Kuu­sa­lus lei­tud lõh­keai­ne­ko­gus oli pom­mi­rüh­ma vii­ma­se aja suu­ri­maid

1311
De­mi­nee­ri­jad la­du­sid maa seest tul­nud lõh­ke­ke­had rit­ta, et leid do­ku­men­tee­ri­da. Foto Ere Uibo

Kuu­sa­lu TET-ma­ja ehi­tu­sel avas­ta­ti möö­du­nud tei­si­päe­val 19 mii­ni, 58 ki­log­ram­mi lõh­keai­net ja 20 pad­ru­nit.

Eel­mi­sel tei­si­päe­val, 12. no­vemb­ril mär­ka­sid ehi­tus­me­hed Kuu­sa­lu ale­vi­kus Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu­le ra­ja­ta­va toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se ma­ja ehk TET-ma­ja vun­da­men­di soo­jus­ta­mi­se kae­va­mis­töö­de käi­gus mii­ni­pil­du­ja mii­ni. En­ne se­da olid ehi­ta­jad koos mul­la­ga laia­li vi­sa­nud lõh­keai­ne klot­se ja stan­dard­laen­guid.

Ehi­tus­fir­ma Tai­mar Tee­nu­sed OÜ juht Mar­gus Raud­sepp rää­kis, et esial­gu pi­da­sid töö­me­hed neid va­na­deks tel­lis­teks: „Hea, et kae­va­ti kä­sit­si. Mii­nid ja lõh­keai­ne olid suh­te­li­selt maa­pin­na lä­he­dal, neid kat­tis um­bes 40 sen­ti­meet­ri pak­su­ne mul­la­kiht. Ma­ja vun­da­men­dist asus leiu­koht 1,2-1,5 meet­rit ee­mal. Kui esi­me­ne miin väl­ja tu­li, jät­sid me­hed kae­va­mi­se. He­lis­ta­sin 112, poo­le­tei­se tun­ni pä­rast oli pom­mi­rühm ko­hal. Pom­mi­me­hed üt­le­sid, et nii suu­res ko­gu­ses va­na lõh­keai­ne lei­du po­le neil am­mu ol­nud.“

Kok­ku lei­ti 19 50mil­li­meet­rist mii­ni­pil­du­ja­mii­ni, 58 ki­lo­gram­mi lõh­keai­nek­lot­se ja stan­dard­laen­guid ning 20 pad­ru­nit. De­mi­nee­ri­jad la­du­sid need rit­ta ja pil­dis­ta­sid, ku­na ko­hus­tus on do­ku­men­tee­ri­da. See­jä­rel vii­sid kaa­sa ja te­gid kah­ju­tuks.

Mar­gus Raud­sepp li­sas, et de­mi­nee­ri­jad ot­si­sid ko­gu krun­di lä­bi, roh­kem mi­da­gi ei lei­tud. En­ne ära­mi­ne­kut pa­nid ehi­ta­ja­te­le sü­da­me­le, et tu­leb ol­la tä­he­le­pa­ne­lik ja ju­hul, kui veel mi­da­gi sar­nast lei­tak­se, kut­su­da nad taas ko­ha­le.

Maast välja tulnud miinid ja lõhkeaineklotsid. Foto päästeamet

„Mii­ni­pil­du­ja mii­nid olid ve­ne pä­ri­to­lu. Lõh­keai­ne klot­si­del olid sak­sa haak­ris­tid ja aas­ta­arv 1942,“ kir­jel­das ta ja ar­vas, et te­gu võib ol­la sõ­jaaeg­se või -järg­se vas­tu­pa­nu­lii­ku­mi­se ära­pei­de­tud las­ke­moo­na­va­ru­ga.

Ehi­tus­fir­ma Tai­mar Tee­nu­sed juht mär­kis veel, et sel krun­dil ehi­tus­töö­de käi­gus roh­kem kae­va­mi­si plaa­nis po­le: „Kõik kom­mu­ni­kat­sioo­nid, to­rud ja kaab­lid, on pai­gal­da­tud. Vun­da­men­di au­gu kae­va­si­me meet­ri sü­ga­vu­se, seal all enam mi­da­gi ol­la ei saa. De­mi­nee­ri­jad kont­rol­li­sid ka põ­ran­da­pin­na üle.“

Kuu­sa­lus elav aja­loo-uu­ri­ja Sven-Olev Paa­vel kom­men­tee­ris, et omaaeg­ne ko­du-uu­ri­ja En­del Va­her­ma on oma märk­me­tes kir­ju­ta­nud, kui­das Kuu­sa­lu tee­ma­jas ehk ku­na­gi­ses kars­kus­selt­si ma­jas oli 1944. aas­tal aju­ti­selt eest­las­test koos­ne­nud pii­ri­val­ve­rü­ge­ment. Kui saks­la­sed taan­du­sid ja Tal­linn oli val­lu­ta­tud, läk­sid nad laia­li, jät­sid ma­ha rel­vad ja laske­moo­na. Va­her­ma kir­ju­tab, et rü­ge­men­dis oli ol­nud ko­ha­lik­ke me­hi ning ni­me­li­selt on te­ma üle­vaa­tes kir­ja pan­dud Moo­ser Uu­ri kü­last.

