Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu vaid­les ko­bar­lae­nu võt­mi­se üle

715
Sal­mis­tu sa­da­ma asen­dip­laan. Vasakul läänemuul, mis läheb üle põhjamuuliks. Keskel kaks ujuvat paadisilda. Paremal idamuul, mille kõrvale on kavandatud tulevase sadamahoone asukoht. Ettepoole maismaa-alale jääb parkla.

Vo­li­ko­gu ot­sus­tas 10 poolt- ja 6 vas­tu­hää­le­ga võt­ta Kuu­sa­lu val­la­le 3,5 mil­jo­nit eu­rot lae­nu.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil oli nel­ja­päe­val, 5. det­semb­ril aru­tu­sel val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu loa and­mi­seks võt­ta ku­ni 3 500 000 eu­rot lae­nu Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­de ma­ja, Sal­mis­tu sa­da­ma ja sot­siaal­tee­nus­te ma­ja ehi­tus­te fi­nant­see­ri­mi­seks ning sel­le ka­su­ta­mi­seks aas­ta­tel 2020-2022. Aru­te­lu kes­tis li­gi pool­teist tun­di.

En­ne eel­nõu kä­sit­le­mist lu­ges opo­sit­sioo­ni kuu­lu­vast va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald vo­li­ko­gus­se va­li­tud Kris­to Pa­lu et­te po­lii­ti­li­se aval­du­se, mil­les kri­ti­see­ris lae­nu võt­mi­se lu­ba­mist kor­ra­ga kol­me­le ob­jek­ti­le tead­ma­ta, ku­hu, kui pal­ju ning mis jär­je­kor­ras on ka­vas in­ves­tee­ri­da. Ta vii­tas va­ra­se­ma­le lu­ba­du­se­le, et sot­siaal­ma­ja ehi­ta­tak­se val­mis lae­nu­ra­ha võt­ma­ta. Sa­da­ma koh­ta mär­kis, et sel­le väl­jae­hi­ta­mi­se ter­vik­la­hen­du­se osas puu­dub sel­gus ja lu­ba­tud era­ka­pi­ta­li po­le se­ni kaa­sa­tud. Koo­li ka­van­da­ta­va­te in­ves­tee­rin­gu­te koh­ta tõ­des, et ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­si võit­nud es­kii­si esimese eta­pi ehi­tus­mak­su­mus võib üle­ta­da ka­van­da­tud 2,5 mil­jo­ni eu­ro pii­ri.

Ta vii­tas ka Kuu­sa­lu koo­li hoo­le­ko­gult nä­dal va­rem val­la­va­lit­su­se­le, vo­li­ko­gu­le ning ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni­le saa­de­tud pöör­du­mi­se­le Kuu­sa­lu kesk­koo­li ehi­tus­töö­de ra­has­ta­mi­se koh­ta. Hoo­le­ko­gu väl­jen­dab pöör­du­mi­ses mu­ret, et juur­dee­hi­tu­se esi­me­ne etapp lä­heb loo­de­tust kal­li­maks, kon­kur­si või­du­töö ei la­hen­da tei­se eta­pi­ga kes­kast­me ja güm­naa­siu­mi õpi­las­te gar­de­roo­bi kü­si­must, söök­la laien­dus tu­leks va­ja­li­kust väik­sem ning puu­dub la­hen­dus õpi­las­ko­du jät­ka­mi­seks. Hoo­le­ko­gu kir­ju­tab pöör­du­mi­ses kol­me ob­jek­ti jaoks pla­nee­ri­ta­va lae­nu­sum­ma koh­ta, et puu­dub kind­lus, kas esimese eta­pi ehk algk­las­si­de ma­ja ehi­ta­mi­ne ei ole seo­tud teis­te ob­jek­ti­de­ga ega sõl­tu sel­lest. Val­la­va­lit­su­sel pa­lu­tak­se esi­ta­da hoo­le­ko­gu­le esimese eta­pi täien­da­tud idee­ka­vand, tea­vet in­ves­tee­rin­gu­mah­tu­dest ning al­ga­ta­da hoo­le­ko­gu ja lap­se­va­ne­maid kaa­sa­tes aru­te­lu Kuu­sa­lu koo­li kaa­sa­jas­ta­mi­se ter­vik­la­hen­du­se el­lu­vii­mi­seks.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si vas­tas lae­nu­võt­mi­se eel­nõud sel­gi­ta­des opo­sit­sioo­ni kü­si­mus­te­le Kuu­sa­lu val­la prae­gu­se ja eda­si­se lae­nu­koor­mu­se koh­ta, et vas­ta­valt val­laee­lar­ve st­ra­tee­gia­le on ka­vas aas­ta­tel 2019-2021 võt­ta lae­nu kok­ku 3,5 mil­jo­nit eu­rot. Ku­na va­ra­se­maid lae­ne maks­tak­se iga-aas­ta­selt ta­ga­si, siis val­la lae­nu­koor­mus ei to­hiks ka edas­pi­di üle­ta­da lu­ba­tud 60 prot­sen­ti tu­lu­baa­sist – kui ma­jan­du­se areng on sta­biil­ne.

