Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu loo­bus uu­te al­la­su­tus­te loo­mi­sest

405

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu tun­nis­tas 9 poolt- ja 8 vas­tu­hää­le­ga keh­te­tuks 4. sep­temb­ri 2018 ot­su­se uu­te al­la­su­tus­te Kuu­sa­lu Sport, Kuu­sa­lu Val­la­va­ra Hal­dus ja Hool­dus ning Kuu­sa­lu Hoo­le­kan­ne asu­ta­mi­se koh­ta. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si esi­ta­tud se­le­tus­kir­jas on öel­dud, et ala­tes 31. det­semb­rist val­da juh­ti­va val­la­va­lit­su­se ar­va­tes ei ole üle­san­ne­te jao­ta­mi­ne eri val­laa­su­tus­te va­hel ots­tar­be­kas. Val­la­va­nem sel­gi­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil: „Val­las on po­lii­ti­li­ne olu­kord muu­tu­nud ja muu­tu­nud on ka nä­ge­mus val­la juh­ti­mi­sest, see­tõt­tu eral­di sel­lised ük­sus­ed po­le koa­lit­sioo­ni ar­va­tes ots­tar­be­kad.“

Veel mär­kis ta, et te­ma ar­va­tes oli uu­te al­la­su­tus­te loo­mi­ne et­te val­mis­ta­tud kii­rus­ta­des, eri­ti Kuu­sa­lu Val­la­va­ra Hal­dus ja Hool­dus ning Kuu­sa­lu Hoo­le­kan­ne osas.

Kris­to Pa­lu ni­me­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil Kuu­sa­lu Spor­di­kes­kust fan­toom­moo­dus­ti­seks ja kü­sis, kes se­da asu­tust ju­hib ning kus saab tut­vu­da do­ku­men­ti­de­ga asu­tu­se üle­san­ne­te ja ees­mär­ki­de koh­ta.

Val­la­va­nem vas­tas, spor­di­kes­kus on Kuu­sa­lu kesk­koo­li koos­sei­sus, ju­hib koo­li di­rek­tor, kes on juh­ti­mi­se de­le­gee­ri­nud spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja­le, do­ku­men­did leiab spor­di­kes­ku­se ko­du­le­helt. Kris­to Pa­lu lau­sus see­pea­le rep­lii­gi kor­ras, et on kurb, kui ha­ri­du­sa­su­tus­te juh­ti­delt nõu­tak­se kin­nis­va­ra eest vas­tu­ta­mist.
Mar­ti Hääl soo­vis tea­da, kui­das toi­mub Kuu­sa­lu val­la va­ra ma­jan­da­mi­ne edas­pi­di: „Kui nen­de al­la­su­tus­te loo­mi­se eel­nõud et­te val­mis­ta­ti, kü­si­ti val­la ma­jan­duss­pet­sia­lis­tilt val­la­va­ra sei­sun­di, koos­sei­su ja vas­tu­ta­va­te isi­ku­te koh­ta. Sel­les osas va­lit­ses tead­ma­tus ja rais­ka­mi­ne oli mär­ki­mis­väär­ne. Nüüd min­nak­se ta­ga­si sa­ma süs­tee­mi juur­de. Kui­das on ka­vas vä­hen­da­da mak­su­maks­ja ra­ha rais­ka­mist, et val­la­va­ra oleks efek­tiiv­selt ka­su­ta­tud?“

Ur­mas Kirt­si vas­tus oli: „Va­ra saab hool­da­da pa­re­mi­ni ja sel­les osas on pal­ju tööd te­ha. Ko­hus­tus hoo­lit­se­da val­la va­ra eest on al­la­su­tus­te juh­ti­del. Kind­las­ti ei muu­tu sel­le eel­nõu kin­ni­ta­mi­se­ga hool­da­mi­ne hal­ve­maks. Ül­di­selt vas­tu­tab ma­jan­duss­pet­sia­list, kes koos al­la­su­tus­te juh­ti­de­ga sel­gi­tab väl­ja val­la­va­ra olu­kor­ra. Sõl­tub ee­lar­ve või­ma­lus­test ja prio­ri­tee­ti­dest, kui­das muu­ta val­la­va­ra pa­re­maks.“

Ta mär­kis, Ees­tis on oma­va­lit­su­si, kus spor­di­ra­ja­ti­sed on eral­di MTÜ või et­te­võt­te al­lu­vu­ses, ja neid, kus kuu­lu­vad koo­li juur­de. Po­le vä­lis­ta­tud, et edas­pi­di võib tul­la aru­tu­se­le, kas Kuu­sa­lu spor­di­kes­kust võiks hal­la­ta MTÜ.

Eelmine artikkelLas­teaiaõ­pe­ta­ja­te ja -abi­de pal­gad meie oma­va­lit­sus­tes
Järgmine artikkelPolitseikroonika