Kuu­sa­lu val­las on käi­vi­tu­nud eri­va­ja­dus­te­ga las­te tu­gi­süs­teem

2032

Kuu­sa­lu val­las on 14 tu­gii­si­kut, kes ai­ta­vad erivajadustega lap­si las­teaias, koo­lis või ko­dus.

Tä­nu tu­gii­si­ku­te süs­tee­mi töö­le­pa­ne­ku­le võib Kuu­sa­lu val­la koo­li­des ja las­teae­da­des et­te tul­la olu­kor­di, kus pea­le õpe­ta­ja on tun­nis erivajadusega lap­se tu­gii­sik. Pea­le tu­gii­si­ku­te on Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Kol­ga koo­li 1. klas­si­des tööl abiõ­pe­ta­jad, kes toe­ta­vad klas­siõ­pe­ta­jat ja õpi­la­si.
Val­la ha­ri­dus- ja las­te­kait­ses­pet­sia­list Anu Kirs­man kom­men­tee­rib, et tu­gii­si­ku­te süs­tee­mi ra­has­ta­vad riik, vald ja sot­siaal­kind­lus­tu­s­ame­ti pro­jekt puue­te­ga las­te tu­gi­tee­nu­se aren­da­mi­seks-pak­ku­mi­seks.
Pro­jek­ti sihtg­ru­pis on ku­ni 17aas­ta­sed ras­ke ja sü­ga­va puu­de­ga lap­sed-noo­red, vald on sõl­mi­nud han­ke­part­ne­ri­ga koos­töö­le­pin­gu. Koos­töös­se on kaa­sa­tud ka lap­se­va­ne­mad. Kui lap­se va­nem või hool­da­ja teeb taot­lu­se, an­tak­se ühe lap­se koh­ta aas­tas 4918 eu­rot tu­gii­si­ku tee­nu­se, lap­se­hoiu või sel­leks va­ja­mi­ne­va trans­por­di ku­lu­de kat­teks.
Pea­le sel­le an­nab riik ras­ke puu­de­ga lap­se­le aas­tas 402 eu­rot, sü­ga­va puu­de­ga lap­se­le 1800 eu­rot toe­ta­va­te tee­nus­te jaoks, ka se­da toe­tust saab taot­le­da lap­se­va­ne­ma aval­du­se­ga. Va­ja­dust tee­nu­se­le hin­na­tak­se lap­se­le eel­ne­valt koos­ta­tud juh­tu­mip­laa­ni alu­sel. Näi­teks on nii võimaldatud lap­se­le rat­su­ta­mis­te­raa­piat, fü­sio­te­raa­piat, psüh­ho­loo­gi­list nõus­ta­mist.
Sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti ra­has­ta­ta­va tu­gii­si­ku tee­nu­se koh­ta lau­sub Anu Kirs­man, et se­da on vä­ga va­ja, ai­tab puue­te­ga las­tel las­teaias ja koo­lis toime tulla: „Näi­teks on lap­sel ak­tiiv­sus-tä­he­le­pa­nu­häi­re, tal on õp­pi­mis- ja käi­tu­mis­ras­ku­sed, või on lap­sel kuul­mis­häi­re, mõ­ni muu erivajadus. Va­rem ku­lus õpe­ta­jal klas­sis pal­ju ae­ga ja jõu­du sel­lis­te las­te­ga te­ge­le­mi­seks, nüüd on lap­sel kõr­val tu­gii­sik. Ju­ba näe­me, kui­das tä­nu sel­le­le lap­se sei­sund muu­tub, po­le­gi mõ­nel enam va­ja ai­ne­tun­nis kõr­val ol­la, pii­sab, kui tu­gii­sik on te­ma­ga va­he­tun­di­de ajal koos.“