„Kõik kolm ob­jek­ti ehi­ta­tak­se val­mis. Kui Ees­ti ma­jan­du­ses te­kib krii­sio­lu­kord, val­la tu­lu­baas vä­he­neb, on või­ma­lik te­ha kär­peid muu­de ku­lu­tus­te osas. Vas­tav ko­ge­mus on saa­dud küm­ne aas­ta ta­gu­sest ajast, kui seo­ses ma­su­ga suut­si­me ma­jan­da­mis­ku­lu­dest 20 prot­sen­ti kär­pi­da,“ kin­ni­tas val­la­va­nem.

Ta li­sas, et nii koo­li juur­dee­hi­tu­se, sa­da­ma kui ka sot­siaal­ma­ja pro­jek­ti­de el­lu­vii­mi­ne käib pa­ral­leel­selt, kui­gi ra­ken­du­mi­sa­jad on eri­ne­vad. Ku­na Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­se jaoks on an­tud rii­gilt toe­tust 790 311 eu­rot ja töö­de lõpp­täh­taeg on 30. no­vem­ber 2021, võib te­ma sõ­nul tun­du­da, et sa­dam on täht­sam, ku­na han­ge ehi­ta­ja leid­mi­seks kuu­lu­ta­tak­se väl­ja va­rem.

MAR­TI HÄÄ­LE pa­ran­du­set­te­pa­ne­kud
En­ne eel­nõu lõpp­hää­le­tu­se­le pa­ne­kut tut­vus­tas va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald vo­li­nik Mar­ti Hääl en­da pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid. Ta pak­kus, et täien­da­da tuleks lae­nu võt­mise tin­gi­mu­si – koo­li osas oleks ehi­tus­han­ge lä­bi vii­dud ning algk­las­si­de ma­ja ehi­tus­mak­su­mus ei üle­ta 2,5 mil­jo­nit eu­rot, uue algk­las­si­de ma­ja mööb­li, õp­pe­va­hen­di­te ja sis­se­sea­de han­ge oleks teh­tud ning va­ja­lik ra­has­tus eel­ar­ves ole­mas, koo­li ole­mas­o­le­vad hoo­ned ei va­ja täien­da­vaid in­ves­tee­rin­guid, sot­siaal­ma­ja val­mib täh­ta­jaks ja vas­ta­valt kin­ni­ta­tud val­laee­lar­ve­le ning Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tus­han­ge oleks edu­kalt lõp­pe­nud, sa­da­ma ope­raa­to­ri kon­kurss lä­bi­vii­dud ja ärip­laan vo­li­ko­gus heaks kii­de­tud.

Ta te­gi ka et­te­pa­ne­ku li­sa­da ot­su­ses­se, et lae­nu­le­ping lu­ba­da han­ke võit­ja­ga sõl­mi­da pä­rast eel­pool­ni­me­ta­tud ot­sus­te täit­mist.

