Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu jät­tis ko­mis­jo­ni­de asee­si­me­hed va­li­ma­ta

1057

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­ha­le kan­di­daa­te ei esi­ta­tud, ne­li ko­mis­jo­ni said esi­me­he.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis kol­ma­päe­va, 29. no­vemb­ri is­tun­gil ala­tis­te ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed. Kan­di­daa­te esi­ta­sid va­li­mis­lii­tu­de Üks Kuu­sa­lu Vald, Are­nev Kuu­sa­lu Vald ja Re­for­mie­ra­kon­na vo­li­ni­kud. Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du ning Kes­ke­ra­kond ja EK­RE kan­di­daa­te ei pak­ku­nud. Kan­di­daa­ti­de puu­du­mi­se tõt­tu jäid va­li­ma­ta ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees ning ko­mis­jo­ni­de asee­si­me­hed. Is­tun­gil osa­le­sid kõik 19 rah­vae­sin­da­jat.

Ras­mus Me­ri­voo va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald esi­tas re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he kan­di­daa­diks sa­mast va­li­mis­lii­dust Ma­dis Jõ­gi. Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel olid Ma­dis Jõ­gi poolt 9 vo­li­nik­ku, 10 hää­le­tus­se­de­lit olid tüh­jad.

Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­me­heks And­res Hein­ver va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. And­res Hein­ver sai 10 poolt­häält, 9 se­de­lit olid tüh­jad.

And­res Hein­ver pak­kus kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­me­heks Mait Kröönst­rö­mi va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Ka Mait Kröönst­rö­mi­le an­ti 10 poolt­häält, 9 se­de­lit olid tüh­jad.

Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­heks In­geld­rin Au­gi sa­mast va­li­mis­lii­dust. In­geld­rin Aug sai 9 poolt­häält, 10 se­de­lit olid tüh­jad.

Ma­dis Jõ­gi te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni esi­me­heks Ras­mus Me­ri­voo, kel­le­le sa­mu­ti an­ti 9 poolt­häält, 10 se­de­lit olid tüh­jad.

Kui va­li­mis­tu­le­mu­sed olid kin­ni­ta­tud, sõ­nas vo­li­ko­gu esi­mees Mar­ti Hääl, et ta­hab aval­da­da nör­di­must kan­di­daa­ti­de üles­sead­mi­se koh­ta: „Kõi­ge enam aval­dan nör­di­must, et ko­mis­jo­ni esi­me­he kan­di­daa­ti­de üles­sead­mi­sel olid vo­li­ni­kud ta­ga­si­hoid­li­kud ja kõi­ge roh­kem, et ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon sai moo­dus­ta­tud va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du al­ter­na­tii­vet­te­pa­ne­ku põh­jal ja Ühi­ne Ko­du oleks või­nud ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­me­he­ga me­hi­ta­da. Aga eks vo­li­ni­kud täi­da­vad oma üle­san­deid nii, kui­das õi­geks pea­vad ja oma va­li­ja­te­le sel­lest aru an­na­vad.“

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees Ma­dis Jõ­gi, ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees And­res Hein­ver, kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­mees Mait Kröönst­röm, sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees In­geld­rin Aug ning ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni esi­mees Ras­mus Me­ri­voo esi­ta­vad järg­mi­sel is­tun­gil, 13. det­semb­ril vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku ko­mis­jo­ni­de liik­me­te ar­vu ja koos­sei­su koh­ta. Marti Hääl soo­vi­tas kaa­sa­ta ko­mis­jo­ni­des­se oma ala­ spet­sia­lis­te ja igas­se vä­he­malt ühe noore, ees­mär­gi­ga moo­dus­ta­da edas­pi­di noor­te vo­li­ko­gu, na­gu sea­dus et­te näeb.

Mar­gus Soom pa­lus sõ­na ja kin­kis ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni en­di­se esi­me­he­na And­res Hein­ve­ri­le süm­bool­se ok­ka­li­se kak­tu­se, juur­de pa­ni en­da sõ­nul kuld­se läi­ke­ga ühek­roo­ni­sed ja sti­mu­lee­ri­mis­va­hen­di­na te­ra­va ot­sa­ga ke­pi. And­res Hein­ver lu­bas is­tun­gi lõ­pus, et an­nab ke­pi Kol­ga muu­seu­mi­le.

