ja te­da võib pi­da­da ka­ri­ka­sar­ja ül­de­si­ko­ha heit­lu­ses suur­soo­si­kuks. Teis­te Ees­ti pa­re­mik­ku kuu­lu­va­te sport­las­te­ga on suut­nud Evar Saul võrd­väär­selt võis­tel­da, se­da tões­tas ta ka cyc­lo-kros­si Ees­ti meist­ri­võist­lus­te ka­hek­san­da ko­ha­ga.

M16 va­nu­sek­las­sis si­hib cyc­lo-kros­si ka­ri­ka­sar­jas pje­des­taa­li­koh­ta Mau­ro Erik Saar. Viiel eta­pil üht­la­selt sõit­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne asub üld­pin­ge­reas tei­sel ko­hal. 8. ko­hal on And­reas Vil­bas­te ja 10. Ru­ben Käärst.

Kai­do Laas: „Mau­ro ja Ru­ben pi­did vii­bi­ma iso­lat­sioo­nis ega saa­nud cyc­lo-kros­si Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel osa­le­da. Hoo­li­ma­ta tree­nin­gu­pau­sist te­gi Mau­ro möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel pee­tud ka­ri­ka­sar­ja eta­pil Rak­kes hea et­teas­te ja jät­tis sel­ja­ta­ha tu­ge­vaid sõit­jaid. Usun, et Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel või­nuks ta pür­gi­da kuue pa­re­ma hul­ka.”

M14 va­nu­sek­las­sis ja­hib kõr­get koh­ta Mar­kus Alek­san­der Saar, kes viie eta­pi jä­rel hoiab liid­ri­po­sit­sioo­ni. Mit­mel ri­vaa­lil on aga kir­jas nel­ja eta­pi punk­tid, mis­tõt­tu tõo­tab esi­ko­ha­heit­lus ku­ju­ne­da ta­sa­vä­gi­seks. 18. ko­hal on Her­len Ka­jo ja 32. Sten Erik Soi­ver.

Hai­ges­tu­mi­se tõt­tu ei saa­nud Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi pe­sa­mu­na Georg Sa­lu­puu möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel Rak­kes star­ti­da. 11aas­ta­ne jalg­rat­tur või­tis esi­ko­ha kol­mel eta­pil ja lõ­pe­tas nel­jan­dal jõup­roo­vil ka­hek­san­da­na. Ka­ri­ka­sar­ja ül­dar­ves­tu­ses asub ta seits­men­dal ko­hal, kuid ees­pool oli­ja­tel on ju­ba kir­jas punk­te viielt eta­pilt.

Kai­do Laas aval­das loo­tust, et Georg Sa­lu­puu ko­sub ja on nii eel­vii­ma­sel eta­pil, 13. no­vemb­ril Tal­lin­nas kui ka vii­ma­sel eta­pil 20. no­vemb­ril Ote­pääl taht­mist täis, et pje­des­taa­li­ko­ha pä­rast või­du sõi­ta.

Au­hin­na­ko­had tões­ta­sid pois­te tree­nin­gu­ta­het
Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi liik­meid saa­tis edu ka ke­va­dest au­gus­ti lõ­pu­ni väl­da­nud Fil­te­ri võist­lus­sar­ja­des. Tem­po­sar­ja ül­dar­ves­tu­ses tee­ni­ti kol­mes noor­te va­nu­sek­las­si­des võit ja mi­tu au­hin­da.

MU17 noor­mees­te seas hõi­va­sid Evar Saul ja Mau­ro Erik Saar kõr­ge­mad pje­des­taa­li­ko­had. MU15 pois­test oli pa­rim Ru­ben Käärst. Teis­te Kuu­sa­lu rat­tu­ri­te ko­had: 3. Mar­kus Alek­san­der Saar, 5. Her­len Ka­jo, 6. And­reas Vil­bas­te ja 8. Sten Erik Soi­ver. MU13 pois­te seas või­tis Georg Sa­lu­puu. Eta­pid pee­ti Maar­dus, Kum­nas, Aru­kü­las, Kii­lis, Viim­sis ja Ääs­mäel, kok­ku lä­bi­ti tem­po­sar­jas 98 ki­lo­meet­rit.

Viiest eta­pist koos­ne­nud maan­tee­ka­ri­ka­sar­jas lõ­pe­tas MU17 va­nu­sek­las­si kok­ku­võt­tes Evar Saul kol­man­da­na ja Mau­ro Erik Saar kuuen­da­na. MU15 pois­te seas oli Mar­kus Alek­san­der Saar kol­mas, And­reas Vil­bas­te kuues, Ru­ben Käärst seits­mes, Georg Sa­lu­puu 10., Sten Erik Soi­ver 11. ja Her­len Ka­jo 17. Eta­pid toi­mu­sid Kuu­sa­lus, Jõ­ge­val, Pär­nus, Tal­lin­nas ja El­vas.
Kok­ku on Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi liik­med tä­na­vu­sel hooa­jal võis­tel­nud 48 päe­val, nen­de seas ka ne­li suu­sa­sõi­tu Es­to­lop­pe­til.

Kai­do Laa­si­le te­gi hea­meelt, et kui sun­ni­tud võist­lus- ja tree­nin­gu­paus väl­ja ar­va­ta, siis on hoo­lea­lu­sed koor­must ja pin­get häs­ti ta­lu­nud: „Ju­hul kui la­du­da sü­gi­sest ala­tes kor­ra­lik vas­tu­pi­da­vu­se vun­da­ment, jak­sa­vad poi­sid võist­lus­hooa­jal roh­kem pin­gu­ta­da. On loo­mu­lik, et sek­ka juh­tub keh­ve­maid päe­vi, aga ka siis po­le poi­sid al­la and­nud, vaid jõu­ko­ha­selt pin­gu­ta­nud. Kes vä­si­vad, jä­ta­vad sõi­du poo­le­li ja taas­ta­vad jõu­va­rud, et järg­mi­se­l võist­lu­sel taas taht­mi­se­ga star­ti­da.”