Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu töö­rüh­ma­de ju­hid

916

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 22. märt­sil val­la üld­pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­seks piir­kond­li­kud töö­rüh­mad ja nen­de ju­hid. Nüüd pa­lu­tak­se juh­ti­del lei­da töö­rüh­ma­de liik­med, igast kü­last üks esin­da­ja.
Val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la sõ­nul on soov kin­ni­ta­da töö­rüh­ma­de koos­sei­sud val­la­va­lit­su­se is­tun­gil, mis tu­leb nel­ja­päe­val, 12. ap­ril­lil.

Ko­gu vald on ja­ga­tud 8 piir­kon­naks. Ka­ber­la, Haa­va­kan­nu, Ko­da­soo, Rum­mu, Saun­ja, Kül­maal­li­ka, Re­hat­se kü­la­de ehk piir­kon­na nr 1 töö­rüh­ma ju­hib Ree­li­ka Saa­ron. Ku­pu, Kuu­sa­lu, Al­li­ka kü­la ning Kiiu ning Kuu­sa­lu ale­vik on piir­kon­nas nr 2, töö­rüh­ma juht on Jaa­nus Kam­ber. Valk­la, Sal­mis­tu, Mäe­pea, Põh­ja, Sõit­me kü­la on piir­kon­nas nr 3, töö­rüh­ma ju­hiks kin­ni­ta­ti Aa­re Kaur. Il­mas­ta­lu, Ko­su, Aru, Kur­si, Hirv­li, Si­gu­la, Liia­pek­si, Su­ru, Pa­la, Tõ­res­ka, Kol­gu ja Koit­jär­ve kü­la moo­dus­ta­vad piir­kon­na nr 4, töö­rüh­ma hak­kab juh­ti­ma Kai­ri Loit.

Piir­kon­nas nr 5 on Ka­ha­la, Soo­rin­na, An­di­nee­me, Muuk­si, Tsit­re, Uu­ri, Pu­di­soo, Mus­ta­met­sa ja Va­has­tu kü­la ning Kol­ga ale­vik, töö­rüh­ma ju­hib Jan­ne Ker­do. Piir­kon­na nr 6 moo­dus­ta­vad Pe­das­pea, Kol­ga-Aab­la, Kiiu-Aab­la, Lee­si, Tam­mis­tu, Ju­min­da, Ta­pur­la, Vir­ve ja Ha­ra kü­la, töö­rüh­ma ju­hiks on kin­ni­ta­tud Jaan Velst­röm. Lok­sa, Ka­sis­pea, Suur­pea, Pä­ris­pea, Vii­nis­tu, Tur­bu­nee­me, Vi­ha­soo ja Tam­mis­pea kü­la kuu­lu­vad piir­kon­da nr 7, töö­rüh­ma hak­kab juh­ti­ma Ma­ri­ka Žmen­ja. Kol­ga­kü­la, Kot­ka, Kõn­nu, Kal­me, Kem­ba, Murk­si, Park­si, Nõm­me­ves­ki, Va­na­kü­la ja Joa­ves­ki kü­la on piir­kon­nas nr 8, töö­rüh­ma ju­hib Kai­sa Lin­no.

Val­laar­hi­tekt rää­kis, et töö­rüh­ma­de­le juh­ti­de leid­mi­ne võt­tis ae­ga, ta te­gi et­te­pa­ne­kuid piir­kon­da­de ak­tiiv­se­ma­te­le ini­mes­te­le: „Osa­le­mi­ne on va­ba­taht­lik, ta­su sel­le eest ei maks­ta. Kaa­sa­me neid, kes on hu­vi­ta­tud and­ma oma pa­nu­se, et uus üldp­la­nee­ring saaks või­ma­li­kult hea do­ku­ment. Kui töö­rüh­ma­de koos­sei­sud on kin­ni­ta­tud, hak­ka­vad nad lä­bi vaa­ta­ma üldp­la­nee­rin­gus­se esi­ta­tud et­te­pa­ne­kuid.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu märt­si­kuu is­tun­gil kü­si­ti Ka­di Raud­lalt, mis sei­sus on val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne. Ta kir­jel­das, et kui­gi uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne al­ga­ta­ti 2009. aas­tal, kor­ral­da­ti han­ge koos­ta­ja leid­mi­seks 2015. aas­tal. Nüüd­seks on es­kii­sid ava­li­kus­ta­tud, et­te­pa­ne­kud ko­gu­tud. Tee­ma­de kau­pa on ma­ter­jal va­rem lä­bi aru­ta­tud, es­kii­si­de põh­jal teh­tud et­te­pa­ne­kuid ha­ka­tak­se piir­kond­li­kult lä­bi vaa­ta­ma.

Ta li­sas, et val­la­va­lit­sus on te­ge­le­nud rii­gi­han­ke tu­le­mu­sel koos­ta­jaks va­li­tud fir­ma­ga Ske­past&Puh­kim, ku­na po­le pä­ris ühest aru­saa­mist kva­li­tee­di osas.

„Le­pin­gut veel lõ­pe­ta­tud po­le, kuid ole­me kon­sul­tee­ri­nud, mis saab, kui va­he­ta­da üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­jat. Vas­ta­tud on, et uus koos­ta­ja jät­kab sealt, kus eel­mi­ne jäi poo­le­li. Sel ajal, kui ot­si­me uut koos­ta­jat, töög­ru­pid töö­ta­vad,“ sel­gi­tas val­laar­hi­tekt vo­li­ko­gu­le.

Käe­so­le­va nä­da­la al­gu­ses li­sas ta Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Ske­past&Puh­kim on vas­ta­valt te­le­fo­ni­vest­lu­ses öel­du­le val­mis jät­ka­ma, kuid soo­vib li­sa­töö eest li­sa­ra­ha, sest ei osa­nud rii­gi­han­kes­se pak­ku­must esi­ta­des ar­ves­ta­da Kuu­sa­lu val­la suur­te mah­tu­de­ga.

Toi­me­tus kü­sis kom­men­taa­ri ka üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­jalt. Ske­past&Puh­kim OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Hend­rik Puh­kim kom­men­tee­ris: „Lä­bi­vii­dud rii­gi­han­ke ning sel­le tu­le­mu­sel veeb­rua­ris 2015 sõl­mi­tud le­pin­gu ko­ha­selt pi­di toi­mu­ma üldp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­seks esi­ta­mi­ne hil­je­malt 36 kuu möö­du­des ehk veeb­rua­ris 2018. Meist val­da­valt mit­teo­le­ne­va­tel põh­jus­tel po­le se­da juh­tu­nud ning vä­ga pal­ju on veel si­su­list tööd ees. Rii­gi­han­ke­le pak­ku­mist esi­ta­des ei osa­nud me ar­ves­ta­da as­jao­lu­ga, et töö­de ajag­raa­fik vii­bib nii­võrd pal­ju. Osa­li­selt sel­lest põh­jus­ta­tult on tä­na­seks meie ku­lud olu­li­selt suu­re­mad, kui me en­da ee­lar­ves et­te nä­gi­me. Ole­me val­mis tööd jät­ka­ma, kui jõua­me mõ­le­mat poolt ra­hul­da­va­le kok­ku­lep­pe­le.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las on loo­mi­sel tä­na­va­kau­ban­du­se kord
Järgmine artikkelKu­ri­te­gu­de arv Lok­sal on kas­va­nud, Kuu­sa­lus jää­nud sa­maks, Raa­si­ku ja Ani­ja val­las lan­ge­nud