Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus tu­leb edas­pi­di 6 ko­mis­jo­ni

1002

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus oli siia­ni 9 ala­tist ko­mis­jo­ni: re­vis­jo­ni­ko­mis­jon, aren­gu­ko­mis­jon, ee­lar­ve­ko­mis­jon, ehi­tus­ko­mis­jon, ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jon, kesk­kon­na­ko­mis­jon, ko­gu­kon­na­ko­mis­jon, sot­siaal­ko­mis­jon ning kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jon.

Eel­mi­sel kol­ma­päe­val vas­tu võe­tud ot­su­se jär­gi on edas­pi­di 6 ala­tist ko­mis­jo­ni: re­vis­jo­ni­ko­mis­jon, ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jon, kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon, ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon, sot­siaal­ko­mis­jon ning ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jon. Sel­li­se jao­tu­se poolt olid kõik 19 vo­li­nik­ku.

Ot­su­se vas­tu­võt­mi­se­le eel­nes pi­kem aru­te­lu ning al­ter­na­tiiv­se eel­nõu ja muu­da­tu­s­et­te­pa­ne­ku lä­bi­hää­le­ta­mi­ne.
Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas is­tun­gi­le eel­nõu, mil­le jär­gi oli ka­vas moo­dus­ta­da 5 ko­mis­jo­ni. Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du esi­tas al­ter­na­tii­veel­nõu 6 ko­mis­jo­ni loo­mi­seks.

Is­tun­gil te­gi In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald muu­da­tu­set­te­pa­ne­ku läh­tu­valt al­ter­na­tiiv­sest eel­nõust. Ta sel­gi­tas, et peab Ühi­se Ko­du jao­tust põh­jen­da­tuks ja so­bi­vaks.

„Meie pak­ku­mi­ne oli te­ha ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö ko­mis­jon, kuid ole­me nõus, et ha­ri­dus- ja noor­soo­tööd aru­ta­taks eral­di ko­mis­jo­nis, et ha­ri­dus ei jääks ta­hap­laa­ni­le, ning kul­tuu­ri­vald­kon­da kä­sit­le­taks ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­nis. Ka nõus­tu­me, et sot­siaal­ko­mis­jon oleks eral­di ning meie pa­ku­tud ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni ase­mel oleks ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jon,“ põh­jen­das ta.

Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du sel­gi­tas al­ter­na­tiiv­et­te­pa­ne­kut, kus li­saks 6 ko­mi­so­ni­le oli et­te­pa­nek mää­ra­ta re­vis­jo­ni­ko­mis­jon 5liik­me­li­ne ning ko­mis­jo­ni­des ar­ves­ta­da sea­du­ses sä­tes­ta­tud pro­port­sio­naal­su­se põ­hi­mõ­tet ehk vo­li­ko­gus­se va­li­tud po­lii­ti­lis­te jõu­du­de esin­da­tust.

„Meie ar­va­tes ei ole või­ma­lik ko­mis­jo­ne komp­lek­tee­ri­da, kui ei ole kind­laks mää­ra­tud liik­me­te ar­vu. No­vemb­ri al­gu­ses jõus­tus ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se muu­da­tus, et vo­li­ko­gu­de ko­mis­jo­ni­de moo­dus­ta­mi­sel ar­ves­ta­tak­se era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de osa­kaa­lu vo­li­ko­gus. Ni­me­kir­jad tee­vad vas­ta­valt jõu­du­de va­he­kor­ra­le et­te­pa­ne­ku, kes on nen­de esin­da­jad ko­mis­jo­ni­des. Ka need, kes osa­le­sid va­li­misp­rot­ses­sis, kuid ei saa­nud vo­li­ko­gu koh­ta, on aval­da­nud soo­vi osa­le­da po­lii­ti­kas ja ol­la ko­mis­jo­ni­des. Ko­mis­jo­nis võib ol­la ka spet­sia­lis­te, aga siis on te­ma esi­ta­nud konk­reet­ne ni­me­ki­ri,“ sel­gi­tas Ur­mas Kirt­si.

Vo­li­ko­gu esi­mees Mar­ti Hääl kom­men­tee­ris, et poliitikute osas ar­ves­ta­tak­se jõu­du­de osa­kaa­lu, osa ko­mis­jo­ni liik­meid kin­ni­ta­tak­se vas­ta­valt val­la põ­hi­mää­ru­se­le ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te et­te­pa­ne­kul. Loodetevasti kaasatakse ka spetsialiste.

Al­ter­na­tiiv­se eel­nõu poolt olid 8 vo­li­ko­gu­lii­get, vas­tu 11. Pro­port­sio­naal­su­se põ­hi­mõ­te ja ko­mis­jo­ni liik­me­te ar­vud jäid ot­su­sest väl­ja.

Va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald esi­ta­tud eel­nõu­le teh­tud muu­da­tu­set­te­pa­ne­ku­te poolt olid kõik 19 vo­li­nik­ku.
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu järg­mi­ne is­tung tu­leb kol­ma­päe­val, 29. no­vemb­ril, siis va­li­tak­se ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed ja asee­si­me­hed.