Kuu­sa­lu val­la tu­ris­miet­te­võt­jad rah­vus­va­he­li­ses koos­tööp­ro­jek­tis

1702
Tagaplaanil ANNE MASING Pudisoolt, ELE TERN Kuivojalt, Gauja rahvuspargi esindaja Lätist ja TIINA VIIRNA Kolga-Aablast.

MTÜ Aren­dus­ko­da al­ga­ta­tud tu­ris­mip­ro­jek­ti on kaa­sa­tud rah­vus­par­ki­des te­gut­se­vad 9 Lea­der-piir­kon­da Ees­tist, Lä­tist, Slo­vee­niast ja Por­tu­ga­list.

Pro­jekt on el­lu kut­su­tud sel­leks, et elav­da­da tu­ris­mi­vald­kon­da, aren­da­da ko­ha­li­ke tu­ris­miet­te­võt­ja­te koos­tööd Eu­roo­pa teis­te rii­ki­de sa­ma vald­kon­na et­te­võt­ja­te ja tu­ris­mior­ga­ni­sat­sioo­ni­de­ga. Meie pro­jek­ti eri­pä­ra on, et kõik part­ne­rid on seo­tud rah­vus­par­ki­de või kait­sea­la­de­ga, kom­men­tee­rib MTÜ Aren­dus­ko­da te­gev­juht Hei­ki Vun­tus.

MTÜ Aren­dus­ko­da on seo­tud La­he­maa rah­vus­par­gi­ga. Aren­dus­ko­ja Lea­der-piir­kon­da kuu­lu­vast 5 oma­va­lit­su­sest asu­vad La­he­maa rah­vus­par­gis osa Kuu­sa­lu val­last ja en­di­ne Vi­hu­la vald, mis nüüd on lii­tu­nud Hal­ja­la val­la­ga. Väi­ke­ses ma­hus ula­tub rah­vus­par­gi ala ka Kad­ri­na val­da. Aren­dus­ko­ja piir­kon­nas on veel Lok­sa linn ning Ta­pa vald.

Tu­ris­mip­ro­jek­ti idee an­dis ja ai­tas ku­ni ra­has­ta­mi­sot­su­se­ni el­lu viia Kad­ri­na val­las te­gut­se­va Kuu­si­ku Loo­dus­ta­lu pe­re­nai­ne Sir­je Kuu­sik. Te­ma eest­ve­da­mi­sel sai MTÜst Aren­dus­ko­da pro­jek­ti „Rah­vus­va­he­li­ne koos­töö sääst­va tu­ris­mi aren­guks rah­vus­par­ki­de­ga piir­kon­da­des“ juht­part­ner. See tä­hen­dab, et Aren­dus­ko­ja al­ga­tus­grupp lei­dis Ees­tis piir­kon­nad, kes kut­su­ti osa­le­ma, ning ka part­ne­rid Slo­vee­niast, Lä­tist ja Por­tu­ga­list. Eel­töö kes­tis paar aas­tat, käi­di üks­tei­sel kü­las, va­he­ta­ti in­fot.

Pro­jekt hõl­mab kok­ku 9 piir­kon­da 4 rii­gist ja kes­tab kolm aas­tat – sep­temb­rist 2017 ku­ni au­gus­ti lõ­pu­ni 2020. Ees­tis tee­vad kaa­sa kolm Lea­der-piir­kon­da – pea­le Aren­dus­ko­ja veel Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu Pär­nu­maalt ja Ko­du­kant Lää­ne­maa, mil­lel on liik­meid Mat­sa­lu rah­vus­par­gi alalt. Lä­tist ja Por­tu­ga­list on kaa­sa­tud kaks, Slo­vee­niast kolm rah­vus­par­ki­dega seotud Lea­der-piir­kon­da.

Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 620 000 eu­rot. MTÜ Aren­dus­ko­da osa sel­lest on 109 986,50 eu­rot, mil­lest 93 488,61 eu­rot an­tak­se PRIA kau­du Eu­roo­pa Lii­du Lea­der-toe­tu­se­na ning 16 497,99 eu­rot on omao­sa­lus.

Ku­na te­gu on rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti­ga, tu­li sel­leks nõus­olek saa­da Brüs­se­list. Iga Lea­der-piir­kond taot­les ja sai ra­has­tu­se eral­di, oma st­ra­tee­gia­le tu­gi­ne­des ja vas­ta­va­te taot­lus­voo­ru­de raa­mes. Juht­part­ne­ri­na oli Aren­dus­ko­ja üle­san­ne lei­da ko­gu pro­jek­ti­le juht, sel­leks va­li­ti Kat­rin Suur­soo.

Ka­vas on se­mi­na­rid ja su­ve­ü­li­koo­lid ning õp­pe­rei­sid sääst­va tu­ris­mi­ga te­ge­le­va­te­le et­te­võt­ja­te­le. Tut­vu­tak­se pro­jek­ti haa­ra­tud kait­sea­la­de ja seal­se­te tu­ris­miet­te­võ­te­te­ga. Iga piir­kond koos­tab pro­jek­ti raa­mes oma sääst­va tu­ris­mi st­ra­tee­gia. Te­hak­se ühi­ne tu­run­dusp­laan, an­tak­se väl­ja trü­ki­seid.