Sven-Olav Paa­vel: „Rü­ge­men­di me­hed või­sid ise las­ke­moo­na mat­ta, tee­ma­ja asub ju seal­sa­mas kõr­val. Ka või­sid tei­sed ini­me­sed mat­ta ma­ha­jäe­tud ar­se­na­li kõr­valk­run­di­le, sest Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tul asu­nud ma­ja oli nat­sio­na­li­see­ri­tud, pol­nud enam erao­mand, sin­na võis ol­la ker­gem pei­ta.“

Ta teeb üles­kut­se – kui kee­gi on kuul­nud ko­ha­li­kelt jut­te või on kir­ja­lik­ke mä­les­tu­si lõh­keai­ne peit­mi­sest, and­ku tea­da.

TET-ma­ja ehi­tus

Kuusalusse kerkiv TET-ma­ja, millest vasakule jääb endine teemaja.

Kuu­sa­lus Kesk­väl­jak 2 krun­dil asus maa­li­kunst­nik Lud­vig Os­ka­ri­le kuu­lu­nud puu­ma­ja. Vii­mas­tel aas­ta­tel oli sel­le oma­nik OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus, hoo­net ka­su­ta­ti val­la sot­siaal­ma­ja­na. Ma­ja oli plaa­nis lam­mu­ta­da, ela­ni­kud ko­li­ti mu­ja­le. Tüh­jaks jää­nud ma­ja läks en­ne lam­mu­ta­mist põ­le­ma, süt­tis mul­lu 27. juu­nil. Hoo­ne lam­mu­ta­ti sep­temb­ris 2018.

TET-ma­ja ehk hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­tus al­gas tä­na­vu su­vel. Uu­se­hi­ti­se sei­nad on nüüd­seks püs­ti. Mar­gus Raud­se­pa sõ­nul ha­ka­tak­se ka­tust te­ge­ma, sa­ri­kad saab te­ma hin­nan­gul kuu aja jook­sul pea­le.

Kuu­sa­lu TET-ma­ja ko­gu­mak­su­mus on 668 200 eu­rot, mil­lest riik toe­tab 392 000 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu vald li­sab oma­osa­lu­se­na 276 000 eu­rot. Maj­ja te­hak­se 10 kor­te­rit, neis hak­ka­vad ela­ma puue­te­ga ini­me­sed.

Kui lei­tak­se lõh­ke­ke­ha
Põh­ja pääs­te­kes­ku­se pres­si­tea­tes on juht­nöö­rid, kui­das käi­tu­da, kui lei­tak­se lõh­ke­ke­hi: „Lõh­ke­ke­ha ees­märk on hä­vi­ta­da ja pu­rus­ta­da, mis­tõt­tu ei to­hiks neid kind­las­ti näp­pi­da, veel vä­hem trans­por­ti­da. Lõh­ke­ke­had on vä­ga eri­ne­va ku­ju­ga ning pi­kalt maa sees ol­nu­na on need kind­las­ti roos­tes ja va­hel ras­kes­ti ära­tun­ta­vad. Pa­ne­me kõi­gi­le sü­da­me­le, et vä­hi­ma­gi kaht­lu­se kor­ral tu­leks leiust tea­vi­ta­da häi­re­kes­ku­ses­se ning de­mi­nee­ri­jad tu­le­vad ja vaa­ta­vad leiu üle. Pom­mi­gru­pid on tööl 24/7 ning rea­gee­ri­vad sünd­mus­te­le kii­res­ti. Ju­hul, kui leid ei osu­tu oht­li­kuks, vii­vad de­mi­nee­ri­jad sel­le en­da­ga ik­ka­gi kaa­sa, he­lis­ta­ja aga kart­ma ei pea ning nii-öel­da ohu­tust as­jast tea­ta­mi­se eest ke­da­gi ei ka­ris­ta­ta.“

Lõh­ke­ke­ha leid­ja­le
1. Ära puu­tu lõh­ke­ke­ha. Lii­gu­ta­mi­ne võib sel­le ak­ti­vee­ri­da.
2. Tea­vi­ta leiust te­le­fo­nil 112 ja täi­da saa­dud ju­hi­seid.
3. Hoia­ta lä­he­du­ses vii­bi­vaid ini­me­si ja ära la­se ke­da­gi lei­tud ese­me lä­he­dus­se.

Eelmine artikkelKüberlogelemise asemel liikuma
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus võ­tab töö­le pla­nee­rin­gus­pet­sia­lis­ti