Kuu­sa­lu vald tel­lib sot­siaalt­rans­por­di tee­nust Tu­li­ka Tak­solt ja Kop­li­met­sa OÜ-lt

913

Esial­gu sõl­mi­tak­se le­pin­gud et­te­võ­te­te­ga käeso­le­va aas­ta lõ­pu­ni.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 7. no­vemb­ri is­tun­gil sot­siaalt­rans­por­di osu­ta­ja­teks Kuu­sa­lu val­las Tu­li­ka Tak­so OÜ ja Kop­li­met­sa OÜ. Möö­du­nud ree­del, 16. no­vemb­ril toi­mu­nud is­tun­gil kin­ni­tas val­la­va­lit­sus ka mõ­le­ma et­te­võt­te hin­na­kir­jad.

Ku­na eel­mi­ne tee­nu­seo­su­ta­ja kat­kes­tas isik­li­kel põh­jus­tel le­pin­gu, kor­ral­das val­la­va­lit­sus kon­kur­si, et lei­da uus fir­ma. Kon­kurss ebaõn­nes­tus ning val­la hoo­le­kan­de­tee­nis­tus pöör­dus ot­se et­te­võ­te­te poo­le ja pa­lus hin­na­pak­ku­mist. Oma pak­ku­mi­se esi­ta­sid viis fir­mat. Koos­töös vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni­ga lei­ti, et tee­nust ha­ka­tak­se tel­li­ma ka­helt trans­por­di­fir­malt – kui soo­vi­tak­se sot­siaalt­rans­por­ti il­ma saat­ja­ta, siis tel­li­tak­se Tu­li­ka Tak­so, ning kui on tar­vis ka saat­jat, osu­tab tee­nust Kop­li­met­sa OÜ. Ka­he tee­nu­seo­su­ta­ja pu­hul on ole­mas va­ru­va­riant, kui üks ei saa sõi­ta või kui sõi­dud sa­tu­vad sa­ma­le aja­le.

Ka edas­pi­di tu­leb sot­siaal­trans­por­di tel­li­jal maks­ta tee­nu­se eest osa­li­selt. Tu­li­ka Tak­so tee­nus­ki­lo­meet­ri ko­gu­mak­su­mus on 0,79 eu­rot. Sõit­ja ehk tee­nu­se ka­su­ta­ja peab sel­lest sum­mast maks­ma omaosalusena um­bes kol­man­di­ku ehk 0,24 eu­rot iga lä­bi­tud ki­lo­meet­ri eest ning Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus li­sab iga ki­lo­meet­ri eest omalt poolt 0,55 eu­rot.

Tu­li­ka Tak­so oo­te­tun­ni ko­gu­mak­su­mus on 11,85 eu­rot, mil­lest tee­nu­se ka­su­ta­ja mak­sab 5,91 eu­rot ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus li­sab 6,24 eu­rot.

Saat­ja­ga sõi­du tee­nus­ta­su on vei­di kal­lim. Kop­li­met­sa OÜ kü­sib tee­nus­ki­lo­meet­ri eest 1 eu­ro, mil­lest sõit­jal tu­leb ta­su­da 0,30 eu­rot ja val­la­va­lit­su­sel 0,70 eu­rot. Oo­te­tun­ni hind on kok­ku 10 eu­rot, sõit­ja ta­sub sel­lest 6 eu­rot ja val­la­va­lit­sus 4 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­de­spet­sia­list Ai­gi Rei­no­mä­gi üt­leb, et eri­ne­vus on ka maks­mi­se vii­sis. Kop­li­met­sa OÜ teh­tud sõi­du eest maks­tak­se omao­sa­lus ot­se ju­hi­le ja et­te­võ­te esi­tab val­la­va­lit­su­se­le põh­ja­li­ku aruan­de tee­nu­se ka­su­ta­ja­test. Tu­li­ka Tak­so esi­tab val­la­va­lit­su­se­le ar­ve koos aruan­de­ga. Val­la­va­lit­sus esi­tab sel­le alu­sel klien­ti­de­le oma­osa­lu­sar­ved. Ta­su­da tu­leb val­la­va­lit­su­se­le.

