Kuu­sa­lu vald toe­tab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 11 taot­le­jat

1541

Kok­ku ja­ga­tak­se prog­ram­mist 36 756,07 eu­rot.

Täh­ta­jaks, 1. juu­niks esi­ta­ti Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le 21 taot­lust, mil­le­ga soo­vi­ti toe­tust pe­re­de ma­ja­pi­da­mis­te joo­gi­vee­va­rus­tu­se, kanalisatsiooni ja juur­de­pää­su­tee­de jaoks. Nõue­te­le vas­ta­sid 18 taot­lust, 3 taot­lust tun­nis­tas ko­mis­jon mit­te­vas­ta­vaks, sest taot­le­ja ei ol­nud rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi vas­ta­va ma­ja­pi­da­mi­se ela­nik.

Kuu­sa­lu val­laee­lar­vest on prog­ram­mi eral­da­tud 20 000 eu­rot, riik li­sas li­gi 17 000 eu­rot. Prog­ram­mi nõue on, et toe­tu­se­saa­jad pea­vad ise pa­nus­ta­ma vä­he­malt kol­man­di­ku pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest.

Ra­ha ja­gus 11 taot­lu­se­le, ee­lis­ta­ti joo­gi­vee­ga seo­tud pro­jek­te ning pe­re­sid, kus on lap­sed või va­nu­rid.

Ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Urmas Kirtsi, Tõnu Ammussaar, Janne Heredia Gonzalez, Ly Korotejev-Piir ja Ljubov Beglova. Ko­mis­joni liikmed käisid en­ne pin­ge­rea moo­dus­ta­mist ma­ja­pi­da­mis­te­ga tut­vu­mas.

 • Ja­nar Kiik Kõn­nu kü­la Kaa­si­ku ta­lust saab fil­ter­süs­tee­mi pai­gal­da­mi­seks joo­gi­vee kva­li­tee­di pa­ran­da­mi­seks 723,37 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 361,63 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­maht on 1085 eu­rot.
 • Mäe­pea kü­la Kaar­li-Tuu­le­ves­ki kin­nis­tu­le puur­kae­vu ra­ja­mi­seks toe­ta­tak­se Ka­lev Sa­lu­puud mak­si­mum­sum­ma  6500 eu­ro­ga, omao­sa­lus on 3916 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 10 416 eu­rot.
 • Sõit­me kü­la Jõe­kää­ru kin­nis­tu vee­pu­has­tus­sead­me jaoks saab 1349,40 eu­rot An­ne Tšist­ja­kov, kel­le omao­sa­lus on 674,60 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 2024 eu­rot.
 • La­na Toom­va­pi­le eral­da­tak­se 6500 eu­rot Põh­ja kü­la Lõ­pe­ves­ki ta­lu­le puur­kae­vu ra­ja­mi­seks, omao­sa­lus on 3256 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 9756 eu­rot.
 • Ka­ha­la kü­la Jääg­ri ta­lu puur­kae­vu ra­ja­mi­seks saab 3340,66 eu­rot San­der Tam­me­pärg, kel­le oma­fi­nant­see­ring on 1675,34 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­maht on 5016 eu­rot.
 • Ku­pu kü­la Sas­su kin­nis­tu vee­pu­has­tus­sead­me­te soe­ta­mi­seks saab 766,67 eu­rot Mar­gus Kru­berg, omao­sa­lus on 383,33 eu­rot, ko­gu­hind on 1150 eu­rot.
 • Ko­da­soo kü­la Nur­me kin­nis­tu vee­pu­has­tus­filt­ri­te pai­gal­da­mi­seks an­tak­se 866,66 eu­rot Vil­lu Tar­kiai­nen, oma­osa­lus on 433,34 eu­rot, ko­gu­maht 1300 eu­rot.
 • Puur­kae­vu ra­ja­mi­seks Val­ge­jõe kü­la Kum­mi­soo kin­nis­tu­le an­tak­se 3924 eu­rot End­la Jär­ve­le, oma­fi­nant­see­ring on 1962 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 5886 eu­rot.
 • Kol­ga ale­vik­ku Nii­ne­met­sa kin­nis­tu­le puur­kae­vu ra­ja­mi­seks saab 3776,18 eu­rot Elo Kor­de­maa, omao­sa­lus on 1887,82 eu­rot, ko­gu­maht 5664 eu­rot.
 • Kol­ga­kü­la Tõ­nu­mäe kinnistule bio­pu­has­ti pai­gal­da­mi­seks ja ka­na­li­sat­sioo­niks saab 4180,21 eu­rot Rai­mo Põl­da­ru, kel oma­osa­lu­se­na tu­leb li­sa­da 2089,79 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 6270 eu­rot.
 • Mar­ko Nurm­sa­lu saab 4828,92 eu­rot Kiiu-Aab­las asu­va Ar­li kin­nis­tu juur­de­pää­su­tee ehi­ta­mi­seks, oma­fi­nant­see­ring on 5491,08 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 10 320 eu­rot.

Toe­tust saa­nud pro­jek­tid tu­leb el­lu viia hil­je­malt no­vemb­riks 2018.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­kus võt­tis ap­pi kol­man­da pe­rears­ti
Järgmine artikkelMuu­si­ka saa­tel rong­käik avas tei­se osa Aru­kü­la kerg­liik­lus­teest