Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves 1,33 mil­jo­nit eu­rot in­ves­tee­rin­gu­teks

391
Kuusalu vallamaja.

Val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI sõ­nul on 2019. aas­ta ee­lar­ves pan­dud põ­hi­rõhk val­la­töö­ta­ja­te pal­ga­lõ­he üht­lus­ta­mi­se­le.

Kuu­sa­lu vallavolikogu arutas kolmapäeva, 20. märtsi istungil valla tänavust eelarvet ning kinnitas selle koalitsiooniliikmete 10 poolt- ja opositsiooni 6 vastuhäälega.

Kuusalu tänavuses vallaeelarves on põhitegevuse tulude maht 10 472 832 eurot ning kulusid kokku 10 235 753 eurot. Finantseerimistegevuseks on eelarves 216 100 eurot ja investeeringuteks 1 335 000 eurot.

Vallavanem Urmas Kirtsi tõdes, et pikk protsess on jõudnud lõpule, 2019. aasta vallaeelarvet on koostatud mullu septembrist ning volikogule esitati enne 1. detsembrit, nagu seadus ette näeb. Eelarve projekti pani kokku eelmine koalitsioon. Kuigi võim vahetus detsembris, pidi volikogu menetlema vastavalt seadusele esialgset varianti, mis oli esitatud tähtaegselt.

Urmas Kirtsi: „Juhtus nii, et uuel koalitsioonil läks jaanuaris üsna palju aega volikogule esitatud eelarveprojekti ülesleidmiseks. Lõpuks me selle saime. Et eelarvet muuta ja täiendada, võtsime käsunduslepinguga tööle kuni mullu suveni vallamajas finantsistina töötanud Külli Schmidti.“
Uue vallavõimu kavandatud muudatusi sai eelarve projekti teha volikogu nõusolekul. Kogu muudatustepakett pandi 20. märtsi istungil esmalt hääletusele, ka selle poolt olid 10, erapooletuid 6.

Vä­hen­da­tud on in­ves­tee­rin­guid tee­de­le
Val­la­va­nem nimetas üheks suuremaks erinevuseks, võrreldes eelmise koalitsiooni eelarveprojektiga, investeeringuid teedele. Esialgses variandis oli kavandatud teedele investeeringuteks kokku 500 000 eurot volikogus kinnitatud eelarves on 150 000 eurot.

Vallavanem selgitas Sõnumitoojale, et eelmine koalitsioon kavatses teede jaoks võtta laenu: „Küsimus on selles, kuidas juhtida valla finantsvõimekust. Muutsime teede investeeringusummat järgmiste aastate investeeringute nimel. Me ei pea õigeks kasvatada 2019. aastal valla laenukoormust teede investeeringute arvel. Meie jaoks on olulised lahendada Kuusalu kooli ruumipuuduse probleem ja tagada Salmistu sadama rekonstrueerimisprojekti omaosalus, kuna vald saab riigilt projekti esimese etapi elluviimiseks 790 300 eurot. Laenu on vallavalitsusel kavas võtta 500 000 eurot, et tagada toetatud elamise teenuse ehk TET-maja omaosalus 366 000 eurot, riik toetab ehitust 392 000 euroga. Lisaks on plaanis viia läbi Kuusalu keskkooli juurdeehituse arhitektuurikonkurss. Loodan, et järgnevatel aastatel jõuame ka Kuusalu pansionaadi rajamiseni.“

Vallateedesse suunatavate kulude kohta lausus ta veel, et vallateede remondiks ja hoolduseks, sealhulgas lumetõrjeks, on eelarves kavandatud 335 000 eurot.

Muud in­ves­tee­rin­gud ja toe­tu­sed
Kuu­sa­lu valla 2019. aasta eelarves on maksutulu prognoositud kokku 6 445 000 eurot, sellest üksikisiku tulumaksu 6 095 000 eurot, tõus on 6,72 protsenti. Maamaksu on kavas saada 350 000 eurot. Kaevandamisõiguse tasu prognoositakse saada 450 000 eurot.

Investeeringuteks on eelarves kokku 1 335 000 eurot. Suurim kulutus on TET-maja ehitus, kokku 758 000 eurot. Salmistu sadama projekteerimiseks on vallaeelarves 40 000 eurot, valla üldplaneeringu koostamiseks 20 000 eurot, tänavavalgustuse investeeringuteks 20 000 eurot, mänguväljakute ja platside renoveerimiseks samuti 20 000 eurot. Suurpea kanalisatsiooniprojekti omaosaluseks on arvestatud 100 000 eurot. Kuusalu keskkooli juurdeehituse projekteerimiseks on kavandatud 100 000 eurot, hajaasustuse projektis osalemiseks 20 000 eurot vallaraha ning Kolga kooli staadioni renoveerimiseks 121 000 eurot, kusjuures lisatud on 36 000 eurot, mis enne oli jooksuraja osas puudu.

Lisaks on eelarves MTÜdele fondidest saadavate projektitoetuste omaosalused, kokku 31 000 eurot .

Sotsiaaltoetusteks on eelarves 333 530 eurot, külarahadeks 7 000 eurot, kogukonnaprojektide toetuseks 21 000 eurot ja spordiürituste korraldamiseks 10 000 eurot ning kultuuriürituste korraldamiseks samuti 10 000 eurot.

Töö­ta­su­de tõus
Val­la­va­nem kommenteeris, et tänavuse eelarve oluline eesmärk on ühtlustada valla töötajate palgad: „Lisaks haridustöötajate palkade ühtlustamisele suurendame käesoleval aastal ka kõigi teiste vallalt palka saavate töötajate töötasu – sotsiaaltöötajatel, raamatukoguhoidjatel, lasteaedade abiõpetajatel ja assistentidel, köögipersonalil, spordikeskuse töötajatel, muuseumi töötajatel. Riigi ja lasteaedade õpetajate palgatõus on arvestatud alates 1. jaanuarist, teistel 1. aprillist. Samuti ühtlustame 1. aprillist vallavalitsuse teenistujate töötasud, sest praegu on selles osas palgalõhe. Eelmise aasta teises pooles tööle asunud spetsialistide töötasu on siiani olnud oluliselt kõrgem teiste vallateenistujate palgast.“

Riiklik alampalk ehk miinimumpalk oli eelmisel aastal 500eurot kuus, 2019. aastal on 540 eurot kuus. Ka alampalga saanud töötajatel tõusteti sellega seoses töötasu tänavu 1. jaanuarist.

Kokku kulub tänavu palgatõusuks valla eelarvest 550 000 eurot, millest 142 000 riigi õpetajate iga-aastaseks palgatõusuks, 408 000 eurot teiste vallatöötajate töötasude kasvuks.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 20. märtsil
Järgmine artikkelTule­vi­ku­suu­nad Ani­ja val­la jäät­me­ma­jan­du­ses