Kuu­sa­lu val­las on va­li­mis­jaos­kon­nad muu­de­tud

726

Ani­ja ja Raa­si­ku val­las, Lok­sa lin­nas töö­ta­vad va­li­mis­jaos­kon­nad sar­na­selt va­ra­se­ma­ga.

Eel­seis­va­tel rii­gi­ko­gu va­li­mis­tel on Kuu­sa­lu val­las kaks va­li­mis­jaos­kon­da se­ni­se nel­ja jaos­kon­na ase­mel. Se­ni on va­li­mis­jaos­kon­nad töö­ta­nud va­li­mis­te ajal Kuu­sa­lus, Kiius, Kol­gas ja Kol­ga­kü­las. Nüüd on vald ja­ga­tud val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga ka­heks, lõu­na pool on Kuu­sa­lu va­li­mis­jaos­kon­na nr 1 ning põh­ja pool Kol­ga­kü­la va­li­mis­jaos­kon­na nr 2 piir­kond, kus­juu­res Kol­ga­kü­la jaos­kond hõl­mab ka Kol­ga ale­vi­ku ja sel­le ümb­ru­se kü­lad.

Jaos­kon­da­de ar­vu ot­sus­tas vä­hen­da­da ja moo­dus­tas uued jaos­kon­nad Kuu­sa­lu val­la eel­mi­ne val­la­va­lit­sus möö­du­nud aas­ta lõ­pus. Val­la­sek­re­tär Lii­sa Ojan­gu sel­gi­tas siis, et va­ba­rii­gi va­li­mis­tee­nis­tus soo­vi­tas jaos­kon­da­de ar­vu üle vaa­da­ta, ku­na olu­li­selt on kas­va­nud elekt­roo­ni­li­selt hää­le­ta­va­te va­li­ja­te arv, ko­ha­peal käib jaos­kon­nas va­li­mas jär­jest vä­hem rah­vast.

En­ne jõu­le taas Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks va­li­tud Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­rib, et seo­ses muu­da­tus­te­ga on va­li­ja­tel nüüd kee­ru­li­sem ko­ha­peal va­li­mas käia, tu­leb täp­selt jäl­gi­da, mil­lal on oma piir­kon­na hää­le­ta­mis­ruum ava­tud, kuid uus val­la­va­lit­sus ei jõud­nud ot­sust üm­ber te­ha.

Suu­rim muu­tus seo­ses rii­gi­ko­gu va­li­mis­te­ga on see, et va­li­mis­te­päe­val, pü­ha­päe­val, 3. märt­sil töö­ta­vad va­li­mis­jaos­kon­nad ai­nult Kuu­sa­lus ja Kol­ga­kü­las. Kuu­sa­lus on hää­le­ta­mis­ruum kuns­ti­de koo­lis, Kol­ga­kü­las tra­dit­sioo­ni­li­selt rah­va­ma­jas.

Kuu­sa­lus saab eel­hää­le­ta­da ai­nult ühel päe­val – kol­ma­päe­val, 27. veeb­rua­ril. Es­mas­päe­val ja tei­si­päe­val, 25. ja 26. veeb­rua­ril on eel­hää­le­ta­mi­seks ava­tud hää­le­ta­mis­ruum Kiiu mõi­sas.

Kol­ga­kü­las eel­hää­le­ta­da po­le või­ma­lik. Es­mas­päe­val, 25. veeb­rua­ril on hää­le­ta­mis­ruum ava­tud eel­hää­le­ta­mi­se ajal Lee­si rah­va­ma­jas. Tei­si­päe­val, 26. veeb­rua­ril saab eel­hää­le­ta­mas käia Vii­nis­tu rah­va­ma­jas ning kol­ma­päe­val, 27. veeb­rua­ril Kol­ga muu­seu­mis.

Eel­hää­le­ta­da on või­ma­lik oma elu­ko­ha­järg­se va­li­mis­jaos­kon­na hää­le­ta­mis­ruu­mi­des, see­ga kõik va­li­jad, kel­le re­gist­ri­järg­ne elu­koht on va­li­mis­jaos­kon­na nr 1 piir­kon­nas, saa­vad eel­hää­le­ta­da ole­ne­valt päe­vast kas Kuu­sa­lus või Kiius ning kõi­gil va­li­mis­jaos­kon­na nr 2 va­li­ja­tel on või­ma­lik eel­hää­le­ta­mas käia kas Lee­sil, Vii­nis­tul või Kol­gas. Need va­li­jad, kel­le elu­koht on re­gist­ris Kuu­sa­lu val­la täp­su­se­ga, saa­vad hää­le­ta­da va­li­mis­jaos­kon­nas nr 1.
Kuu­sa­lu val­la kant­se­leis­pet­sia­list val­la­sek­re­tä­ri üle­san­ne­tes Es­ta Nurm­sa­lu too­ni­tab, et kind­las­ti tu­leks vaa­da­ta ko­ju saa­de­ta­vat va­li­ja­kaar­ti, kus on kir­jas, mil­li­ses jaos­kon­nas saab hää­le­ta­da ning hää­le­ta­mis­ruu­mi­de asu­ko­had ja töö­ajad.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sõ­nul on val­la­va­lit­su­sel ka­vas tel­li­da va­li­mis­te­päe­vaks, 3. märt­siks sõit­ma bus­sid, et va­li­jad pää­sek­sid pa­re­mi­ni va­li­ma. In­fo bus­sig­raa­fi­ku­te koh­ta ava­li­kus­ta­tak­se edas­pi­di.

Ani­ja val­las 3 jaos­kon­da
Ani­ja val­las on en­di­selt kolm va­li­mis­jaos­kon­da, need asu­vad Keh­ras, Ala­ve­res ja Aeg­vii­dus. Keh­ra ja Ala­ve­re jaos­kon­nad asu­vad ko­ha­li­kes rah­va­ma­ja­des, Aeg­vii­du jaos­kond raa­ma­tu­ko­gus. Kõik kolm va­li­mis­jaos­kon­da on ava­tud ka eel­hää­le­ta­mi­se päe­va­del 25.-27. veeb­rua­ril. Väl­jas­pool elu­ko­ha­järg­set va­li­mis­jaos­kon­da saab eel­hää­le­ta­da vaid Keh­ras ja Aeg­vii­dus. Va­li­jad, kel­le elu­ko­haand­med on rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se kan­tud Ani­ja val­la täp­su­se­ga, saa­vad hää­le­ta­da Keh­ra va­li­mis­jaos­kon­nas.

Raa­si­ku val­las en­di­selt 2 jaos­kon­da
Ka Raa­si­ku val­las on en­di­selt kaks va­li­mis­jaos­kon­da. Need on Aru­kü­las val­la­ma­jas ja Raa­si­kul rah­va­ma­jas, mõ­le­mad on ava­tud ka eel­hää­le­ta­mi­se ajal. Väl­jas­pool elu­ko­ha­järg­set jaos­kon­da va­li­jad saa­vad eel­hää­le­tu­sel osa­le­da vaid Aru­kü­las. Ka need, kel­le elu­ko­haand­med on rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se kan­tud Raa­si­ku val­la täp­su­se­ga, saa­vad hää­le­ta­da üks­nes Aru­kü­la va­li­mis­jaos­kon­nas.

Lok­sal üks jaos­kond
Ko­gu Lok­sa linn on ka see­kord ühes va­li­mis­jaos­kon­nas. Hää­le­ta­mis­ruum on ava­tud lin­na­va­lit­su­se saa­lis.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald taa­sa­vab Lok­sa tee­nin­dus­punk­ti
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la 2019. aas­ta ee­lar­ve