Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­jad loo­bu­sid Kre­dE­xi üü­ri­ma­ja­de pro­jek­tist

1183
MO­NI­KA KA­RU EA­Si tu­ris­mia­ren­dus­kes­ku­sest: „Pro­jekt „Me­re­tee-maa­tee“ tu­leks käi­vi­ta­da või­ma­li­kult kii­res­ti.“

Val­la­va­nem tut­vus­tas et­te­võt­ja­te ümar­lauas „Me­re­tee-maa­tee“ pro­jek­ti ja kut­sus üles kaa­sa mõt­le­ma.

Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­jaid ko­gu­nes 28. no­vemb­ril Kuu­sa­lu val­la­ma­jas toi­mu­nud ümar­lau­da paar­küm­mend. Koh­tu­mi­ne kes­tis kaks tun­di.

Kre­dE­xi osas aeg ma­ha
Es­malt kõ­ne­les val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu Kre­dE­xi üü­ri­ma­ja­de ehi­ta­mi­se prog­ram­mist, ku­hu val­la­va­lit­sus kut­sus val­la part­ne­ri­na osa­le­ma et­te­võt­jaid – Kre­dE­xi kau­du saaks uu­te elu­ma­ja­de ra­ja­mi­seks või ole­ma­so­le­va­te re­konst­ruee­ri­mi­seks ku­ni poo­le va­ja­mi­ne­vast ra­hast, tei­se poo­le li­saks oma­va­lit­sus koos part­ne­ri­te­ga. Toe­tus on mõel­dud töö­jõu mo­biil­su­se suu­ren­da­mi­seks, ka sel­leks, et ta­ga­da ma­da­la­ma­pal­ga­lis­te­le spet­sia­lis­ti­de­le ja vä­he­kind­lus­ta­tud sihtg­rup­pi­de­le kaa­saeg­ne elua­se. Toe­tus­voor ava­ti 3. det­semb­ril, taot­lu­si on või­ma­lik esi­ta­da 4. veeb­rua­ri­ni. Taot­le­ja peab eel­ne­valt lä­bi vii­ma han­ked, te­ge­ma ana­lüü­sid. Oma­va­lit­su­se­le an­tak­se toe­tust kok­ku ku­ni 2,5 mil­jo­nit eu­rot.

Pool­teist kuud ta­ga­si toi­mu­nud koh­tu­mi­sel sel­gus, et Kuu­sa­lu val­las on et­te­võt­teid, kus ol­lak­se üü­rie­la­mu­te prog­ram­mist hu­vi­ta­tud ja ta­he­tak­se oma töö­ta­ja­te­le kor­te­reid. Val­la­va­nem kü­sis et­te­võt­ja­te ümar­lauas, kas te­ge­le­da selle­ga eda­si või lü­ka­ta tu­le­vik­ku.

Nii Nor­dic Hou­se­se, SR Veod kui ka Bal­ti Spoo­ni esin­da­jad uu­ri­sid, kas Kuu­sa­lu vald on val­mis oma­lt poolt ra­ha­li­selt pa­nus­ta­ma. Val­la­va­nem sel­gi­tas, Kuu­sa­lu vald soovib küm­met kor­te­rit, kuid ra­ha­ga po­le või­ma­lik prog­ram­mis osa­le­da. Et­te­võt­jad kom­men­tee­ri­sid, et neil tasuks osa­le­da, kui vald maksaks oma 10 kor­te­ri eest ise või ei soo­viks kortereid.

„Valla ja ettevõtjate vahelised konsultatsioonid mobiilse tööjõu ja sotsiaalkorterite rajamiseks arvestasid, et vald panustab avaliku rahaga meetme kaudu 50 protsenti ja ettevõtjad ülejäänud 50. Vald oleks vastu soovinud 10 korterit ja kõik ülejäänud korterid, vähemalt 25, oleks jäänud ettevõtjatele. Ent praeguse ehitusturu tingimustes ei ole ettevõtetele ikkagi atraktiivne, kui vald saab vastu neljandiku või vähem kortereid. Seega võtame aja maha, arutame järgmisel aastal, et juhul, kui meetmed uuesti avanevad ja ehitusturu olukord on muutunud, võime teema uuesti analüüsiks lauale tõsta. Vald hakkab ilma ettevõtjateta taotlema Kredexist 12 majutuskoha toetust sotsiaal-
eluruumideks,“ lausus Monika Salu.