 

Va­li­mis­ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­te kom­men­taa­rid

Va­li­mis­tel vo­li­ko­gus­se 8 koh­ta saa­nud va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du juht, Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI kom­men­tee­ris, et Ühi­ne Ko­du ei osa­le­nud ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te ja asee­si­mees­te va­li­mi­sel: „Ole­me oma va­li­mis­lii­du­ga võt­nud opo­sit­sioo­ni ko­ha, ei tü­ki esi­rin­da. Ka ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni­le ei ka­vat­se me esi­me­he kan­di­daa­ti pak­ku­da. Loo­da­me, et vo­li­ko­gu esi­mees teeb oma tööd häs­ti, kõik ko­mis­jo­nid saa­vad komp­lek­tee­ri­tud ja või­vad asu­da töö­le. Pa­ra­ku, kui on rää­gi­tud suu­res­ti kaa­sa­mi­sest, siis se­da me siia­ni ei ole näi­nud. Ühi­ne Ko­du on val­mis ko­mis­jo­ni­de töös osa­le­ma ja oo­ta­me kut­set ka meie va­li­mis­lii­du ini­mes­te­le. Sa­mas on möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil min­dud vas­tuol­lu ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se­ga. See üt­leb sel­gelt, et ko­mis­jo­ni esi­mees ja asee­si­mees va­li­tak­se kor­ra­ga. Ole­me pöör­du­nud sel­gu­se saa­mi­seks ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi poo­le ja saa­nud vas­tu­seks, et sel­li­sel ju­hul tu­leks kor­ral­da­da ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te ja asee­si­mees­te uued va­li­mi­sed.“

MAR­GUS SOOM Re­for­mie­ra­kon­nast, mil­le ni­me­ki­ri sai vo­li­ko­gus­se ühe ko­ha: „Ni­me­tak­sin Ühi­se Ko­du käi­tu­mist ot­se­kui las­teaiaks. Just ne­mad soo­vi­sid ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni kuuen­da ko­mis­jo­ni­na li­saks. Oli­me ko­mis­jo­ni moo­dus­ta­mi­se­ga  nõus ja eel­da­si­me, et nad ka ju­hi­vad se­da. Pa­ra­ku Ühi­ne Ko­du ei soo­vi­nud ühe­gi ko­mis­jo­ni juh­ti­mi­ses osa­le­da ega esi­ta­nud oma­pool­seid kan­di­daa­te. Va­li­jad on and­nud nei­le man­daa­di osa­le­maks ak­tiiv­selt vo­li­ko­gu töös, kuid ne­mad ei ka­su­ta se­da. Ühi­ne Ko­du ei ole tul­nud kaa­sa meie pa­ku­tud nel­ja aas­ta vo­li­ko­gup­laa­ni­ga – ühi­selt eden­da­da Kuu­sa­lu val­la elu, et vo­li­ko­gu laua ta­ga ei oleks edas­pi­di enam koa­lit­sioo­ni ega opo­sit­sioo­ni.“

VÄR­NER LOOTS­MANN Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast, mis sai vo­li­ko­gus­se sa­mu­ti ühe ko­ha: „Kee­gi ei kee­la­nud va­li­mis­lii­dul Üks Kuu­sa­lu Vald li­saks ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te kan­di­daa­ti­de­le esi­ta­da ka asee­si­mees­te kan­di­daa­did, kui teis­tel sel­list soo­vi pol­nud. Võib ju ol­la ühes ko­mis­jo­nis esi­mees ja tei­ses asee­si­mees. Pal­ju tõ­si­sem prob­leem on, et ri­ku­tud on keh­ti­vat sea­dust, mis il­ma tõl­gen­dus­te­ta sä­tes­tab,  et ko­mis­jo­ni esi­mees ja asee­si­mees va­li­tak­se koos. Ei saa­gi öel­da, kas ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed on ik­ka ära va­li­tud. Pi­gem ei, ku­na se­da on teh­tud sea­dust rik­ku­des. Vo­li­ko­gu vast­va­li­tud ju­hid peak­sid aru saa­ma, et sea­du­se­ga keh­tes­ta­tud prot­se­duu­ri­reeg­lid keh­ti­vad ka Kuu­sa­lu val­las. Kui neid ei suu­de­ta jär­gi­da, tu­leb juh­ti­mi­ne an­da nei­le, kes se­da os­ka­vad ja suu­da­vad, või moo­dus­ta­da koa­lit­sioon ka­he vo­li­ko­gus enim koh­ti saa­nud selts­kon­na va­hel. Kui se­da ka ei ta­he­ta või ei suu­de­ta, no siis ma ei tea. Kin­del on see, et Fa­ce­boo­ki kau­du val­da juh­ti­da po­le või­ma­lik. Esi­me­ne krii­ti­li­ne kuu­päev saa­bub 29. det­semb­ril, sel­leks päe­vaks peab val­la­va­nem ole­ma va­li­tud. Kui ei, võ­ta­vad val­la­vo­li­ko­gu laua ta­ga ko­ha sis­se 19 asen­dus­lii­get. See oleks igal ju­hul pret­se­dent Ees­ti rii­gi aja­loos ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te juh­ti­mi­se kor­ral­da­mi­ses. Soo­vin ra­hu­li­kul ad­ven­dia­jal vo­li­ko­gu liik­me­te­le mõist­li­ku koos­töö ta­het.”