Tu­gii­si­ku­te tööü­le­san­ded pan­nak­se pai­ka koos­töös las­teaia ja koo­li­ga, need või­vad aja jook­sul muu­tu­da. Init­sia­tiiv on tu­gii­si­ku pal­ka­mi­seks tul­nud nii val­la las­teae­da­dest-koo­li­dest kui ka lap­se­va­ne­ma­telt.
Alus­ta­ti li­gi­kau­du aas­ta ta­ga­si, esial­gu paa­ri tu­gii­si­ku­ga. Prae­gu on neid kok­ku 14, tu­gii­si­ku­ga lap­si on Anu Kirs­ma­ni sõ­nul Kuu­sa­lu val­la peaae­gu kõi­gis las­tea­su­tus­tes.
„Kah­juks on nii, et val­la­maj­ja ei saa­de­ta in­fot, kui lap­se­le on mää­ra­tud puue. Ka ei ole meil in­fot ega üle­vaa­det oma val­la kõi­gist puue­te­ga las­test ega ka sel­lest, kel­le­le võiks taot­le­da puu­de mää­ra­mist. Jul­gus­ta­me lap­se­va­ne­maid meie­ga ühen­dust võt­ma ning loo­da­me abi ha­ri­du­sa­su­tus­te töö­ta­ja­telt,“ too­ni­tab ta.
Se­ni ei ole tu­gii­si­kuid taot­le­tud Lok­sa lin­na las­tea­su­tus­tes käi­va­te­le Kuu­sa­lu val­la las­te­le. Anu Kirs­man jul­gus­tab, kui mõ­ne lap­se pu­hul tun­tak­se ko­dus, et oleks va­ja abi, võt­ta te­ma­ga ühen­dust. Tee­nu­se­le suu­na­mi­se ot­su­se teeb sot­siaal­kind­lus­tu­sa­met, iga lap­se koh­ta koos­ta­tak­se juh­tu­mip­laan.
Sü­gi­sest alus­tas koos­käi­mist Kuu­sa­lu val­la erivajadustega las­te va­ne­ma­te tu­gi-g­rupp. Koh­tu­tak­se kord kuus, aru­ta­tak­se kind­lat tee­mat, esi­neb spet­sia­list, on ka ae­ga ko­ge­mu­si va­he­ta­da.
Anu Kirs­man: „Gru­pis on paar­küm­mend lap­se­va­ne­mat. Erivajadustega lap­se va­ne­mad on sa­ge­li kur­na­tud ja jää­nud oma mu­re­ga ük­si. Sel­li­ne koos­käi­mi­ne on and­nud nei­le tu­ge, saab en­da lap­se­ga seo­tud lu­gu­sid rää­ki­da, teis­te lu­gu­sid kuul­da. Plaa­ni­me veel sel ke­va­del te­ha oma gru­pi­ga pe­re­päe­va.“
Li­saks on Kuu­sa­lu val­las tööl las­te­ga pe­re­de tu­gii­sik. Se­da tööd teeb Kris­tii­na-Rai­vi Vi­le­pa­ju, prae­gu nõus­tab ta nel­ja pe­ret. Te­ma te­ge­leb lap­se va­ne­ma­te­ga, et ta­ga­da las­te­le pe­re­des heao­lu. Ko­ha­ti on ta na­gu li­sa­lap­se­va­nem – nõus­tab ma­jan­dus­li­ke prob­lee­mi­de kor­ral, ai­tab taot­le­da pe­re­le toe­tu­si ja muud sel­list.
Mul­lu sü­gi­sel alus­ta­tud tu­gii­si­ku­süs­tee­mi­le an­ti rii­gilt pro­jek­ti­ra­ha 2016. aas­ta lõ­puks kok­ku 10 366,58 eu­rot, val­laee­lar­vest eral­da­ti 27 730 eu­rot. Tä­na­vu on tee­nu­se osu­ta­mi­ne kas­va­nud, kui pal­ju sel­leks ra­ha ku­lub, sel­gub aas­ta lõ­puks.

Eelmine artikkelLõp­pes koo­li­de­va­he­li­ne komp­leks­võist­lus võrk­pal­lis
Järgmine artikkelKuusalu volikogu „ei“