Val­da­de ühisp­ro­jekt „Me­re­tee-maa­tee“
Tei­ne tee­ma­de­ring kä­sit­les sep­temb­ris käi­vi­tatud pro­jek­ti „Me­re­tee-maa­tee“ ja sel­le­ga seo­ses ka Sal­mis­tu sa­da­mat kui Kuu­sa­lu val­la üht me­re­vä­ra­vat. Val­la­va­nem rää­kis, et pro­jek­ti aru­ta­tak­se koos naa­ber­val­da­de­ga, kel sa­mu­ti me­re­piir. Pro­jek­ti raa­mes võiks väl­ja aren­da­da li­gi­pää­sud me­re poolt nii, et kü­la­li­sed jõuak­sid ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te­ni, olek­sid mat­ka­ra­jad ja söö­gi­ko­had. Pro­jek­ti el­lu­vii­mist võiks toe­ta­da Lea­der-prog­ramm, ka­vas on sel­lest kõ­ne­le­da Aren­dus­ko­ja Lea­der-gru­pi nõu­pi­da­mi­sel.

Nõus­ta­ja­na ümar­lauas osa­le­ma pa­lu­tud Mo­ni­ka Ka­ru, kes on EA­Si tu­ris­mia­ren­dus­kes­ku­se aren­dus­te pro­jek­ti­juht, tõi tu­ris­mia­la­se edu­ka koos­töö näi­te­na esi­le Ida-Vi­ru­maa Aren­dus­kes­ku­se juur­de loo­dud Ida-Vi­ru Tu­ris­mik­last­ri, mil­le te­ge­vust toe­ta­tak­se Lea­der-prog­ram­mist. Seal alus­ta­ti viis aas­tat ta­ga­si, edu­ku­se üks olu­li­ne võ­ti on tu­gev eest­ve­da­ja.

Mo­ni­ka Ka­ru: „Teie piir­kon­nal on pa­rem po­tent­siaal, ku­na Tal­linn on lä­he­mal. Pro­jekt tu­leks käi­vi­ta­da või­ma­li­kult kii­res­ti, paa­ri aas­ta pä­rast on ras­kem toe­tus­ra­ha lei­da. Täh­tis on nä­ha suurt pil­ti. En­ne tu­run­da­mist on olu­li­ne mõel­da, mil­le poo­lest ole­te eri­ne­vad, ning li­sa­da too­ted, lood.“

Mo­ni­ka Sa­lu li­sas, et Hal­ja­la vald on tu­ris­mi­vald­kon­na aren­da­mi­seks moo­dus­ta­nud sih­t­asu­tu­se. Tu­leks aru­ta­da, kas sel­li­ne te­ge­vus­for­maat so­biks ka Kuu­sa­lu val­da, kas tu­ris­mi­ra­da­de ja sa­da­ma­te aren­da­mi­seks luua eral­di sih­ta­su­tus ja kes oleksid part­ne­ri­d.

„Vis­kan mõt­ted õh­ku, need va­ja­vad lä­bi­mõt­le­mist. Ehk kut­su­da ühi­se­le aru­pi­da­mi­se­le ka Hal­ja­la val­la tu­ris­mi­sih­ta­su­tu­se ja Ida-Vi­ru Tu­ris­mik­last­ri esin­da­jad?“ lau­sus val­la­va­nem.

Ta mär­kis veel, et te­ma mee­lest peaks ka et­te­võt­ja­te ümar­laud edas­pi­di ole­ma et­te­võt­ja­te en­di kor­ral­da­da – hak­kak­sid toi­mu­ma sa­ma­moo­di na­gu val­la va­baü­hen­dus­te ümar­laud. Esial­gu ilm­selt kut­sub et­te­võt­ja­te ümar­lau­du kok­ku val­la­va­lit­sus, ku­ni lei­du­vad need, kes sel­le üle­san­de üle võ­ta­vad.

Eelmine artikkelKRIS­TI PRA­GI hee­gel­da­tud loo­mad Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia