Kuu­sa­lu val­last taot­le­vad Aren­dus­ko­ja et­te­võt­lus­toe­tu­si 10 fir­mat

1476

Elu­laa­diet­te­võt­lu­se Lea­der-toe­tu­si on ja­ga­da 170 000, mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­seks 330 000 eu­rot.

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-piir­kon­nas, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Vi­hu­la, Ta­pa ja Kad­ri­na vald ning Lok­sa linn, sai 6.-15. märt­si­ni esi­ta­da ra­ha­taot­lu­si kah­te et­te­võt­lus­meet­mes­se.
Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et mõ­le­mas­se meet­mes­se on taot­lu­si esi­ta­tud pal­ju suu­re­mas ko­gu­sum­mas, kui on või­ma­lik ra­ha ja­ga­da.
Meet­me 1.1 elu­laa­diet­te­võt­lu­se toe­tus ee­lar­ve on 170 000 eu­rot. Taot­lu­si esi­ta­ti kok­ku 8, nen­de ko­gu­sum­ma on 303 392 eu­rot. Kuu­sa­lu val­last oli 4 taot­lust, Lok­salt ei ol­nud üh­te­gi.
Meet­mest 1.2 mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­ne saab see­kord jao­ta­da 330 000 eu­rot. Taot­lu­si lae­kus 20, kok­ku kü­si­tak­se 849 703 eu­rot. Kuu­sa­lu val­last oli 6 taot­lust, Lok­salt taot­lu­si ei esi­ta­tud.
Hei­ki Vun­tus rää­kis, et taot­le­ja­te­le saa­de­ti elekt­roo­ni­li­selt kont­roll­pä­rin­gud, vas­tu­seid oo­da­tak­se 29. märt­siks: „Ehi­tis­te pu­hul peab ole­ma ehi­tus­lu­ba. Ka on nõue, et taot­le­ja ei to­hi ol­la mak­su­võlg­la­ne. Kui mak­su­võ­la osas ei ole mak­su­ame­ti­ga kok­ku le­pi­tud maks­mi­se ae­ga ehk võl­ga aja­ta­tud, lan­geb taot­lus hin­da­mi­sest väl­ja.“
Hin­da­mis­ko­mis­jon sõi­dab taot­le­ja­te ob­jek­tid lä­bi 11. ja 12. ap­ril­lil. Te­gev­juht üt­les, et sa­ma­moo­di käi­di ko­ha­peal ka veeb­rua­ri voo­ru esi­ta­tud taot­lus­te pu­hul – sel­lest oli ka­su, mõ­ni­gi hin­da­ja muu­tis näh­tu põh­jal en­da an­tud hin­deid.
Veeb­rua­ri taot­lus­voo­ru nel­ja meet­mes­se esi­ta­tud pro­jek­tid on Aren­dus­ko­ja hin­da­ja­tel nüüd­seks lä­bi vaa­da­tud, pin­ge­read pai­gas ning esi­ta­tud Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­se­le kin­ni­ta­mi­seks. Eda­si saa­de­tak­se pin­ge­ri­da ja taot­lu­sed PRIAs­se kont­rol­li, tu­le­mu­sed peak­sid sel­gu­ma kol­me kuu jook­sul.
Veeb­rua­ri­voo­rus jäid ka­hes meet­mes taot­lus­te sum­mad väik­se­maks, kui oli ee­lar­ve­ga eral­da­tud – meet­mes 2.2 ak­tiiv­ne ja te­gus ko­gu­kond oli ja­ga­da 110 000 eu­rot, meet­mes 3.2 kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­ne 67 000 eu­rot. Hei­ki Vun­tu­se sõ­nul said nen­des meet­me­tes ra­has­tu­se kõik taot­lu­sed, ku­na need olid head, ko­gu­sid kesk­mi­seks hin­deks üle 5 punk­ti. Al­les­jää­nud ra­ha­sum­ma suu­na­tak­se järg­mi­se aas­ta taot­lus­voo­ru. Kas sa­ma­des­se meet­me­tes­se, ot­sus­tab Aren­dus­ko­ja ju­ha­tus.
Hei­ki Vun­tus: „Nen­de meet­me­te pu­hul mõ­ju­ta­sid taot­lus­te vä­he­sust ilm­selt kaks nõuet – MTÜ­del pea­vad ole­ma koos­töö­part­ne­rid ning te­ge­vu­si tu­leb pla­nee­ri­da ka­heks aas­taks.“

Eelmine artikkelPäev Legodega
Järgmine artikkelMAI­MU TAMM Ka­sis­pealt sai ko­du­tü­tar­de ai­ta­ja sõ­le