Kuu­sa­lu vo­li­ko­gue­si­me­he um­bu­sal­da­mi­ne ei läi­nud lä­bi

1266

ENN KIRS­MA­NI um­bu­sal­da­mi­se poolt hää­le­ta­sid 4, vas­tu 7 vo­li­ko­gu­lii­get, 1 ei hää­le­ta­nud.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 29. märt­si is­tun­gil oli päe­va­kor­ras um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne vo­li­ko­gu esi­me­he­le Enn Kirs­ma­ni­le. Um­bu­sal­da­mi­se al­ga­ta­sid veeb­rua­ri lõ­pus toi­mu­nud is­tun­gil 6 vo­li­ko­gu­lii­get: Su­lev Vald­maa, And­res Kaar­mann, Kun­nar Vaht­ras ja Mait Kröönst­röm IR­Li va­li­mis­ni­me­kir­jast, Vär­ner Loots­mann Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast ja Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast.
Pea­mi­se põh­ju­se­na ni­me­ta­sid nad um­bu­sal­du­sa­val­du­ses, et vo­li­ko­gu esi­mees ei moo­dus­ta­nud as­ja­tund­ja­test ühi­ne­mis­ko­mis­jo­ni, Kuu­sa­lu vald ei is­tu­nud lä­bi­rää­ki­mis­te laua ta­ha Lok­sa lin­na ega teis­te naab­ri­te­ga. Komp­ro­mis­si ei üri­ta­tud lei­da. Va­ba­taht­li­ku ühi­ne­mi­se kor­ral oleks riik toe­ta­nud oma­va­lit­sust 800 000 eu­ro­ga,  po­lii­ti­li­ne vas­tu­tus sel­le mit­te­saa­mi­sel lan­geb vo­li­ko­gu esi­me­he­le, kir­ju­ta­sid nad aval­du­ses. Ka leid­sid nad, et vo­li­ko­gu esi­mees on jät­ku­valt suut­ma­tu vo­li­ko­gu juh­ti­ma.
Kui vo­li­ko­gu is­tun­gil jõu­dis päe­va­kor­ras järg um­bu­sal­dus­a­val­du­se­ni, taan­das Enn Kirs­man end is­tun­gi ju­ha­ta­ja rol­list. Põ­hi­mää­ru­se jär­gi pi­da­nuks te­da asen­da­ma vo­li­ko­gu asee­si­mees Ur­mo Ris­ti­saar, kes is­tun­gilt puu­dus. Ka vo­li­ko­gu va­nim lii­ge Vär­ner Loots­mann ei ol­nud ko­hal. Is­tun­git asus ju­ha­ta­ma And­res All­mä­gi, kes on va­nu­selt järg­mi­ne.
Es­malt pak­kus ta sõ­na umb­u­sal­da­mi­se al­ga­ta­ja­te­le. Ku­na nen­de esin­da­ja Su­lev Vald­maa is­tun­gil ei osa­le­nud, lau­sus And­res Kaar­mann, et loo­bu­vad sõ­na­võ­tust. Um­b­usal­du­se al­ga­ta­ja­te­le kü­si­mu­si ei esi­ta­tud ning Enn Kirs­man ei soo­vi­nud sõ­na­võ­tu­ga en­nast kaits­ta.
Um­bu­sal­da­mi­se poolt olid 4 vo­li­ko­gu­lii­get, vas­tu hää­le­ta­sid 7, üks ei hää­le­ta­nud.
And­res All­mä­gi tu­le­tas meel­de, et järg­ne­va kol­me kuu jook­sul ei saa sa­ma­del põh­jus­tel vo­li­ko­gu esi­me­he­le um­b­usal­dust aval­da­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ki­ri­ku va­ra­sem üm­be­re­hi­tusp­ro­jekt
Järgmine artikkelElua­se­me­ku­lu­de piir­mää­rad toi­me­tu­le­ku­toe­tus­te mää­ra­mi­sel Kuu­sa­lu val­las