Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus sai vär­vi­ki­re­va mul­tis­por­di­väl­ja­ku

769
Süm­bool­se lin­di lõi­ka­sid re­no­vee­ri­tud pal­lip­lat­sil lä­bi OÜ Spor­dia­ree­nid juht MA­RIO LUIK, Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI ja OÜ Vers­ton Ehi­tus pro­jek­ti­juht MA­REK AUN. Ap­lo­dee­rib Kuu­sa­lu Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja KAD­RI IDA­VAIN. Fo­to Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Uuen­da­tud korv- ja võrk­pal­li­väl­ja­ku plas­ti­kust kat­tel ei to­hi sõi­ta ru­la­de, rul­luis­ku­de, jalg­ra­tas­te ega tõu­ke­ra­tas­te­ga.

Kuu­sa­lu staa­dio­ni kõr­val Ri­hu­mäel asuv korv­pal­lip­lats on nüüd saa­nud uue näo ja laie­ma ka­su­tu­se. Eu­roo­pa Lii­du Lea­de­ri prog­ram­mi ja Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lu­se toel on see üm­ber ehi­ta­tud mit­meots­tar­be­li­seks pal­li­väl­ja­kuks, kus saab pea­le korv­pal­li män­gi­da võrk­pal­li, kä­si­pal­li, jalg­pal­li, ten­nist ning tal­vel ra­ja­da liu­vä­li.

Kuu­sa­lu rah­vas kii­dab väl­ja­ku vär­vi­la­hen­dust. Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se juht Kad­ri Ida­vain üt­les, et vär­vi­de osas tu­li et­te­pa­nek Spor­dia­ree­nid ju­hilt Ma­rio Lui­gelt. Väl­ja­kul on fir­ma Spor­dia­ree­nid pai­gal­da­tud si­ni-pu­nas­test too­ni­des Po­wer­Ga­me plas­tik­ka­te, mi­da too­dab USA et­te­võ­te Sport Court. Sa­ma­su­gu­se kat­te­ga on ka Kää­ri­ku ja Teh­van­di spor­di­väl­ja­kud.
Kuu­sa­lu korv­pal­li­väl­ja­ku uuen­da­mi­ne läks maks­ma 46 584 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai Aren­dus­ko­ja kau­du esi­ta­tud ra­ha­taot­lu­se­le Lea­de­ri prog­ram­mist väl­ja­ku re­no­vee­ri­mi­seks toe­tust 27 830,19 eu­rot, val­laee­lar­vest li­sa­ti oma­osa­lu­se­na 18 753,81 eu­rot.

Pea­töö­võt­ja oli Vers­ton Ehi­tus OÜ ning pro­jek­ti­juht Ma­rek Aun, kes elab Kuu­sa­lus ja on vii­mas­tel aas­ta­tel kor­ral­da­nud Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­si korv­pal­lis.

Ma­rek Aun tea­tas eel­mi­se ree­de, 5. juu­ni pä­rast­lõu­nal toi­mu­nud pi­du­li­kul avaü­ri­tu­sel, et vald sai han­ke­ga Vers­to­nilt vä­ga sood­sa hin­na väl­ja­ku re­no­vee­ri­mi­seks ja ka kõi­ge pi­ke­ma ga­ran­tii, ku­na ta lu­bab ha­ka­ta Kuu­sa­lu koo­li lap­se­va­ne­ma­na ja korv­pal­li­män­gi­ja­na väl­ja­kul sil­ma peal hoid­ma.

Spor­dia­ree­nid ju­hi Ma­rio Lui­ge sõ­nul on kõi­ge täht­sam, et plat­si Po­wer­Ga­me kat­tel ei ha­ka­taks sõit­ma jalg- või tõu­ke­ra­tas­te­ga, ka mit­te ru­la­de ega rul­luis­ku­de­ga, ka­tet tu­leb hoi­da hea­pe­re­me­he­li­kult.

Mul­tis­por­di­väl­ja­kut saab ka­su­ta­da ta­su­ta, kui­gi soo­vi­tav on ka­su­ta­mi­saeg eel­ne­valt bro­nee­ri­da, mär­kis ava­mi­sel Kad­ri Ida­vain ja tä­nas as­jao­sa­li­si sü­da­me­ga teh­tud töö eest.
Avaü­ri­tu­sel lõi­ka­sid lin­di lä­bi pro­jek­ti­juht Ma­rek Aun, Spor­dia­ree­nid juht Ma­rio Luik ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si. Val­la­va­nem lu­bas, et edas­pi­di tu­leb mõel­da ka kunst­mu­ru­väl­ja­ku te­ge­mi­sest jalg­pal­lu­ri­te­le. Uuel mul­tis­por­di­väl­ja­kul saab lä­bi viia jalg­pal­li­teh­ni­ka tren­ne, kuid jalg­pal­li män­gi­mi­seks on kunst­mu­ru­ga väl­jak so­bi­vam.

Ava­mi­sel esi­ne­sid Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses te­gut­se­va tant­sut­ru­pi Pro­Dan­ce Tant­sus­tuu­dio tant­si­jad. Kui­gi esial­gu oli plaa­nis kor­ral­da­da ava­mi­sel ka väi­ke korv­pal­li­võist­lus, jäi see ära, sest ko­ha­li­kud korv­pal­lu­rid ei saa­nud tööa­ja tõt­tu osa­le­da.

Kad­ri Ida­vain rää­kis, et ju­ba on ha­ka­tud väl­ja­kut tree­nin­gu­teks ka­su­ta­ma, esi­me­sed bro­nee­rin­gud teh­tud spor­di­kes­ku­se kä­si­pal­lig­rup­pi­de­le.

Korv­pal­li­väl­jak ra­ja­ti Kuu­sa­lu koo­li­le 1970nda­tel aas­ta­tel – en­ne veel, kui val­mis staa­dion. Ma­ha­pan­dud as­falt hak­kas aas­ta­te­ga mu­re­ne­ma, vii­mas­tel ajal väl­ja­kut keh­va olu­kor­ra tõt­tu enam peaae­gu ei ka­su­ta­tud.

Korv­pal­li­väl­jak on teh­tud ku­na­gis­se kruu­saau­ku, kõi­gis nel­jas kül­jes on mu­ru­ga kae­tud nõl­vad, kus saab is­tu­da pub­lik. Spor­di­kes­ku­se juht tõ­des, et väl­ja­ku äär­de oli esial­gu ka­vas pan­na ne­li pin­ki, kuid ra­ha­puu­du­sel jäi pro­jek­tist väl­ja. Üks pink siis­ki on, paar päe­va en­ne ava­mist an­dis Ma­rek Aun üle Vers­ton Ehi­tu­se kin­gi­tu­se – be­too­nist pin­gi ja prü­gi­kas­ti.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 3. juunil
Järgmine artikkelVEL­LO SATS lah­kub Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri ame­tist