Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit sai ka­heaas­ta­seks

179
Kuusalu Ettevõtjate Liidu logo.

Vir­tuaal­sel aas­ta­koo­so­le­kul va­li­ti uu­de ju­ha­tus­se se­ni­sed liik­med AR­GO SAUL ja JAN­NE KER­DO ning uu­te liik­me­te­na HANS TALG­RE, TRIIN PÕLL­MAA ja TRII­NU RE­BA­NE.

Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­jaid koon­da­va lii­du kaa­sa­su­ta­ja ja kaks aas­tat ju­ha­tu­se esi­me­he­na te­gut­se­nud Ar­go Saul, Nor­dic Hou­ses KT oma­nik ja juht, lau­sus 2019. aas­ta ke­va­del Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ees­märk on tuua Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­jad nii-öel­da kaar­di­le, soo­dus­ta­da ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te koos­tööd ja in­fo­va­he­tust.

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du (KuEL) aas­ta­koo­so­le­kul, mis toi­mus ree­del, 19. veeb­rua­ril Co­vi­di tõt­tu vir­tuaal­selt, said eest­ve­da­jad tõ­de­da, et piir­kon­na pal­jud et­te­võt­ted on mit­te ai­nult pilt­li­kult, vaid ka trü­ki­tud kaar­dil „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“. Koos­töös Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga an­ti mul­lu väl­ja tu­ris­mi­kaart, kus on ko­ha­li­ke tee­nu­se­pak­ku­ja­te tut­vus­tu­sed ja kon­tak­tand­med.

Möö­du­nud aas­ta ühi­sed te­ge­vu­sed al­ga­sid lii­dul jaa­nua­ris Fa­ce­boo­ki ja Ins­tag­ra­mi ka­su­ta­mi­se koo­li­tu­se­ga ning osa­le­mi­se­ga Eks­tö­mi mar­sil. Esi­me­ne sün­ni­päev pee­ti pi­du­li­kult Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. En­ne Co­vi­dist tin­gi­tud erio­lu­kor­da jõu­ti ära te­ha tee­nin­du­sa­la­ne koo­li­tus noor­te­le. Au­gus­tis osa­le­ti in­fo­laua­ga lau­rit­sa­päe­va laa­dal. Sep­temb­ris osa­le­sid ju­ha­tu­se liik­med võist­lu­sel „Et­te­võ­te­te disc­golf 5.0“ ning toi­mus ke­va­dest sü­gi­ses­se kan­du­nud koo­li­tus „Do­ku­men­di­töö kor­ral­dus väi­keet­te­võ­te­tes“. Ka­hel kor­ral käi­di sü­gi­sel Kuu­sa­lu koo­lis – koos­tööp­ro­jek­ti raa­mes et­te­võt­lus­nä­da­lal ja maa­kon­na noor­te osa­lus­koh­vi­kus „Noo­red töö­le“ ümar­lauas.

Liit loo­di 22. veeb­rua­ril 2019. Asu­ta­jaid oli viis – kõik se­ni­sed ju­ha­tu­se liik­med: Ar­go Saul OÜst Nor­dic Hou­ses KT, Mar­tin Ur­va OÜst Emart, Jan­ne Ker­do OÜst Ker­do ja Part­ne­rid, Lee­lo Smo­la­rek OÜst Bal­ti Spoon ja Siim Kom­post OÜst SR Veod. Lii­du liik­meid on nüüd­seks 31.

Järg­ne­vaks ka­heks aas­taks va­li­tud ju­ha­tu­ses on pea­le Ar­go Sau­li ja Jan­ne Ker­do veel Hans Talg­re OÜst Wee­Rec, Triin Põll­maa OÜst Tun­nel Agen­tuur ja Trii­nu Re­ba­ne OÜst Maa­si­maa. Re­vi­den­di­na jät­kab Jaa­nus Uus­sa­lu OÜst Ees­ti Kraa­na­vab­rik. Ju­ha­tu­se esi­me­ne koo­so­lek toi­mub nel­ja­päe­val, 4. märt­sil, päe­va­kor­ras on ju­ha­tu­se esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne.

Ar­go Sau­li sõ­nul plaa­ni­ti KuE­Li ka­heaas­tast sün­ni­päe­va pi­da­da Ani­ja mõi­sas, lii­du lii­ge on ka sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus. Ku­na aas­ta­koo­so­lek kor­ral­da­ti ko­roo­na­vii­ru­se kas­va­va le­vi­ku tõt­tu üle in­ter­ne­ti, on ühi­ne kok­ku­saa­mi­ne lü­ka­tud su­ve­pe­rioo­di. Edas­pi­di on soov ku­jun­da­da sel­lest iga-aas­ta­ne ühi­sü­ri­tus ko­du­val­la eri koh­ta­des.

Aas­ta­koo­so­le­ku lõ­pus oli poo­le­tun­ni­ne vir­tuaal­ne koh­tu­mi­ne Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ter­je Kraan­vel­ti­ga. Aru­ta­ti tu­ris­mi­kaar­di ühist jät­kup­ro­jek­ti – plaan on te­ha pa­ber­kaar­ti­de kor­dust­rükk ja püs­ti­ta­da val­da esi­me­sed vä­li­kaar­did. Ju­tuks tu­lid ka prü­gi­ma­jan­du­se aren­gu­suu­nad val­las – ring­ma­jan­du­se olu­li­su­s ko­gu­kon­nas ja sel­leks või­ma­lus­te loo­mine Kuu­sa­lu val­las. Et­te­võt­jad tõs­ta­ta­sid Kuu­sa­lu val­la üld­pla­nee­rin­gu tee­ma – et­te­võ­te­te esin­da­jad võik­sid töög­rup­pi­des kaa­sa mõel­da. Kin­ni­ta­ti veel, et et­te­võt­jad on hu­vi­ta­tud kva­li­teet­se ha­ri­du­se pak­ku­mi­sest ko­du­val­las ning val­mis and­ma koo­li­des kü­la­lis­loen­guid, pak­ku­ma noor­te­le prak­ti­ka­koh­ti, sel­gi­ta­ma töö­tu­ru oo­tu­si ja või­ma­lu­si. Järg­nes va­ba mik­ro­fon.

Ar­go Saul: „KuEL tel­lis esi­me­sel te­ge­vu­saas­tal Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­selt sta­tis­ti­li­se üle­vaa­te et­te­võt­lus­maas­ti­kust Kuu­sa­lu val­las. Ot­sus­ta­si­me, et märt­sis tel­li­me värs­ke sta­tis­ti­li­se üle­vaa­te.“

Kü­si­mu­se­le, kas et­te­võt­ja­te lii­du loo­mi­se al­ga­ta­ja­na võib kaks aas­tat hil­jem öel­da, et see on end õi­gus­ta­nud, vas­tas ta: „Nii mi­na isik­li­kult kui ka KuE­Li tei­sed liik­med ole­me se­da meelt, et ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioon on oma ko­ha leid­nud. Aren­da­me ning eden­da­me or­ga­ni­sat­sioo­ni te­ge­vu­si ühi­selt eda­si.“

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li mad­ru­seõp­pe esi­me­ne lend lõ­pe­tas ja jät­kab tei­ne kur­sus