Kuu­sa­lu val­la lah­ti­sed MV uju­mi­ses

1356

Lau­päe­val, 25. no­vemb­ril toi­mu­sid Kuu­sa­lu uju­las val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed.

Ku­ni 13aas­tas­test tüd­ru­ku­test või­tis 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se Mia Mar­leen Kaa­bel 31,04 se­kun­di­ga, järg­ne­sid Gi­ze­la Gu­nin (31,59) ja Lau­ra Mu­rel (33,22). Ka 50 meet­ri lib­li­ku­ju­mi­se või­tis Mia Mar­leen Kaa­bel (35,04), järg­ne­sid An­ni Ma­ri Laup­maa (38,26) ja Kir­si­ka Ki­vi­mäe (40,45). 50 meet­ri rin­nu­liu­ju­mi­se või­tis Gi­ze­la Gu­nin (42,44), An­ni Ma­ri Laup­maa (45,83) ja Kir­si­ka Ki­vi­mäe (47,30) ees. Ka se­li­liu­ju­mi­se sa­ma pi­ka dis­tant­si esi­koht läks Gi­ze­la Gu­ni­ni­le (36,40), järg­ne­sid Lau­ra Mu­rel (38,77) ja Em­ma So­fia Loo­tus (41,20). 100 meet­ri komp­leks­u­ju­mi­se või­tis Mia Mar­leen Kaa­bel (1.21,32) Gi­ze­la Gu­ni­ni (1.22,64) ja An­ni Ma­ri Laup­maa (1.26,67) ees.

Ku­ni 13aas­tas­test pois­test oli 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se kii­reim Kai Ro­bert Tie­de 28,91se­kun­di­ga, järg­ne­sid San­der Paap (32,34) ja Mar­tin-Eric Lipp (34,07). Ka 50 meet­ri rin­nu­li­uju­mi­se esi­ko­ha sai Kai Ro­bert Tie­de (40,45 Mar­tin-Eric Li­pu (46,62) ja Ja­rek Hein­maa (46,98) ees. 50 meet­ri lib­li­ku­ju­mi­se või­tis Mar­tin-Eric Lipp (37,79), tei­ne oli San­der Paap (38,14) ja kol­mas And­reas Ida­vain (42,87). Mar­tin-Eric Lipp oli ka 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­se võit­ja (36,83), järg­ne­sid Kai Ro­bert Tie­de (37,02) ja San­der Paap (41,97). 100 meet­ri komp­lek­su­ju­mi­se pa­rim oli Ka­ri Ro­bert Tie­de (1.19,16), tei­seks tu­li Mar­tin-Eric Lipp (1.24,05) ja kol­man­daks San­der Paap (1.32,66).

14-25aas­tas­te nei­du­de-nais­te 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se või­tis Ane­te Moo­ro (29,62) Kers­tin Trei (37,12) ees. Ane­te Moo­ro või­tis ka 50 meet­ri lib­li­ku­ju­mi­se (31,80). 50 meet­rit rin­nu­li ujus kõi­ge kii­re­mi­ni Ger­ly He­ro­des (38,78), tei­se ko­ha sai Kers­tin Trei (50,13). Ger­ly He­ro­des või­tis ka 50 meet­ri se­li­li­uju­mi­se (35,10) Ane­te Moo­ro (35,41) ja Kers­tin Trei (44,16) ees ning 1.16,62 minutiga 100 meet­ri komp­lek­su­ju­mi­se Kers­ti Trei (1.40,01) ees.

