Kuu­sa­lu val­la Lau­lu­lap­se kon­kur­si võit­sid KÜL­LI-KAT­RI ES­KE­NI õpi­la­sed

1127
Külli-Katri Esken

Kon­kurss „Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps 2019“ toi­mus pü­ha­päe­val, 14. ap­ril­lil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Kor­ral­das tra­dit­sioo­ni­li­selt Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts.

Vas­ta­valt val­la ela­ni­ke ar­vu­le lä­he­vad Kuu­sa­lu val­las Har­ju­maa võist­lu­se­le iga va­nu­se­gru­pi kaks pa­re­mat laul­jat.

Žü­rii oli kol­me­liik­me­li­ne: Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mia 1. kur­su­se tu­deng Ode Pürg, kes on va­rem aas­taid osa­le­nud Kuu­sa­lu val­la lau­lu­lap­se kon­kur­sil; sop­ran Il­le Saar, kes õpib laul­mist Mi­la­no Kon­ser­va­too­riu­mis ja osa­leb Es­to­nia oo­pe­ris „Fi­ga­ro pulm“, ning muu­sik Rein T. Re­ba­ne, kes on män­gi­nud mit­me­tes Ees­ti an­samb­li­tes ja ka Soo­me kul­tus­bän­dis Din­go.

Võist­le­sid Kol­ga lau­luõ­pe­ta­ja Anu Rand­maa, Vi­ha­soo lau­luõ­pe­ta­ja Ger­ta Al­le­man­ni ja Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li lau­lu­stuu­dio õpe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni lau­lu­lap­sed. Lau­lus­tuu­dio õpi­la­si oli kon­kur­sil 34, nii Kol­ga kui ka Vi­ha­soo lau­luõ­pe­ta­jal mõ­le­mal kaks õpi­last.

Kõi­ge noo­re­mas va­nu­se­rüh­mas, 3-4aas­tas­te seas saa­vu­tas esi­ko­ha Len­ne Laur, tei­se ko­ha Me­lis­sa Män­ni ja kol­man­da Loo­re Vald­na. Kok­ku oli sel­les va­nu­se­rüh­mas 6 võist­le­jat.

5-6aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli 3 laul­jat, esi­ko­ha saa­vu­tas Mir­tel He­leen Liit­vee.

7-9aas­ta­si oli võist­le­mas kõi­ge roh­kem – 14. Või­tis Ka­ro­lin Ad­ler, tei­se ko­ha sai Ker­da Ka­ro­lin Kriis ja kol­man­da Hei­di Ki­vi. Hea ja il­me­ka esi­tu­se eest sai žü­riilt tä­nu­kir­ja Ants Al­bert Aa­man.

10-12aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli 6 osa­le­jat. Esi­ko­ha sai Mad­li-Trii­nu Kreutz­wald, tei­se ko­ha Pip­pa Veer­emets.

13-15aas­ta­si laul­jaid oli sa­mu­ti 6. Võit­ja oli An­na­bel Al­met, tei­sel ko­hal So­fia Ru­ti­ku ja kol­man­dal Ma­riel­la Soom.

16-18aas­tas­test või­tis Jes­si­ca Liit­vee, osa­le­jaid oli 3.

Kõik au­hin­na­lis­te­le koh­ta­de­le jõud­nud laul­jad on Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li lau­lus­tuu­diost, neid õpe­tab Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Kon­kurss Har­ju­maa Lau­lu­laps 2019 tu­leb 3.-4. mail Kei­la kul­tuu­ri­kes­ku­ses.

Eelmine artikkelAru­kü­la kool võist­les Ro­bo­ma­di­nal
Järgmine artikkelÕpetaja abide töötasu