Kuu­sa­lu noo­red esit­le­sid en­da­teh­tud män­gu­fil­mi „Var­ja­tud pä­ran­dus“

489
Fil­mis „Var­ja­tud pä­ran­dus“ osa­le­nud esi­li­nas­tu­sel, 5. veeb­rua­ril 2023 Kuu­sa­lu koo­li saa­lis: esi­reas KRIS­TII­NA RAI­VI VI­LE­PA­JU, ANETT KIRT, ELIS­SA KAAR­MANN, ANET­TE ROD­RI­GUES DOS SAN­TOS, KARL JA­CO DA­NIEL, AND­REAS MO­ZA­JEV, KIL­LU IS­SAK, UR­SU­LA PÕH­JA­LA, LEN­NA LOO­RE EE­RIK­SOO, TÕ­NU IDA­VAIN, ADEE­LE ELI­SA­BET IDA­VAIN, ATS SOO­SA­LU, KER­TU PRII­LINN, MAT­TIAS IDA­VAIN ja HAN­NA-STII­NA VER­NER. Tei­ses reas KAI­DI AL­MET, JOO­SEP AGU, CAR­MEN TII­NAS, LOT­TA ELI­SA­BET LEH­TO­NEN, AN­NE-GRE­TE KUUSK­MANN, SIG­RID SIL­LAS­TE, AA­RON ALL­MÄ­GI, KAT­RIIN VI­RU­NEEM, LII­SA KO­RO­TE­JEV-PIIR, REE­LI­KA TAM­ME­KI­VI, EVE SA­RAP, KAD­RI IDA­VAIN ja MII­NA AN­TONS. Ta­ga REIN KA­SAK, BRENT PÕH­JA­LA ja ROLF PÕH­JA­LA. Fo­to Rai­li Mä­gi 

Ala­tes lau­päe­vast saab noor­te­fil­mi „Var­ja­tud pä­ran­dus“ vaa­da­ta You­Tu­be`is.

„Um­bes kaks aas­tat ta­ga­si hak­kas üks mõ­te mu peas vi­suaal­selt töö­le ja mõist­sin, et see ei saa ai­nult mi­nu sis­se jää­da. Kir­ju­ta­sin Mat­tias Ida­vai­nu­le oma ideest, mis tun­dus esial­gu hul­lu­meel­ne just teh­ni­lis­te as­pek­ti­de ja vi­suaa­li poo­lest. Ot­sus­ta­si­me siis­ki fil­mi­te­ge­mi­se käi­ma lü­ka­ta ja leid­si­me mees­kon­na, kel­le­ga koos hak­ka­si­me pro­jek­ti aru­ta­ma,“ kir­jel­das laupäeval, 4. veeb­rua­ril Kuu­sa­lu koo­li­ma­jas esi­li­nas­tu­nud fil­mi „Var­ja­tud pä­ran­dus“ saa­mis­lu­gu au­tor, režis­söör ja st­se­na­rist Han­na-Stii­na Ver­ner Sõ­nu­mi­too­ja­le.

„Võt­ted olid 2021. aas­ta su­vel. Aga juh­tus nii, et oli tar­vis lei­da uus mon­tee­ri­ja, tek­kis ju­ba kaht­lus, et film ei tu­le­gi ku­na­gi väl­ja. Lõ­puks ot­sus­tas Mat­tias, kes prae­gu on aja­tee­nis­tu­ses, et film peab val­mis saa­ma ja asus ise igal va­bal het­kel mon­tee­ri­ma.“

Han­na-Stii­na Ver­ner oli ne­li aas­tat ta­ga­si üks näit­le­ja­test, kes män­gis 2019. aas­tal Kuu­sa­lu koo­li­noor­te fil­mi­rin­gi lõ­pu­töö­na val­mi­nud män­gu­fil­mis „Ta­ga­si röö­bas­te­le“. Se­da fil­mi esit­le­ti 2019 sü­gi­sel Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Režis­söör, ope­raa­tor ja üks st­se­na­ris­te oli ka siis Mat­tias Ida­vain. Too­kord saa­di fil­mi te­ge­mi­seks toe­tust Kuu­sa­lu val­lalt Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se al­ga­tu­sel noor­te et­te­võt­lik­ku­se toe­ta­mi­seks loo­dud taot­lus­voo­rust.

