Kuu­sa­lu val­las tu­leb taas õpi­las­lii­ni­de ve­da­ja­te han­ge

518

Käe­so­le­val aas­tal on Kuu­sa­lu val­la koo­li­bus­si­de­ga ol­nud kaks int­si­den­ti.

Lap­se­va­ne­mad on sel aas­tal juh­ti­nud tä­he­le­pa­nu ka­he­le juh­tu­mi­le seo­ses Kuu­sa­lu val­las õpi­la­si ve­da­va­te bus­si­de­ga.

Värs­kem juh­tum oli 12. veeb­rua­ri hom­mi­kul, kui Ar­la Sõi­dud OÜ koo­li­buss va­jus Muuk­si-Uu­ri teel kraa­vi. Põh­jus – tee oli va­ra­hom­mi­kul ma­ha sa­da­nud pak­sust lu­mest puh­taks lük­ka­ma­ta, juht ei näi­nud teed.

Va­ra­sem inis­ti­dent, mis päl­vis sot­siaal­mee­dias tä­he­le­pa­nu ja jõu­dis ka Del­fi on­li­ne-uu­dis­tes­se, oli Sõit­me-Ko­da­soo-Kuu­sa­lu koo­li­bus­si­lii­nil. Sot­siaal­mee­dias ja­ga­ti vi­deot, kui­das koo­li­lap­sed sõit­sid Tu­li­silm OÜ bus­sis, mis oli kat­ki­se uk­se­ga ja oli täis val­get vi­net.

Tu­li­sil­ma ju­ha­ta­ja Ka­lev Tam­me­mä­gi sel­gi­tas Del­fi­le ja hil­jem ka Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sel­le tal­ve ühel kül­me­mal hom­mi­kul kül­mus sel­les õpi­las­te­bus­sis ja­hu­tus­ve­de­lik, val­ge vi­ne oli hin­geaur. Kül­ma il­ma tõt­tu ei jäe­tud lap­si bus­si pea­le võt­ma­ta, vaid vii­di koo­li. Uks ei töö­ta­nud, juht avas se­da ja sul­ges käe­ga. Buss suu­na­ti re­mon­ti, õpi­la­si ve­das kor­da­te­ge­mi­se­ni asen­dus­buss.

Ka­lev Tam­me­mä­gi rää­kis, et kui­gi sel lii­nil on ki­lo­meet­ri­ta­su kõi­ge kõr­gem, sest esial­gu ve­da­jat ei lei­tud ja teh­ti kor­dus­han­ge, ei ole õpi­las­lii­ni tee­nin­da­mi­ne tu­lus et­te­võt­mi­ne: „Me bus­sis on lõ­hu­tud ist­meid, teh­tud au­ke sei­na. Bus­si­juht se­da ei tee, vaid lap­sed. Kui ta­he­tak­se, et õpi­las­lii­ni­del sõit­vad bus­sid olek­sid uued, lä­heb see val­la­le pal­ju kal­li­maks. Uus buss mak­sab 300 000 eu­rot, prae­gus­te hin­da­de­ga lii­ni­ki­lo­meet­ri eest sel­list ei lii­si.“

Tu­li­silm tee­nin­dab Kuu­sa­lu val­las üht õpi­las­lii­ni.

Uu­ri teel juh­tu­nu koh­ta kom­men­tee­ris Ar­la Sõi­dud OÜ juht Olev Ar­vis­to Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kell 8.45 ei ol­nud tol hom­mi­kul veel jõu­tud lund teelt lü­ka­ta, trak­to­rid olid alus­ta­nud hil­jem: „Me fir­ma tei­ne õpi­las­te­buss tu­li just Kõn­nu rin­gilt Kol­ga koo­li juur­de, saat­sin Uu­ri teelt õpi­la­si ära too­ma, osad lap­sed oo­ta­sid bus­sis, osad olid ha­ka­nud ja­la tu­le­ma ja jõud­nud käia 300-400 meet­rit. Buss vi­ga ei saa­nud, ko­ha­le­jõud­nud trak­tor lük­kas lu­me eest ja tõm­bas bus­si tee­le.“

Ar­la Sõi­dud tee­nin­da­da on Kuu­sa­lu val­las kõi­ge roh­kem õpi­las­lii­ne – 8. Igal koo­li­päe­val sõi­da­vad 4 õpi­las­te­bus­si, et­te­võt­tel on re­ser­vis 7 bus­si.

Olev Ar­vis­to: „Bus­sid pea­vad vas­ta­ma teh­ni­lis­te­le nõue­te­le ning soo­vi­tav on, et olek­sid tur­va­vööd. Meie fir­ma bus­si­park on uuen­da­tud, kõi­gil bus­si­del, ka koo­li­bus­si­del, on tur­va­vööd.“

Ta üt­les, et vii­ma­sel ajal on õpi­la­sed bus­si­des vii­sa­ka­mad, va­rem teh­ti pa­han­du­si roh­kem, ning tõ­des, et bus­sid olek­sid veel pa­re­mad, kui vald kor­ral­daks han­ke kol­me aas­ta ase­mel viieks aas­taks, see an­naks ve­da­ja­le kind­lu­se lii­si­da uu­si bus­se.

Kuu­sa­lu val­las on kok­ku 16 õpi­las­lii­ni, ve­da­ja­te leid­mi­seks on han­keid kor­ral­da­tud kol­me-aas­tas­teks pe­rioo­di­deks. Vii­ma­se han­ke te­gi val­la­va­lit­sus 2016. aas­tal, pak­ku­mi­sed tu­li esi­ta­da lii­ni­de kau­pa, ve­da­ja­teks va­li­ti ko­ha­li­kud fir­mad: OÜ Ar­la Sõi­dud, OÜ Tek­toon-A, OÜ Aluk­vik, FIE Ain Oja­la ja OÜ Tu­li­silm.

Val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­leb, et 1. sep­temb­riks peab uus rii­gi­han­ge ole­ma lä­bi vii­dud, ku­na se­ni­sed le­pin­gud lõ­pe­vad: „Ilm­selt ke­va­del kuu­lu­tab val­la­va­lit­sus väl­ja uue han­ke. En­ne tu­leb kok­ku lep­pi­da han­ke­tin­gi­mu­sed. Kü­si­mus on sel­les, kui kõr­geks tõs­te­tak­se tin­gi­mus­tes bus­si­de teh­ni­li­sed nõu­ded, mil­lest sõl­tub, kui kal­liks tee­nus ku­ju­neb. Võib ju nõu­da, et bus­sid olek­sid val­mi­nud 2018. aas­tal ning va­rus­ta­tud tal­ve­reh­vi­de­ga, aga val­la ra­ha­kott po­le põh­ja­tu. Et ta­ga­da õpi­las­te ve­du, tu­leb vaa­da­ta, et vald suu­daks sel­le eest ta­su­da ja sa­mas oleks las­tel bus­si­des tur­va­li­ne sõi­ta.“