14-25aas­tas­te noor­mees­te-mees­te 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se või­tis Jan Mar­kus Kaa­bel (27,19) Hol­ger Kop­pe­li (27,92) ja Ja­kob Mat­tias Oja (28,6) ees. Tei­se või­du võt­tis Jan Mar­kus Kaa­bel 50 meet­ri lib­li­ku­ju­mi­ses (29,51), järg­ne­sid Hol­ger Kop­pel (31,01) ja Fred­dy Gu­nin (33,42). 50 meet­ri rin­nu­liu­ju­mi­se kii­reim oli Ja­kob Mat­tias Oja (36,96), tei­ne oli Fred­dy Gu­nin (40,54) ja kol­mas Gert He­ro­des (41,14). Sa­ma pik­ku­se dis­tant­si se­li­liu­ju­mi­se esi­kol­mik oli: Gert He­ro­des (35,48), Ja­kob Mat­tias Oja (36,06) ja Fred­dy Gu­nin (36,78). 100 meet­ri komp­leks­u­ju­mi­se või­tis Jan Mar­kus Kaa­bel (1.08,70) Ja­kob Mat­tias Oja (1.13,28) ja Gert He­ro­de­se (1.15,49) ees.

26-45aas­tas­te nais­te 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se kii­re­mad olid Ei­li Paap (32,98), Rii­nu Rät­sep (35,55) ja Zi­nai­da Kruu­sa­lu (44,90). Ka sa­ma dis­tant­si lib­li­ku­ju­mi­se või­tis Ei­li Paap (38,16), sa­mu­ti se­li­liu­ju­mi­se (38,54) Zi­nai­da Kruu­sa­lu (56,95) ja Kai­re Vol­mer­so­ni (1.05,89) ees. Nel­jan­da või­du sai Ei­li Paap 100 meet­ri komp­lek­su­ju­mi­ses aja­ga 1.25,39 mi­nu­tit, järg­ne­sid Rii­nu Rät­sep (1.33,48) ja Zi­nai­da Kruu­sa­lu (1.57,77). 50 meet­rit rin­nu­li või­tis Rii­nu Rät­sep (47,40) Zi­nai­da Kruu­sa­lu (1.00,38) ja Kai­re Vol­mer­so­ni (1.02,41) ees.

26-45aas­tas­te mees­te 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se või­tis Ago Kat­vel (37,90) Ind­rek Gu­ni­ni ees. Ago Kat­vel või­tis ka 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­se (52,70) ja Ind­rek Gu­nin 50 meet­rit rin­nu­li (49,24).

Üle 46aas­tas­te nais­te kõik dis­tant­sid või­tis Sir­je Vool­maa. 50 meet­rit va­balt ujus ta aja­ga 43,46 se­kun­dit, 50 meet­rit lib­li­kat (55,81), 50 meet­rit rin­nu­li (53,21), 50 meet­rit se­li­li (51,62) ning 100 meet­rit komp­lek­si aja­ga 1.51,26.

Üle 46aas­tas­te mees­te kii­reim oli kõi­gil ala­del Ma­rek Mil­ler. 50 meet­ri va­bau­ju­mi­ses oli te­ma või­duaeg 27,66 se­kun­dit, järg­ne­sid Tar­mo Trei (38,13) ja Rein Üts (40,44), 50 meet­ri lib­li­ku­ju­mi­ses oli Ma­rek Mil­ler (29,59) võit­ja Rein Üt­si (52,56) ja Ei­ki Ka­da­ja­se (59,58) ees. 50 meet­ri rin­nu­li dis­tant­sil edes­tas Ma­rek Mil­ler (33,87) Ei­ki Ka­da­jast (49,65) ja Tar­mo Treid (50,19) ning 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses järg­nes Ma­rek Mil­le­ri­le (34,41) Rein Jõe (1.00,54). 100 meet­ri komp­lek­su­ju­mi­se esi­kol­mik oli: Ma­rek Mil­ler (1.10,34), Rein Üts (1.55,22) ja Hei­ki Kruu­sa­lu (2.10,34).

Koh­tu­ni­kud va­li­sid ka iga va­nu­seg­ru­pi pa­ri­ma uju­ja. Need on Mia Mar­leen Kaa­bel ja Kai Ro­bert Tie­de (ku­ni 13aas­ta­sed), Ger­ly Heor­des ja Jan Mar­kus Kaa­bel (14-25), Ei­li Paap ja Ago Kat­vel (26-45) ning Sir­je Vool­maa ja Ma­rek Mil­ler (üle 46).