Raa­si­ku val­la spor­dik­lu­bi sai suu­sa­ra­ja­ma­si­na

712
Aa­ve Spor­dik­lu­bi­le Lea­der-prog­ram­mi ja Raa­si­ku val­la toel os­te­tud suu­sa­ra­ja­ma­sin.

MTÜ Aa­ve Spor­dik­lu­bi os­tis Lea­der-prog­ram­mi toel 15 000 eu­rot maks­va suu­sa­ra­ja­ma­si­na. PRIA toe­tas ra­jat­rak­to­ri ost­mist 9999 eu­ro­ga, 5000eu­ro­ne omao­sa­lus ta­su­ti Raa­si­ku val­laee­lar­vest.

Aruküla suusaraja hooldaja Vello Tederi omavalmistatud rajaseade, mida sõiduautoga vedades on ta suusaradu teinud viimased kaks aastat.

Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da hool­da­va Aa­ve Spor­dik­lu­bi ju­ha­tu­se lii­ge Vel­lo Te­der üt­les, et te­gu on ka­su­ta­tud ma­si­na­ga, uu­te hin­nad al­ga­vad 120 000 eu­rost. Ra­ja­ma­sin os­te­ti Lül­le­mäel te­gut­se­valt mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gult, kes tõi sel­le Soo­mest. Käss­boh­re­ri alu­mii­nium­lin­ti­de­ga ra­ja­ma­si­nal on ees sahk ning ta­ga lo­his­ti, mis tõm­bab lu­me­pin­na si­le­daks ning teeb sel­le­le ui­su­sam­mu jaoks jäl­jed, eral­di sea­de on ka klas­si­ka­ra­da­de te­ge­mi­seks.

„Sel­le­ga saab suu­sa­ra­jad val­mis tun­du­valt kii­re­mi­ni, kui se­ni ise­teh­tud ma­si­na­te­ga, mil­le­ga tu­leb en­ne klas­si­ka­jäl­je te­ge­mist maad mi­tu kor­da si­lu­da ja free­si­ga üle käia. Kuid ra­ja­ma­si­na jaoks on va­ja prae­gu­sest roh­kem lund ning se­da, et maa­pind kül­muks, peh­mel pin­na­sel kee­ra­vad trak­to­ri­lin­did kur­vis pöö­ra­tes lu­me ja mul­la se­ga­mi­ni,“ rää­kis Vel­lo Te­der.

Aas­taid ta­ga­si alus­tas ta Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja­le 2ki­lo­meet­ri­se suu­sa­rin­gi te­ge­mist bu­raa­ni­ga, see­jä­rel os­tis järg­mi­se moo­tor­saa­ni, va­he­peal ve­das suu­sa­jäl­gi lum­me ATV­ga ning vii­mas­tel aas­ta­tel on se­da tei­nud ise­val­mis­ta­tud sead­me­te­ga. Neist esi­mest ai­ta­sid te­ha ko­ha­li­kud et­te­võt­jad Are Kau­rit ja Jaan Koch. Sead­me, mil­le­ga Vel­lo Te­der ka tä­na­vu­sed esi­me­sed suu­sa­ra­jad on tei­nud, val­mis­tas ise: „Kel­lel­gi tei­sel sel­list po­le näi­nud ega ole ka kuul­nud, et kee­gi tei­ne teeks suu­sa­ra­du au­to­ga. Mi­na te­gin suu­re­ma ag­re­gaa­di, mi­da olen vii­ma­sed kaks aas­tat ve­da­nud sõi­duau­to­ga. Mul on ker­ge C-klas­si Mer­ce­des, mil­lel on ne­li­ve­du ja pa­ra­jalt laiad reh­vid. Sel­le­ga saab suu­sa­ra­du üs­na häs­ti te­ha, aga kui sa­jab kor­ra­ga juur­de pal­ju lund, jää­vad au­to­jäl­jed nä­ha. Kui sa­jab, käin mõ­ni­kord kolm kor­da päe­vas tal­la­mas. Tä­na­vu seal klas­si­ka­jäl­ge veel po­le, kuid ui­su­ra­da on ke­nas­ti ole­mas.“

Vel­lo Te­de­ri sõ­nul on Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal esi­mes­te tal­veil­ma­de­ga spor­ti­nud vä­ga pal­ju rah­vast. Es­mas­päe­va­sel tipp­tun­nil loen­das an­dur kok­ku 44 ini­mest, päe­va jook­sul käis neid seal li­gi kaks­sa­da, kõi­ge roh­kem pä­rast töö­päe­va lõp­pu. Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da on val­gus­ta­tud hom­mi­kul kel­la kuuest hi­li­sõh­tul poo­le ka­he­teist­küm­ne­ni.

Kui maa­pind kül­muks ja lund sa­jaks juur­de, saab Vel­lo Te­de­ri sõ­nul uue ma­si­na­ga te­ha suu­sa­ra­jad ka koo­li­de juur­de Pi­ka­ve­res ja Raa­si­kul: „Pi­ka­ve­res on kok­ku le­pi­tud Kai­do Kir­si­pi­ga, ra­da on või­ma­lik te­ha te­ma põl­lu­le. Raa­si­kul saaks suu­sa­jäl­jed te­ha staa­dio­ni kõr­va­le mu­rup­lat­si­le.“

Eelmine artikkelToe­tus Ani­ja mõi­sa­le ja kä­si­pal­lik­lu­bi­le
Järgmine artikkelPolitseiuudised