Ai­gi Rei­no­mä­gi rõ­hu­tab, et lü­hi­maa sõi­tu­de­le ehk kui tee­kond jääb al­la 10 ki­lo­meet­ri tel­li­tak­se Kop­li­met­sa OÜ, ku­na te­gu on ko­ha­li­ku, Kuu­sa­lu val­la Valk­la kü­las re­gist­ree­ri­tud fir­ma­ga. Sel­lis­te lü­hi­kes­te sõi­tu­de hind on tee­nu­se ka­su­ta­ja­le 10 eu­rot ning maks­ma peab ka oo­te­tun­ni eest.

En­di­selt tu­leb sot­siaalt­rans­por­di tee­nust tel­li­da Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti­de kau­du. Ku­na fir­mad ja hin­na­kir­jad on muu­tu­nud, siis pa­lu­tak­se kõi­gil tee­nu­se soo­vi­ja­tel esi­ta­da uus aval­dus koos põh­jen­dus­te­ga, miks va­ja­tak­se sot­siaalt­rans­por­ti ja kui va­ja­tak­se saat­jat, siis ka sel­gi­ta­da, miks on se­da tar­vis. Ku­na sot­siaalt­rans­por­di tee­nust osu­ta­tak­se suu­re­malt jaolt va­ne­maea­lis­te­le, kel po­le ko­dus in­ter­ne­tiü­hen­dust, ai­ta­vad aval­du­si pa­be­ril täi­ta val­la hoo­le­kan­de­töö­ta­jad, li­sas Ai­gi Rei­no­mä­gi. Aval­du­ses pa­lu­tak­se ka kin­ni­tust, et nõus­tu­tak­se uue hin­na­kir­ja­ga.

Hoo­le­kan­des­pet­sia­list mär­gib veel, et sot­siaalt­rans­por­di ku­lu­tus­te kat­teks on või­ma­lik val­lalt taot­le­da ter­vi­se­toe­tust neil, kel­le sis­se­tu­lek jääb al­la 280 eu­ro kuus. Ter­vi­se­toe­tust maks­tak­se ühe­le ini­me­se­le aas­tas kok­ku ku­ni 65 eu­rot. Toe­tust saab taot­le­da ris­ki­grup­pi kuu­luv või vä­he­kind­lus­ta­tud isik või pe­re, va­nem­li­ku hoo­lit­su­se­ta laps, las­te­ri­kas ehk kol­me või ena­ma lap­se­ga pe­re, sea­dus­järg­se­te ülal­pi­da­ja­te­ta ük­si elav pen­sio­när, ras­ke või sü­ga­va puu­de­ga isik.

Kuu­sa­lu vald on oma ela­ni­ke­le pak­ku­nud sot­siaalt­rans­por­di­tee­nust ala­tes 2016. aas­ta sü­gi­sest. Mul­lu ku­lus sel­leks val­laee­lar­vest 11 318 eu­rot, tä­na­vu on 10 kuu­ga ta­su­tud 14 195 eu­rot. Ku­na nüüd hin­nad tõu­se­vad, võib järg­mi­sel aas­tal ku­lu­da hin­nan­gu­li­selt ku­ni 30 000 eu­rot.

Kop­li­met­sa OÜ juht Too­mas Peen­sa­lu on kuus aas­tat töö­ta­nud Soo­mes in­va­tak­so ju­hi­na, ka­he aas­ta eest tu­li Ees­tis­se ta­ga­si ning hak­kas siin te­ge­le­ma sa­ma tee­nu­se­ga. Et­te­võt­tel on tõs­tu­ki­ga in­va­buss Volks­wa­gen Craf­ter, kus saab sõi­ta ra­tas­too­lis ning kan­de­raa­mil. Se­ni on osu­ta­nud tee­nust siis, kui on võe­tud ühen­dust, pü­si­le­pin­guid po­le oma­va­lit­sus­te­ga siia­ni sõl­mi­tud, nüüd ha­ka­tud hu­vi tund­ma.

Too­mas Peen­sa­lu Valklast rää­kis, et Soo­mes on in­vat­rans­por­di tee­nu­se osu­ta­mi­sel ta­va­pä­ra­ne, et juht on ka klien­di saat­ja-abi­li­ne – ai­tab va­ja­du­sel rii­des­se pan­na ja ko­dust au­tos­se, viib ars­ti juur­de ja edas­tab ko­dus­te­le või sot­siaal­töö­ta­ja­le ka klien­di hai­gus­loo.