Kuu­sa­lu vald sai roh­kem kui aas­ta tagasi Ko­da­soo kü­la­ma­ja oma­nikuks

1311
PRIA esi­me­sest toe­tu­sest on möö­das 9 aas­tat, Ko­da­soo kü­la­ma­ja po­le tä­ni­ni lõ­pu­ni val­mis.

Kü­la­ma­ja ehi­ta­ma ha­ka­nud MTÜ Ko­da­soo Kü­la Selts läks ok­toob­ris 2017 pank­rot­ti.

Kuu­sa­lu val­la Ko­da­soo kü­last vei­di väl­jas sei­sab pu­na­ne viil­ka­tu­se­ga puit­ma­ja, mil­lest peaks saa­ma kü­la­ma­ja, kuid po­le lõ­pu­ni val­mis teh­tud.
Hoo­ne oli se­ni us­te ja aken­de­ta, need pan­di ma­ja­kar­bi­le Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se toel ja tel­li­mu­sel tä­na­vu veeb­rua­ris.

MTÜ Ko­da­soo Kü­la Selts hak­kas Kuu­sa­lu val­la­le kuu­lu­va­le maa­le kü­la­ma­ja ehi­ta­ma 2013. aas­tal. Ra­ha tu­li PRIA-lt – meet­mest 3.2 „Kü­la­de uuen­da­mi­se ja aren­da­mi­se in­ves­tee­rin­gu­toe­tus“ an­ti kü­la­selt­si­le 2010. aas­tal mul­ti­funkt­sio­naal­se tee­nin­dus­kes­ku­se ra­ja­mi­seks 60 000 eu­rot ja 2011. aas­tal eral­da­ti li­gi 53 740 eu­rot, mil­lest väl­ja jõu­ti maks­ta 37 400 eu­rot. Maa ka­su­ta­mi­se osas oli kü­la­selts sõl­mi­nud val­la­va­lit­su­se­ga le­pin­gu.

Ku­na ehi­tus­fir­ma ei tei­nud le­pin­gus et­te näh­tud ajaks ma­ja val­mis, hin­nad olid va­he­peal tõus­nud ja ra­ha sai en­ne ot­sa, nõu­dis PRIA kü­la­selt­silt koh­tu­täi­tu­ri kau­du abi­ra­ha ta­ga­si, koos vii­vis­te­ga oli nõue 150 000 eu­rot. Selts pa­lus kü­la­ma­ja ehi­tu­se lõ­pe­ta­mi­seks Kuu­sa­lu val­lalt 208 000 eu­rot, val­la­va­lit­sus ot­sus­tas toe­tus­ra­ha mit­te an­da, sest val­la 2017. aas­ta ee­lar­ves ega ka ee­lar­vest­ra­tee­gias ei ol­nud kü­la­ma­ja ehi­ta­mi­seks sum­ma­sid et­te näh­tud. Sõ­nu­mi­too­ja ka­jas­tas ko­gu se­da tee­mat 31. mail 2017 il­mu­nud loos „Ko­da­soo kü­la­ma­ja on lõ­pu­ni ehi­ta­ma­ta“.

Sü­gi­sel 2017 toi­mu­sid ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te va­li­mi­sed. Sa­mal ajal aru­tas ko­hus MTÜ Ko­da­soo Kü­la Selts pank­ro­ti­aval­dust. MTÜ on lik­vi­dee­ri­tud 23. ok­toob­rist 2017.

2018. aas­ta oli Kuu­sa­lu val­las po­lii­ti­li­selt kee­ru­li­ne, pool aas­tat oli või­mul üks koa­lit­sioon, tei­ses poo­les võim va­he­tus.

Det­semb­ris 2018 Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks ta­ga­si va­li­tud Ur­mas Kirt­si sel­gi­tab nüüd, et seo­ses Ko­da­soo Kü­la Selt­si lik­vi­dee­ri­mi­se­ga ka­dus le­pin­gu­part­ner ning Ko­da­soo poo­lik kü­la­ma­ja kuu­lub ala­tes selt­si te­ge­vu­se lõ­pe­ta­mi­se kuu­päe­vast val­la­le, sest asub val­la maal.

Kü­la­selt­si tel­li­tud uk­sed-ak­nad, mil­le eest oli pool ra­ha ta­su­tud, olid jää­nud val­mis­ta­ja juur­de oo­te­le. Val­la­va­lit­sus eral­das käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses kü­la­ma­ja us­te väl­jaost­mi­seks ja pai­gal­da­mi­seks 1658 eu­rot ning aken­de tar­vis 2100 eu­rot. Kok­ku on Kuu­sa­lu val­laee­lar­vest pa­nus­ta­tud Ko­da­soo kü­la­ma­jas­se 9455 eu­rot, li­saks us­te-aken­de ra­ha­le veel 2014. aas­tal 2222 eu­rot elekt­ri­lii­tu­mi­se toe­tu­seks ning 3475 eu­rot sis­se­sõi­du­tee ja park­la te­ge­mi­seks.

Ur­mas Kirt­si: „Seo­ses kü­la­selt­si lik­vi­dee­ri­mi­se­ga muu­tus maa ka­su­ta­mi­se le­ping keh­te­tuks. Maa kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le koos seal paik­ne­va va­ra­ga, poo­le­lio­le­va kü­la­ma­ja­ga. Ra­ha­li­si ko­hus­tu­si po­le hoo­ne­ga val­la­le tul­nud, võlg­la­ne oli kü­la­selts, mis on lik­vi­dee­ri­tud. Nüüd on kü­si­mus, mi­da vald sel­le hoo­ne­ga eda­si teeb, kas ehi­tab lõ­pu­ni, võõ­ran­dab või ren­dib väl­ja. Pa­lu­sin val­la va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­to­ril He­li Gesc­hei­me­ril uu­ri­da kü­la­va­ne­malt, mi­da kü­la soo­vib. Kü­la esin­dus tu­leb käe­so­le­val nä­da­lal val­la­maj­ja, siis kuu­le­me täp­se­malt.“

Ko­da­soo kü­la­va­nem Kat­rin Pahk rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et hil­ju­ti toi­mus kü­la ak­tiiv­se­ma­te ini­mes­te­ga koo­so­lek, kõ­ne all oli kü­la­ma­ja tee­ma ning lei­ti, et asu­ta­da võiks uue MTÜ ja proo­vi­da kü­la­ma­ja lõ­pu­ni ehi­ta­da: „Soov on kü­la­ma­ja ka­su­tus­se võt­ta, on ol­nud jut­tu, et see võiks ol­la viie naa­ber­kü­la ühi­ne kü­la­ma­ja – Ko­da­soo, Ka­ber­la, Rum­mu, Saun­ja ja Haavakannu. Kui uk­sed-ak­nad said val­la­va­lit­su­se abi­ga ma­ja­le et­te, näeb see ilus väl­ja. Ole­me äär­mi­selt tä­nu­li­kud sel­le eest. Va­ja oleks veel pan­na põ­ran­dad, te­ha muud si­se­tööd. Kui suu­red sum­mad sel­leks ku­luk­sid, prae­gu ei tea. Proo­vik­si­me oma uue MTÜ­ga lei­da toe­tus­sum­ma­sid, val­laee­lar­vet ei koor­maks.“

Eelmine artikkelANTS KI­VI­MÄE on Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se lii­ge
Järgmine artikkelMAT­HEAS TRILL­JÄRV saa­vu­tas Ees­ti MV hõ­be­me­da­li