RAS­MUS ME­RI­VOO va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, mil­lel on vo­li­ko­gus kaks koh­ta, üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et see, mis is­tun­gil toi­mus, oli te­ma kui al­ga­ja vo­li­ko­gu­liik­me jaoks ül­la­tus ja pet­tu­mus: „Te­gu on po­lii­ti­lis­te nõk­su­de­ga, mis ku­lu­ta­vad ae­ga. Ku­na kõik on veel lah­ti­ne ja kõi­ke võib juh­tu­da, siis loo­de­tak­se pää­se­da val­la­va­lit­sus­se ja see­pä­rast ei saa­nud ko­mis­jo­ni­de esi­mees­teks kan­di­dee­ri­da, ar­van ma. Väl­jas­pool is­tun­git oli või­ma­lik oma­va­hel su­hel­da ning lä­bi ku­mas põh­jen­dus – ku­na ole­te meid va­li­mis­te eel pal­ju kri­ti­see­ri­nud, siis la­se­me teil toi­me­ta­da. Aga ei las­ta ju. See po­liit­teh­no­loo­gi­li­ne mäng on lü­hi­nä­ge­lik. Meie niiöel­da vas­tas­mees­kond tei­sel pool lau­da võiks mõel­da ava­tu­malt.“

SU­LEV VALD­MAA põh­jen­das, miks ei esi­ta­nud kan­di­daa­te EK­RE ni­me­ki­ri, mis sai vo­li­ko­gus­se sa­mu­ti kaks koh­ta: „On vä­ga ras­ke soo­vi­ta­da ha­ka­ta juh­ti­ma ko­mis­jo­ni või kan­di­dee­ri­da asee­si­me­heks, kui ei tea, mis tu­le­ma hak­kab, sest puu­du­vad suu­nad. See­pä­rast EK­RE et­te­pa­ne­kuid ei tei­nud. Kui ei ta­he­ta pai­ka pan­na val­la aren­gu­suun­di, on see sa­ma, kui is­tu­da bus­si pea­le ja siis vaa­da­ta, ku­hu see lii­gub. Prae­gu on Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus po­lii­ti­ka, et hak­ka­me pih­ta ja vaa­ta­me, mis saab ja kus on jõu­joo­ned. Oma­va­hel on va­li­mis­ni­me­kir­ja­de ini­me­sed ris­ti-räs­ti koh­tu­nud, eri­list sel­gust po­le saa­nud. Prae­gu näib, et kõi­ge täht­sa­maks pee­tak­se, kes saab val­la­va­ne­maks, sel­lest sõl­tub, kes saab val­la­va­lit­sus­se ja võib-ol­la ka abi­val­la­va­ne­ma­teks. See­ga pee­tak­se kõi­ge olu­li­se­maks, kes hak­kab val­da iga­päe­va­selt juh­ti­ma. See kon­kur­si­ga ot­si­tav val­la­va­nem mää­raks­ki, mis eda­si saa­ma hak­kab. Mis mõ­te oli siis val­la­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­da? Se­ni po­le kü­si­must, mi­da kan­di­dee­ri­nud ni­me­kir­ja­de va­li­mis­te eel lu­ba­tust el­lu ta­he­tak­se viia,  üld­se täht­saks pee­tud­ki. Aga sel­ge on, et kõi­ke ja see­juu­res mõ­ne­sid vas­tand­lik­ke plaa­ne kor­ra­ga teos­ta­da ei saa. Kok­ku­lep­peid on igal ju­hul va­ja. Ku­sa­gil maail­mas ei ra­ken­da­ta teist­su­gust va­lit­se­mist, ik­ka sõl­mi­tak­se koa­lit­sioo­ni­le­ping. Ka An­ge­la Mer­kel ei saa Sak­sa­maal prae­gu tei­si­ti. On kum­ma­li­ne ja ka­het­sus­väär­ne, et meie val­las ta­he­tak­se val­da juh­ti­da koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­ta. Ka val­la se­ni­ne aren­gu­ka­va on sün­di­nud koa­lit­sioo­ni ja opo­sit­sioo­ni vaid­lus­tes. Ma ei ole vo­li­ko­gus tek­ki­nud olu­kor­ra­ga ra­hul, aga ei os­ka ka mi­da­gi et­te võt­ta.“      
Loe ka lk 3 ja 8.