Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na aja­loo­kon­ve­rents tu­leb Lok­sal

36
Ajalookonverents puhkemajandusest Kuusalu kihelkonnas

Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na aja­loo­kon­ve­rent­sid on se­ni toi­mu­nud Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. See­kord­ne, nel­jas aja­loo­kon­ve­rents toi­mub ree­del Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­ses ja rää­gi­tak­se puh­ke­ma­jan­du­sest Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nas. Kon­ve­rent­si kor­ral­da­vad taas Kol­ga­kü­la Selts, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ja Kol­ga muu­seum. Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­ju­hi Kai­sa Lin­no sõ­nul va­li­ti Lok­sa toi­mu­mis­ko­haks, sest oli möö­du­nud sa­jan­di al­gu­se poo­le ki­hel­kon­na su­vi­tus­pea­linn ning su­vi­ta­mas käi­di ka ümb­rus­kon­na kü­la­des. Rää­gi­tak­se ka nõu­ko­gu­deaeg­se­test puh­ke­baa­si­dest piir­kon­nas ja puh­ke­ma­jan­du­sest La­he­maa rah­vus­par­gi al­gu­sa­jal. Aja­loo­kon­ve­rent­si al­gus- ja lõ­puaeg on mää­ra­tud vas­ta­valt lii­ni­bus­si­de sõi­dua­ja­le, et hu­vi­li­sed saak­sid sõi­ta Kuu­sa­lu kan­dist bus­si­ga Lok­sa­le ja ta­ga­si. Kai­sa Lin­no: „Va­li­si­me sel­li­se tee­ma see­tõt­tu, et tu­rism ja puh­ke­ma­jan­dus on Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nas ol­nud täht­sal ko­hal. Soo­vi­me Kuu­sa­lu piir­kon­na ini­mes­te­le tut­vus­ta­da Lok­sat ning kui on soo­vi­jaid, siis võiks edas­pi­di kor­ral­da­da ka ring­käi­gu Lok­sal, näi­da­ta seal­set kau­nist ran­na-ala ja ku­na­gi­si su­vi­laid.“

Eelmine artikkel75 aastat märt­si­küü­di­ta­mi­sest
Järgmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma kon­kur­si­le esi­ta­ti üks pak­ku­mi­ne