Kuu­sa­lu val­la must­kat­te­ga teed pin­na­tak­se uues­ti üle

1035

Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest ku­lub must­kat­te­ga tee­de re­mon­diks li­gi 90 000 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na must­kat­te­ga val­la­tee­de üle­pin­da­jaks OÜ Üle kui sood­sa­ma pak­ku­mu­se esi­ta­nud fir­ma. Kok­ku esi­ta­ti kaks pak­ku­must. Ku­na ka sood­sam pak­ku­mus üle­tas li­gi 14 000 võr­ra val­laee­lar­ves­se tee­de re­mon­diks ka­van­da­tud 90 000 eu­rot, kor­ri­gee­ri­ti töö­mah­tu­sid.

Val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks sel­gi­tab, et käes­o­le­val su­vel uu­si must­kat­teid val­la­tee­de­le ei pan­da, vaid re­mon­di­tak­se se­ni­seid teid: „Ole­me tel­li­nud igal aas­tal val­la­tee­de­le uu­te must­ka­te­te pa­ne­kut koos 2,5kord­se pin­da­mi­se­ga, kuid 8-15 aas­tat po­le neid teid üle pin­na­tud, kui­gi tu­leks pin­na­ta 5-6 aas­ta ta­gant, siis olek­sid vä­ga heas kor­ras. See­kord tee­me ära need tööd, mis on siia­ni jää­nud te­ge­ma­ta. Lä­hia­jal sõl­mi­me OÜ­ga Üle le­pin­gu, ar­van, et sep­temb­ri lõ­puks peak­sid ole­ma ni­me­kir­ja lü­li­ta­tud teed üle pin­na­tud.“

Ni­me­kir­jas on ka­he­kord­ne pin­da­mi­ne Saun­ja teel, Muuk­si-Uu­ri-Mus­ta­met­sa ja Kuu­sa­lu-Kur­si teel. Ühe­kord­se pin­da­mi­se al­la lä­he­vad Sa­lu­väl­ja tee, Hin­nu sea­far­mi tee, Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja-Kur­si, Kol­ga töö­ko­ja sis­se­sõit, Kol­gas Kul­la­va ja Ka­ha­la tee, Kuu­sa­lu Ah­ren­si tä­na­va Sood­la tee, Sal­mis­tul Pe­das­saa­re tee, Lee­si-Tam­mis­tu tee, Ta­pur­la kü­la­va­he­tee, Nõm­me­ves­ki-Joa­ves­ki tee ning Kiius Ves­ki tä­nav.

Kruu­sa­teid ei ole Ma­dis Prak­si sõ­nul tä­na­vu su­vel eri­ti re­mon­di­tud, kruu­sa on vee­tud mõn­da koh­ta, kus tee ke­va­del vä­ga ära va­jus.

Kuu­sa­lu eel­mi­ne val­la­va­lit­sus ko­gus val­lae­la­ni­kelt et­te­pa­ne­kuid, mil­li­seid teid ja mis ma­hus tu­leks re­mon­ti­da, kok­ku esi­ta­ti 103 et­te­pa­ne­kut. Ku­na su­ve ha­kul val­las võim va­he­tus, ei ole jõu­tud et­te­pa­ne­kuid põh­ja­li­ku­malt me­net­le­da. Tu­le­val nel­ja­päe­val, 23. au­gus­til toi­mu­val aren­gu­se­mi­na­ril hak­kab val­la­tee­de tee­mat aru­ta­ma eral­di töög­rupp.

Eelmine artikkelSULEV VALD­MAA – AH­RENS pol­nud eest­las­te õpe­ta­mi­se vas­tu
Järgmine artikkelSõnumitoojas 15. augustil