Äs­ja ava­li­kus­ta­tud män­gu­fil­mi toe­tas Kuu­sa­lu vald 2021. aas­tal sa­mast noor­te omaal­ga­tu­se fon­dist – fil­mip­ro­jek­ti el­lu­vii­mi­seks an­ti 1350 eu­rot. Uue fil­mi mees­kon­nas asu­sid ai­ta­ma ning osa­le­sid kaasst­se­na­ris­ti­de­na Ree­li­ka Tam­me­ki­vi, Hans Jü­ris ja Eli­na Par­ve.

Mat­tias Ida­vain: „Kut­su­si­me abi­li­si meie esi­me­se män­gu­fil­mi selts­kon­nast. See­kord läks võt­teg­rupp pal­ju suu­re­maks, osa­del rol­lid va­he­tu­sid, mõ­ni va­ra­sem näit­le­ja asus ap­pi kaa­me­ra ta­ha ja vas­tu­pi­di. Meie he­li­meest õpe­tas Kiius elav Rein Ka­sak, kes ai­tas ka esi­li­nas­tu­se he­li­ga.“

Fil­mi näit­le­jad on Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud – noor­te fil­mig­rupp, nen­de pe­re­liik­med ning Kuu­sa­lu koo­li õpe­ta­jad. Vaid pea­te­ge­last So­fiat män­gi­nud Kil­lu Is­sak on pä­rit Tal­lin­nast. Te­ma­le pa­ku­ti rol­li, sest on teist pea­te­ge­last To­mi ke­has­ta­nud And­reas Možaje­vi kaas­la­ne ja oli lihtsam koos mängida.

So­fia ema rol­lis on Ker­tu Prii­linn, isa rol­lis Il­vard Ee­rik­soo ja väi­ke­se So­fia rol­lis Len­na Loo­re Ee­rik­soo. Va­nae­ma män­gib Ur­su­la Põh­ja­la, ra­ba­tüd­ru­kut Han­na-Stii­na Ver­ner, Gus­ta­vit Rolf Põh­ja­la, tai­me­kas­va­ta­jat Kris­tii­na-Rai­vi Vi­le­pa­ju, väi­kest tüd­ru­kut Adee­le Eli­sa­bet Ida­vain, tüd­ru­ku isa Tõ­nu Ida­vain ning So­fia sõb­ran­na­sid Ree­li­ka Tam­me­ki­vi, Sig­rid Sil­las­te ja Lot­ta Eli­sa­bet Leh­to­nen. Maa­li­jad on Kai­di Al­met, Kad­ri Ida­vain, Eve Sa­rap, Min­na Ol­li ja Hiie Kik­kas. Peo­li­si män­gi­vad Ats Soo­sa­lu, Joo­sep Mürk, Karl Ja­co Da­niel, Aa­ron All­mä­gi, Joo­sep Agu, Kat­rin Vi­ru­neem, Lii­sa Ko­ro­te­jev-Piir, Anet­te Rod­ri­gues Dos San­tos, Ale­xand­ra An­tons, Anett Kirt, Car­men Tii­nas, Brent Põh­ja­la, Georg Kuusk, An­ne-Gre­te Kuusk­mann, Hu­go Ar­rak, Hans Jü­ris ja Elis­sa Kaar­mann.

Mat­tias Ida­vai­nu sõ­nul vaa­da­ti põ­hi­te­ge­la­si va­li­des se­da­gi, et ema, isa ja So­fia noo­re­na olek­sid peao­sa­täit­ja­ga vi­suaal­selt sar­na­sed: „Pea­mi­ne oli, et kõik, kes nõu­so­le­ku osa­le­mi­seks and­sid, said end võ­te­te ajaks va­baks võt­ta. Fil­mi­võt­ted olid 2021. aas­ta su­vel jär­jest ka­hek­sal päe­val. Fil­mi­le an­tud toe­tus­ra­ha ku­lus trans­por­di­le, toit­lus­ta­mi­se­le ja ka­su­ta­tud muu­si­ka au­to­ri­ta­su­de­le.“

Fil­mi­ti Kuu­sa­lu val­las – Kuu­sa­lu ale­vi­kus ja kü­las, lii­va­kar­jää­ri juu­res, mit­mel pool me­re ää­res, Vi­ru ra­bas, tut­ta­va­te ko­du­des ja õue­des. Mõ­ned võt­ted teh­ti Pil­la­pa­lu kü­las Ani­ja val­las ja Ka­ber­nee­me kü­las Jõe­läht­me val­las.

Loe pikemalt 15. veebruari Sõnumitoojast. 

Eelmine artikkelRaasikul meenutati KALJU TIIKI põneva koroonavõistlusega
Järgmine artikkelJõus­tus maa­koh­tu ot­sus Aeg­vii­du Pääs­te­selt­sist ra­ha omas­ta­mi­se koh­ta