Ani­ja val­la­va­lit­sus käis To­ris ja Kih­nu saa­rel

36
Anija vallavalitsus Kihnu vallavalitsuses.

Möö­du­nud nä­da­lal käi­sid Ani­ja val­la­va­lit­su­se 20 töö­ta­jat Pär­nu­maal. Nel­ja­päe­val koh­tu­ti To­ri val­la uues sot­siaal­kes­ku­ses val­la­va­nem Lau­ri Luu­ri­ga. „2017. aas­tal ühi­ne­sid seal ne­li val­da. Prae­gu­se To­ri val­la ter­ri­too­rium on um­bes sa­ma suur kui Ani­ja val­lal, kuid ela­nik­ke on kaks kor­da sama palju ehk 12 000,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor. Pä­rast To­ri val­la kü­las­ta­mist sõit­sid Ani­ja val­laa­met­ni­kud praa­mi­ga Kih­nu saa­re­le. Kü­las­ta­ti Kih­nu muu­seu­mi, tu­le­tor­ni, pääs­te­ko­man­dot, öö­bi­ti ühes tu­ris­mi­ta­lus. Ka Kih­nus oli koh­tu­mi­ne val­la­va­nem Egon Vo­hu­ga. Rii­vo Noor: „Pü­sie­la­nik­ke on saa­rel um­bes 400, kuid koos nen­de­ga, kes on end saa­re­le sis­se kir­ju­ta­nud, et mak­sud sin­na lä­hek­sid, on ela­nik­ke li­gi 700 ehk um­bes sa­ma pal­ju, kui oli Aeg­vii­du val­las. Ül­la­tas mul­ti­funkt­sio­naal­sus, val­la­va­nem on veel pääst­ja, ro­boo­ti­kaõ­pe­ta­ja ning te­gev ka te­le­kom­mu­ni­kat­sioo­ni et­te­võt­tes.“

Eelmine artikkelRiik jät­kab Sood­la har­ju­tus­väl­ja la­hen­du­se lih­vi­mist
Järgmine artikkelMäe­pea uus kü­la­va­nem on ALAR TÕN­SON