Kuu­sa­lu val­la aas­ta noo­re tiit­li­le 4 kan­di­daa­ti

758
KRISTA ALLIK.

Aas­ta noor kuu­lu­ta­tak­se väl­ja jaa­nua­ris Kuu­sa­lu val­la tä­nu­peol.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja noor­te­kes­kus pa­lu­sid no­vemb­ri al­gu­ses esi­ta­da kan­di­daa­te aas­ta noo­re au­ni­me­tu­se­le, täht­aeg oli 18. no­vem­ber. Kan­di­daa­ti­de esi­ta­ja­tel tu­li val­la vee­bi­le­hel täi­ta vas­tav an­keet.

Et­te­pa­ne­kuid saa­de­ti ne­li: aas­ta noo­re tiit­li­le on esi­ta­tud Kol­ga koo­li õpi­la­se­sin­du­se pre­si­dent, 15aas­ta­ne San­ne Säär; Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­se­sin­du­se eel­mi­ne pre­si­dent, 18aas­ta­ne Klaa­ra Saar; Ju­min­da pool­saa­re noor­te me­re­pääst­ja­te laag­ri pea­kor­ral­da­ja, 21­aas­ta­ne Ger­da Triin Hääl ja MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts abit­ree­ner, 23aas­ta­ne Sand­ra Liis Hääl.

San­ne Sää­re koh­ta on an­kee­ti kir­ju­ta­tud, et ta on vä­ga tub­li esi­ne­ja, jul­ge sõ­na­ga kaa­sa­rää­ki­ja, vä­ga hea õp­pee­du­ku­se­ga ees­ku­ju­lik noor oma sõ­na­des ja te­gu­des. Ta esi­nes Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuu­dis Eduard Ah­ren­si­le pü­hen­da­tud 4. kon­ve­rent­sil oma loov­töö­ga „Ees­ti rah­va- ja al­ter­na­tiiv­me­dit­siin – sel­le­tee­ma­li­ne va­na­sõ­na­de tund­mi­ne ko­du­ko­has“ ning saa­vu­tas sel­le­ga va­ba­riik­li­kul rah­va­luu­le olüm­piaa­dil 5. ko­ha. Oli koo­li­noor­te mä­lu­män­gu va­ba­riik­li­ku fi­naa­li 2. ko­ha saa­nud võist­kon­nas, män­gis näi­tet­ru­pi Ko­hal-oli­jad edu­kas la­vas­tu­ses „Li­ba­hunt“ ja Al­ver luu­le­päe­va­de Tuu­le­lap­sed 2019 lau­reaa­diks tul­nud la­vas­tu­ses „Pü­si­da. Pü­si­da. Pü­si­da.“.

Klaa­ra Saa­re koh­ta on an­kee­dis, et ta on koo­li te­ge­vus­tes ak­tiiv­ne kaa­sa­mõt­le­ja. Osa­leb Ees­ti Õpi­la­se­sin­dus­te Lii­du et­te­võt­mis­tes. Ta rää­kis kaa­sa Kuu­sa­lu koo­li re­no­vee­ri­mi­se ko­mis­jo­nis, kor­ral­das noor­te üle­val­la­li­se osa­lus­koh­vi­ku ja ai­tas kaa­sa üle-har­ju­maa­li­se osa­lus­koh­vi­ku kor­ral­da­mi­sel. Ta on te­gus, ak­tiiv­ne, ala­ti val­mis pa­nus­ta­ma, et muu­ta elu ko­gu­kon­nas pa­re­maks.

Ger­da Triin Hää­le ise­loo­mus­tu­seks on et­te­pa­ne­kus mär­gi­tud, et ta on Tam­mis­tu kü­la­selt­si ak­tiiv­ne lii­ge, ko­gu­kond­li­ku las­te- ja noor­te­töö ar­va­mus­lii­der, ak­tiiv­ne va­ba­taht­lik me­re­pääst­ja ning Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si bän­di asu­ta­ja­lii­ge ja trum­mar.

Sand­ra Liis Hää­le koh­ta on an­kee­dis mär­gi­tud, et ta on nel­jan­dat aas­tat toi­mu­nud Ju­min­da pool­saa­re noor­te me­re­pääst­ja­te laag­ri üks eest­ve­da­ja ja kor­ral­da­ja, ak­tiiv­ne va­ba­taht­lik me­re­pääst­ja, Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si bän­di asu­ta­ja­lii­ge ja so­list, ka ko­gu­kond­li­ku las­te- ja noor­soo­töö ar­va­mus­lii­der.

Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et aas­ta noo­re va­lib ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad esin­da­jad val­la­va­lit­su­sest, noor­te­kes­ku­sest, Kuu­sa­lu ja Kol­ga koo­list ja ka mõ­le­ma koo­li õpi­la­se­sin­dus­test. Tiit­li saa­ja kuu­lu­ta­tak­se väl­ja jaa­nua­ri al­gu­ses Kuu­sa­lu val­la tä­nu­peol, mis toi­mub Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Kõik 4 kan­di­daa­ti kut­su­tak­se es­mas­päe­va, 9. jaa­nua­ri õh­tul Kuu­sa­lu val­la­maj­ja val­la­va­ne­ma vas­tu­võ­tu­le.

Kris­ta Al­lik: „Mul on vä­ga hea meel, et kan­di­daa­te esi­ta­ti, see näi­tab, et me val­las mär­ga­tak­se ja tun­nus­ta­tak­se tub­li­sid noo­ri. Kõik ne­li kan­di­daa­ti on oma te­ge­mis­te­ga sil­ma paist­nud. Kind­las­ti jät­ka­me aas­ta noo­re au­ni­me­tu­se ja­ga­mi­se­ga, jul­gus­tan ka edas­pi­di mär­ka­ma ak­tiiv­seid noo­ri ja neid esi­le tõst­ma, see an­nab noor­te­le jul­gust ja ene­se­kind­lust ise as­ju al­ga­ta­da ja te­ha ning ka ko­ha­li­kus elus kaa­sa rää­ki­da.“

Eelmine artikkelSuur Holmer VÄRNER LOOTSMANNILE
Järgmine artikkelRMK koos­ta­b Kuu­sa­lu met­sa ma­jan­da­mi­se ka­va