Raasiku vallavalitsus kinnitatud

2747
Raasiku vallavalitsus: EVELYN VELBERK, JAKO REINASTE, ANNIKA JÕGIMAA, ANDRE SEPP ja AARE ETS.

Vallavanema ANDRE SEPA juhitavas vallavalitsuses on AARE ETS, EVELYN VELBERK, ANNIKA JÕGIMAA, JAKO REINASTE.

Raasiku vallavolikogu möödunud nädala istungi päevakorras oli vallavalitsuse ametisse nimetamine. Vallavalitsuse moodustas Andre Sepp, kes valiti vallavanemaks ok­toob­ri viimase päeval.

Andre Sepp kõneles volinikele, et valis liikmed läbirääkimiste teel, ta kohtus valla juhtivspetsialistidega, vaatas üle pooleliolevad objektid, konsulteeris valimisliitude esindajate ja komisjonide esimeestega.

Avo Möls tegi ettepaneku jätta vallavalitsuse ja ka komisjoniliikmete kinnitamise punktid päevakorrast välja, kuna volikogul pole infot, keda on vallavalitsusse ja komisjonidesse planeeritud. Tema seisukohta toetasid Olev Sinijärv ning Ivar Vilberg.

Olev Sinijärv: „Ka eestsei­susele pole esitatud eelnõusid, need tekkisid küll kodulehele raa­mina, kuid pole ettekujutust, keda nimeliselt soovitak­se.”

Vallavanem vastas, et vallavalitsus võiks kiiresti tööle asuda, sest olulised projektid on pooleli ja volikogu ette on vaja tuua järgmise aasta eelarve, soov on uut arengut ellu viia, mitte jätta tühimikku.

Vallasekretär Gunnar Nuuma kinnitas, et protseduurireegli vastu pole eksitud, liikmete nimed ei pea olema eelnõu tekstis. Vallavalitsus moodustatakse vallavanema ettepanekul. Ta lisas, et ka neli aastat tagasi tegi vallavanem esildise istungil ja volikogu kinnitas koosseisu.

Aare Ets pakkus, et võiks jääda päevakorra juurde ning ettekandjad saaksid oma plaa­ne tutvustada, vajadusel võtta vaheaeg, läbi arutada ning seejärel teha otsus.

Andre Sepp tutvustas, et on valinud vallavalitsusse Aare Etsi, kes valiti Raasiku vallavolikogusse valimisliidu Raasiku Vald nimekirjast. Ülejäänud kolm liiget oli plaanis kaasata vallavalitsuse ametnike hulgast – haldusosakonna juhataja Argo Laks, juhtiv maakorraldaja Annika Jõgimaa ja rahandusosakonna juhataja Eve­lyn Velberk.

Ivar Vilberg märkis, et kuigi tema arvates on ametnikud väga tublid, ei näe ta vajadust neid vallavalitsusse kaasata: „Mina näeks täielikult poliitilist vallavalitsust, seda enam, kui kaasatakse üks poliitiline liige ning ülejäänud on ametnikud.”

Vallavanem lisas, et sai pool tundi enne istungi algust opo­sitsiooni jäänud valimisliidult Kodukoha Eest teate, et vallavalitsusse soovitakse ka oma valimisliidu esindajat. Andre Sepp sõnas, et ettepaneku saab teha volikogu liige kohapeal.

Maarja Sikut valimisliidust Kodukoha Eest pakkus vallavalitsuse liikmeks volikogu eelmise koosseisu aseesimeest Jako Reinastet, kes oli istungil kohale ning enda nimetamisega nõus.

Volikogu võttis 5minutlise vaheaja, seejärel teatas vallavanem, et teeb ettepanek moo­dus­tada vallavalitsus koossei­sus Andre Sepp, Aare Ets, Evelyn Velberk, Annika Jõgimaa ning Argo Laksi asemel Jako Reinaste.

Uue vallavalitsuse koosseisu kinnitamise poolt olid 15 voliguliiget, vastu 1, erapooletu 1.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gus tu­leb edas­pi­di 6 ko­mis­jo­ni