Kuu­sa­lu val­la kruu­sa­tee­de hool­da­mi­sest sü­gi­sel

1129

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus sai paar nä­da­lat ta­ga­si kir­ja Kuu­sa­lu val­la Si­gu­la kü­la ela­ni­kult Ei­ki Mand­relt, kes kir­jel­das, et Si­gu­la kü­la ring­teed ei ole 40 aas­tat re­mon­di­tud, ok­toob­ris too­di vih­ma ajal koo­rem kil­lus­tik­ku, mi­da kal­la­ti tee al­gu­ses­se suu­re­ma­tes­se au­ku­des­se, kõr­val ol­nud au­gud jäid täit­ma­ta.

Ta kü­sis, kui pal­ju on sel­li­ne te­ge­vus val­la­le maks­ma läi­nud, kes vas­tu­tab sel­li­se töö eest reaal­selt, kas val­lal on ko­hus­tus ta­ga­da ars­tia­bi ja pääst­ja­te juur­de­pääs ini­mes­te elu­koh­ta­des­se ning mil­lal Si­gu­la kü­la ring­teed täit­ma ha­ka­tak­se, ku­na po­le enam, mi­da höö­vel­da­da.

Ka soo­vis ta tea­da, ku­hu lä­he­vad tal­vi­seks lu­me­lük­ka­mi­seks mõel­dud ra­had, kui lund on ol­nud vä­he. Ja kas on sea­du­sest tu­le­ne­vaid nõu­deid, mil­li­se aja­va­he­mi­ku möö­du­des tu­leb val­la­va­lit­su­sel val­la­teid hool­da­da ja re­mon­ti­da.
Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Si­gu­la ring­tee ja ka Kuu­sa­lu val­la teis­te kruu­sa­tee­de hool­da­mi­se koh­ta kom­men­taa­ri val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se ju­hilt Ma­dis Prak­silt.

Ta rää­kis, et tee­de hool­da­mis­sa­ge­du­si ei ole sea­dus mää­ra­nud, val­lad hool­da­vad teid või­ma­lus­te pii­res ja nii, et teed olek­sid sõi­de­ta­vad: „Möö­du­nud su­vi ja sü­gis on ol­nud vih­ma­sed ning kruu­sa­teid on saa­nud see­tõt­tu höö­vel­da­da har­vem, kui oli va­ja­dus. Höö­vel­da­da on või­ma­lik pä­rast 2-3 vih­ma­va­ba päe­va, siis on kruu­sa­teed saa­nud kui­va­da. Olen he­lis­ta­ja­te­le se­da sel­gi­ta­nud ja lu­ba­nud, et höö­vel­da­tak­se esi­me­sel või­ma­lu­sel. Ka rii­gi­han­ke­ga käe­so­le­vaks aas­taks va­li­tud tee­hool­da­ja­te­le on öel­dud, et lä­he­vad hööv­li­te­ga kruu­sa­tee­de­le ko­he, kui il­mao­lud lu­ba­vad. Sa­mas tu­leb ar­ves­ta­da, et kor­ra­ga nad kõi­gi­le kü­la­tee­de­le ei jõua, kol­mel hööv­lil ku­lub Kuu­sa­lu val­la kruu­sa­tee­de üle­höö­vel­da­mi­seks 4-7 päe­va. Sü­gi­sel ras­ken­da­vad höö­vel­da­mis­töid öö­kül­mad ja va­he­peal­sed pa­ka­se­päe­vad – eri­ti kehv on, kui sa­ju­ga muu­tu­vad kruu­sa­teed auk­li­kuks, siis kül­me­tab ning höö­vel­dam­ne po­le üld­se või­ma­lik.“

Rii­gi­han­ke tu­le­mu­sel hool­da­vad val­la kruu­sa­teid tä­na­vu OÜ Ve­les­ton, OÜ Kuu­sa­lu Veod ja FIE Enn Veer­la. Va­rem osa­les han­kes ka OÜ Üle, kuid enam rii­gil Kuu­sa­lu piir­kon­nas kruu­sa­teid po­le ning OÜ Üle höö­vel­da­mis­tee­nust ei osu­ta, sel­gi­tas Ma­dis Praks.

Si­gu­la kü­la rin­gi­na lä­bi­va tee pik­kus on 5 ki­lo­meet­rit, Ma­dis Prak­si sõ­nul on sel­le­le va­ja uut kruu­sa­ka­tet, tee­ser­vad ma­ha höö­vel­da­da ning te­ha tee pro­fii­li­le uued kal­ded. Sel­leks ku­luks val­laee­lar­vest prae­gus­te hin­da­de jär­gi 50 000 eu­rot ja enam­gi. Si­gu­la kü­las täi­de­ti ok­toob­ri­kuu jook­sul keh­ve­mad ko­had kil­lus­ti­ku­ga, et tee oleks lä­bi­tav. Alus­ta­ti ok­toob­ri al­gu­ses, kui tööd tu­li pea­ta­da hal­ba­de il­mas­ti­kuo­lu­de tõt­tu ning jät­ka­ti mõ­ne nä­da­la pä­rast. Töid teh­ti ko­gu Si­gu­la ring­tee ula­tu­ses.

Ma­dis Praks: „Ole­me val­la kruu­sa­teid re­mon­ti­nud vas­ta­valt vo­li­ko­gus kin­ni­ta­tud val­la­tee­de aren­gu­ka­va­le. Tee­de aren­gu­ka­va in­ves­tee­rin­gu­te osa oli koos­ta­tud mõt­te­ga, et järg­mis­te aas­ta­te tee­tööd kin­ni­tab vo­li­ko­gu uus koos­seis, kui uuen­dab val­la­tee­de aren­gu­ka­va. Si­gu­la ja ka tei­sed kü­lad peak­sid alus­ta­ma sel­lest, et esi­ta­vad uue­le vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku li­sa­da aren­gu­ka­vas­se kü­la­de­le mu­ret te­ge­va­te kruu­sa­tee­de ja mus­ta kat­te­ga tee­de re­mon­did.“

Majandusteenistuse juht tõdes, et käe­so­le­va aas­ta vä­ga kehv su­vi ning veel mär­jem sü­gis on val­la kruu­sa­tee­de­le mõ­ju­nud hä­vi­ta­valt: „Kruu­sa­tee­de re­mon­di va­ja­dus on kor­da­des suu­rem, kui sel­leks eral­da­tud sum­mad.“

Kok­ku on käe­so­le­val aas­tal ku­lu­nud kruu­sa­tee­de re­mon­diks 111 000 eu­rot ning höö­vel­da­mi­seks 48 000 eu­rot.
Ma­dis Praks: „Kõi­gi­le meel­diks, kui kruu­sa­tee­de ase­mel olek­sid kü­la­des mus­ta kat­te­ga teed, aga pa­ra­ta­ma­tult tu­leb te­ha va­li­kuid. Tä­na­vu on nii kruu­sa­ma­ter­ja­li kui ka free­sas­fal­di turg Ees­tis vä­ga kee­ru­li­ne. Ma­ter­ja­li liht­salt ei ole meie piir­kon­nas. Hin­nad on tõus­nud 3-4 kor­da. See kõik ka­jas­tub ka tee­de re­mon­di­mah­tu­des.“

Eelmine artikkelKuusalu karatekad võitsid Tartus 5 medalit
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud