Kuu­sa­lus ava­ti HU­GO LEP­NUR­ME­LE pü­hen­da­tud vit­raažaken

395
Idee al­ga­ta­ja ja suur toe­ta­ja AND­RES UI­BO ki­ri­ku ore­li­rõ­dul oma õpe­ta­ja Hu­go Lep­nur­me vit­raažak­na ees.

„Or­ga­nis­te, kes hak­ka­vad siin edas­pi­di män­gi­ma, jäl­gib nüüd ala­ti pro­fes­so­ri val­vas ja hea­taht­lik silm,“ mär­kis Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku Hugo Lepnurme õpi­la­ne Andres Uibo.

Lau­rit­sa­päe­val, 10. au­gus­til pü­hit­se­ti Kuu­sa­lu ki­ri­kus Tsit­re kü­last pä­rit or­ga­nis­ti, he­li­loo­ja ja pro­fes­so­ri Hu­go Lep­nur­me auks ava­tud vit­raažaken. Vit­raaž on ak­nal, mis ula­tub ki­ri­kust ore­li­rõ­du­ni. Rõ­dult näeb ak­nal pil­ti, mil­lel Hu­go Lep­nurm män­gib ore­lit ning kõr­val on te­ma tsi­taat: „Orel on üks Ju­ma­la kiit­mi­se ma­sin“. Alu­mis­tel vit­raažidel, mis on näh­ta­vad ki­ri­kust, on lau­sed va­nast ja uuest tes­ta­men­dist.

Vit­raaži te­gi kunst­nik And­rei Lo­ba­nov, kes on nii Kuu­sa­lu kui Lee­si ki­ri­ku­te­le loo­nud ka pü­ha­ku­te­le pü­hen­da­tud vit­raaže. Need in­nus­ta­sid or­ga­nis­ti ja ore­lip­ro­fes­sor And­res Ui­bot al­ga­ta­ma oma õpe­ta­ja Hu­go Lep­nur­me auks vit­raažak­na te­ge­mist. And­res Ui­bo an­ne­tas roh­kem kui 5000 eu­rot maks­ma läi­nud vit­raažak­na jaoks va­ja­li­kust ra­hast kol­man­di­ku, üle­jää­nud sum­ma lae­kus Hu­go Lep­nur­me teis­telt õpi­las­telt. Ki­ri­ku va­na ak­na va­he­tas vit­raažak­na vas­tu Ar­go Tam­me­mäe.

Lau­rit­sa­päe­val oli Kuu­sa­lu ki­ri­kus loeng, kus oma ku­na­gist õpe­ta­jat Hu­go Lep­nur­me mee­nu­tas muu­si­ka­tead­la­ne Anu Kõ­lar. Vit­raaži ava­mi­se ajaks paar tun­di hil­jem oli ki­rik rah­vast täis. Pi­du­li­kust üri­tu­sest osa­võt­jaid ter­vi­tas Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, kes koos And­res Ui­bo, aja­le­he Ees­ti Ki­rik nõu­ko­gu esi­me­he Jü­ri Eha­sa­lu ning Ees­ti Ki­ri­ku­muu­si­ka Lii­du ju­ha­tu­se esi­me­he, or­ga­nist Tuu­li­ki Jür­jo­ga läk­sid ore­li­rõ­du­le ja ee­mal­da­sid kat­te Hu­go Lep­nur­me mä­les­tu­se jääd­vus­ta­mi­seks loo­dud vit­raažak­nalt. Sel­le pü­hit­ses en­di­ne pea­piis­kop, Ees­ti Ki­ri­ku­te Nõu­ko­gu pre­si­dent And­res Põ­der.

Sa­mal päe­val möö­dus 150 aas­tat Kuu­sa­lu ki­ri­ku ore­li val­mi­mi­sest ja õn­nis­ta­mi­sest. Kuu­sa­lu ki­ri­kus toi­mus And­res Ui­bo al­ga­tu­sel ka ore­li­muu­si­ka kont­sert, mis üht­la­si lõ­pe­tas Tal­lin­na rah­vus­va­he­li­se ore­li­fes­ti­va­li. Li­saks Hu­go Lep­nur­me õpi­las­te­le And­res Ui­bo­le, Ines Maid­re­le ja Too­mas Tras­si­le mu­sit­see­ri­sid or­ga­nis­tid Pa­rii­sist ja New Yor­gist.

Vit­raažak­na alu­mi­sel osal on tsi­taa­did va­nast ja uuest tes­ta­men­dist.

Vää­ri­ka me­he vää­ri­kas mä­les­tus
And­res Ui­bo kin­ni­tas, et on Hu­go Lep­nur­me mä­les­tu­seks loo­dud vit­raažak­na­ga vä­ga ra­hul.
„Olin ka­van­di juu­res ise osa­li­ne, va­li­sin teks­tid ning pak­ku­sin väl­ja fo­to – see on Hu­go Lep­nur­mest kõi­ge le­vi­num pilt. And­rei Lo­ba­nov pa­ni need kok­ku,“ rää­kis ta.

Ore­lip­ro­fes­sor kii­tis vit­raažak­na la­hen­dust – ki­ri­kus vii­bi­ja näeb vaid uue ja va­na tes­ta­men­di tsi­taa­te, Hu­go Lep­nur­me pilt on nä­ha üks­nes ore­li­rõ­dult ehk pea­mi­selt muu­si­ku­te­le.
Ta mär­kis, et Kuu­sa­lu ki­ri­ku­le tun­nus­ta­tud or­ga­nis­ti mä­les­tu­seks vit­raažak­na ava­mi­se­ni jõud­mi­ne pol­nud liht­ne, pi­gem ok­ka­li­ne tee, ku­na sel­le vas­tu oli kon­sis­too­riu­mi nõuan­dev ko­mis­jon. Ka ki­ri­ku­va­lit­sus ei pi­da­nud plaa­ni heaks ning soo­vi­ta­s jä­re­le mõel­da.

„Ne­mad saa­vad nõu an­da, loa an­nab muin­sus­kait­sea­met. Muin­sus­kait­sea­met te­gi se­da rõõ­mu­ga, nii et kõik on sea­dus­lik,“ kin­ni­tas And­res Ui­bo.

Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas mär­kis, et muin­sust po­le ju hä­vi­ta­tud, muin­sus­kait­se tin­gi­mus­tel va­he­ta­ti liht­salt va­nad ak­nad uu­te vas­tu.

„Hu­go Lep­nurm on vä­ga vää­ri­kas mees ja meie val­la esi­me­ne au­ko­da­nik, te­da ei saa kui­da­gi ala­hin­na­ta. Mi­nu­le see vit­raaž vä­ga meel­dib ja ar­van, et on Lep­nur­me vää­ri­li­ne. Li­saks an­na­vad vär­vid ki­ri­ku­le ka ilu ja rõõ­mu,“ lau­sus Jaa­nus Ja­la­kas.