Kuu­sa­lu val­la õpi­las­lii­ni­de ve­da­ja­te rii­gi­han­ge – kaks lii­ni se­ni tee­nin­da­ja­ta

337

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das rii­gi­han­ke, et lei­da val­la 16 õpi­las­lii­ni­le tee­nin­da­jad viieks järg­ne­vaks õp­peaas­taks.

Täh­ta­jaks esi­ta­sid pak­ku­mi­sed 5 bus­siet­te­võ­tet. Ka­he­le lii­ni­le olid pak­ku­mi­se tei­nud kaks fir­mat, kõi­gi­le teis­te­le lii­ni­de­le oli üks pak­ku­mi­ne.

Han­ke­ko­mis­jon va­lis 14 lii­ni­le ve­da­jad ja ot­sus­tas ka­he lii­ni osas tun­nis­ta­da han­ke nur­ju­nuks, pak­ku­mi­sed ta­ga­si lü­ka­ta, sest kü­si­ti olu­li­selt kõr­ge­mat hin­da – 5 eu­rot ja 3,82 eu­rot ki­lo­meet­ri koh­ta il­ma käi­be­mak­su­ta. Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas seo­ses sel­le­ga hom­mi­ku­se õpi­las­lii­ni Ki­vi­sil­la-Ko­da­soo-Kuu­sa­lu-Valk­la-Kuu­sa­lu ja õh­tu­se lii­ni Kuu­sa­lu-Ko­da­soo-Ki­vi­sil­la tee­nin­da­ja leid­mi­seks väl­ja uue lä­bi­rää­ki­mis­te­ga rii­gi­han­ke.

Teis­te lii­ni­de osas asu­tak­se Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si sõ­nul käe­so­le­val nä­da­lal ve­da­ja­te­ga le­pin­guid sõl­mi­ma.

OÜ Re­va­lia­link hak­kab õpi­la­si ve­da­ma 4 lii­nil: hom­mi­kul Ta­pur­la-Tam­mis­tu-Kuu­sa­lu, Kiiu-Kol­ga ja õh­tul Kuu­sa­lu-Pu­di­soo-Kol­ga, Vi­ha­soo-Kol­ga-Uu­ri-Valk­la. Sõi­du­ki­lo­meet­ri hind on lii­ni­del va­he­mi­kus 1,18-1,98 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta.

OÜ Ar­la Sõi­dud lii­ni­ki­lo­meet­ri mak­su­mu­sed jää­vad va­he­mik­ku 1,59-1,79 eu­rot käi­be­mak­su­ta. Ar­la Sõi­dud on va­li­tud 8 õpi­las­lii­ni tee­nin­da­jaks: hom­mi­kul Pe­das­pea-Lee­si-Lok­sa-Vi­ha­soo, Va­na­ves­ki-Val­ge­jõe-Kuu­sa­lu-Kol­ga-Vi­ha­soo, Va­na­ves­ki-Val­ge­jõe-Vi­ha­soo-Va­na­kü­la-Kol­ga, Kot­ka-Tam­mis­pea-Lok­sa-Lee­si-Kol­ga ja õh­tul Lok­sa-Lee­si-Kol­ga-Lee­si-Lok­sa, Lok­sa-Tam­mis­pea-Vi­ha­soo-Va­na­kü­la-Kol­ga-Val­ge­jõe-Lok­sa, Kuu­sa­lu-Kur­si-Kol­ga-Si­gu­la-Kuu­sa­lu, Lok­sa-Kol­ga­kü­la-Vi­ha­soo-Tam­mis­pea-Lok­sa.

OÜ Aluk­vik sõi­dab ka­hel lii­nil hin­na­ga 1,80 eu­rot ki­lo­mee­ter käi­be­mak­su­ta: hom­mi­kul Här­ma­ko­su-Vi­ki­pa­lu-Ta­ga­väl­ja-Kuu­sa­lu ja õh­tul sa­ma mars­ruut ta­ga­si.

Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest ku­lub viie aas­ta­ga õpi­las­te veoks kok­ku 1,7 mil­jo­nit eu­rot.

Eelmine artikkelÕpilasmalevad Kuusalu ja Raasiku vallas ning Loksal
Järgmine artikkelTu­le­kul La­he­maa me­re­kul­tuu­ri päe­vad