Kat­rin Suur­soo: „Põ­hiees­märk on an­da või­ma­lus jõu­da tu­ris­mi­vald­kon­nas uu­te idee­de ning äri­part­ner­lu­se­ni, käi­vi­ta­da et­te­võt­ja­te ühis­tu­run­dus. Pro­jek­ti­ga on oo­da­tud lii­tu­ma kõik, kes soo­vi­vad an­da pa­nu­se ees­mär­gi saa­vu­ta­mi­seks. Edas­pi­di on meil üs­na pal­ju si­su­li­si te­ge­vu­si, oo­ta­me osa­le­ma pro­jek­ti­ga ju­ba ühi­ne­nud et­te­võt­jaid ja ka uu­si et­te­võt­teid ning MTÜ­sid, kes te­ge­le­vad tu­ris­mi­ga – ma­ju­tu­se, mat­ka­de, loo­dus­vald­kon­na koo­li­tus­te ja muu sel­li­se­ga.“

Ava­se­mi­nar oli Lää­ne­maal Roos­tal
Esi­me­ne suu­rem kok­ku­saa­mi­ne toi­mus li­gi ne­li kuud ta­ga­si sep­temb­ri lõ­pus, MTÜ Ko­du­kant Lää­ne­maa kut­sus koos­töö­part­ne­rid Roos­ta Puh­ke­kes­ku­ses­se kol­me­päe­va­se­le se­mi­na­ri­le. Tut­vus­ta­ti osa­le­vaid Lea­der-piir­kon­di ja kait­sea­la­sid, saa­di oma­va­hel tut­ta­vaks. Olid rüh­ma­tööd ning hom­mi­ku­ne lin­nu­vaat­lus Mat­sa­lu kait­sea­lal.

Aren­dus­ko­ja piir­kon­da esin­da­sid val­da­valt Kuu­sa­lu val­la­ga seo­tud ini­me­sed: Pu­di­soo Puh­ke­ma­ja pe­re­nai­ne An­ne Ma­sing, MTÜ Ju­min­da Pool­saa­re Selts esin­da­ja­na Tii­na Viir­na, MTÜst Ha­ra Sa­dam Tar­vi Velst­röm, Valk­la Ran­na puh­ke­kes­ku­sest Liis Jü­ri­mäe, MTÜst Öko­kul­ler Kai­sa Lin­no. Lok­salt oli Kui­vo­ja Puh­ke­kes­ku­se pe­re­nai­ne Ele Tern.

Järg­mi­ne kok­ku­saa­mi­ne toi­mus no­vemb­ris Lä­ti­maal Põh­ja-Ku­ra­maal Sli­te­re rah­vus­par­gis. Li­saks eks­kur­sioo­ni­de­le tu­li la­hen­da­da prak­ti­li­ne ü­le­san­ne – ana­lüü­si­da eri­ne­va­te tu­ris­mi­tee­nus­te või -koh­ta­de tu­ge­vaid ja nõr­ku kül­gi eri siht­rüh­ma­de vaa­te­punk­tist.

Kat­rin Suur­soo kom­men­tee­ris, et see an­dis hea üle­vaa­te, kui­das tu­leb sihtg­rup­pe tun­da ja osa­ta niiöel­da nen­de kin­ga­des as­tu­da. Sai ka kin­ni­tust tõ­sia­si, et vä­lis­kü­la­li­ne soo­vib nä­ha ja ko­ge­da piir­kond­lik­ku eri­pä­ra – toit, eluo­lu, tra­dit­sioo­nid ja kom­bed, ko­ha­li­ke val­mis­ta­tud too­dang.

Kui­vo­ja Puh­ke­kes­ku­se pe­re­nai­ne Ele Tern kii­dab, et ju­ba mõ­ne kuu­ga on ta saa­nud juur­de uu­si tead­mi­si teis­te rah­vus­par­ki­de koh­ta ja soo­vi­ta­nud vä­lisk­lien­ti­del kü­las­ta­da ka neid: „Os­ka­me koostööpartnereid rek­laa­mi­da, pal­jud klien­did ju öö­bi­vad meil ja lii­gu­vad eda­si. Leppisime Läti esindajaga kokku, et külastame ka väljaspool projekti üksteist. Põh­ja-Ku­ra­maa on imei­lus, seal on roh­kelt mat­ka­ra­da­sid, kus saab lii­ku­da ka ra­tas­too­li­de ja lap­se­vank­ri­te­ga. Meil on sel­li­ne ra­da Vi­ru ra­bas.“

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus rõ­hu­tab, ku­na pro­jek­tis osa­le­vad Lea­der-piir­kon­nad, saa­vad kaa­sa te­ha ka need et­te­võt­jad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja en­di­sest Vi­hu­la val­last ning Lok­sa lin­nast, kel­le et­te­võ­te on kait­sea­la pii­ri­dest väl­jas­pool. Kel hu­vi, võt­ku Aren­dus­ko­ja­ga ühen­dust.

Eelmine artikkelHoi­du tu­leõn­ne­tus­test
Järgmine artikkelIda-Har­ju Koos­töö­ko­jal on tänavu üks taot­lus­voo­r