Kõi­gi ta et­te­pa­ne­ku­te poolt hää­le­ta­sid 7 vo­li­nik­ku opo­sit­sioo­nist ja vas­tu olid 10 vo­li­nik­ku koa­lit­sioo­nist.

Val­la­va­lit­su­se eel­nõu poolt hää­le­ta­sid 10 vo­li­nik­ku va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, Re­for­mie­ra­kon­nast ja Kes­ke­ra­kon­nast. Vas­tu olid is­tun­gil ko­hal ol­nud 6 vo­li­nik­ku va­li­mis­lii­tu­dest Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning EK­RE ni­me­kir­jast. Kris­to Pa­lu hää­le­ta­mi­sest osa ei võt­nud.

Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris pä­rast vo­li­ko­gu is­tun­git Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus pi­das õi­geks esi­ta­da lae­nu võt­mi­se eel­nõu kor­ra­ga kol­me ob­jek­ti koh­ta ühi­se sum­ma­na, lae­nu te­ge­lik va­ja­dus sel­gub rii­gi­han­ge­te tu­le­mu­se­na. Sot­siaal­ma­ja osas võib juh­tu­da, et lae­nu po­le­gi va­ja võt­ta.

Kuu­sa­lu koo­li hoo­le­ko­gu pöör­du­mi­se koh­ta tea­tas val­la­va­nem, ta kir­ju­tas vas­tu­seks di­rek­to­ri­le, et et­te­pa­ne­kud on mõist­li­kud, nen­de­ga tu­leb te­ge­le­da. Koo­li juur­dee­hi­tu­se pro­jek­tee­ri­ja Kauss Ar­hi­tek­tid OÜ jät­kab tööd kok­ku­le­pi­tud tem­pos ning ka­he kuu pä­rast peaks ole­ma val­mis ma­ter­jal, mis või­mal­dab han­ke väl­ja kuu­lu­ta­da. Uuel aas­tal võiks alus­ta­da val­la­va­ne­ma sõ­nul dis­kus­sioo­ni koo­li re­konst­ruee­ri­mi­se tei­se eta­pi kor­ral­da­mi­seks.

Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­ta­ja rii­gi­han­ge
Päe­va­kor­ra järg­mi­se tee­ma­na aru­tas vo­li­ko­gu eel­nõud val­la­va­lit­su­se­le loa and­mi­se koh­ta Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­ta­ja ava­tud me­net­lu­se­ga rii­gi­han­ke kor­ral­da­mi­seks.

Opo­sit­sioo­ni hin­nan­gul oleks val­la­va­lit­sus pi­da­nud en­ne sel­le ot­su­se vas­tu­võt­mist ava­li­kus­ta­ma sa­da­ma põ­hip­ro­jek­ti ja aru­ta­ma koos ko­gu­kon­na­ga, töö­ta­ma väl­ja te­ge­vus­ka­va ja tin­gi­mu­sed era­ka­pi­ta­li kaa­sa­mi­seks sa­da­ma ehi­ta­mis­se ning rii­gi­han­ke tin­gi­mu­sed esi­ta­ma pä­rast se­da, kui on sel­gu­nud Kuu­sa­lu koo­li pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­han­ke tu­le­mu­sed.

Mar­ti Hääl esi­tas vas­ta­va­si­su­li­sed pa­ran­du­set­te­pa­ne­kud Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tu­se ja fi­nant­see­ri­mi­se tin­gi­mus­te väl­ja­töö­ta­mi­seks. Pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te poolt oli is­tun­gil 7liik­me­li­se­na ko­hal ol­nud opo­sit­sioon, vas­tu hää­le­tas 9liik­me­li­se­na is­tun­gi­le jää­nud koa­lit­sioon.

Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­ta­ja rii­gi­han­ke eel­nõu võe­ti ot­su­se­na vas­tu 9 vo­li­ni­ku poolt­hää­le­ga, vas­tu hää­le­ta­sid 5 vo­li­nik­ku, era­poo­le­tu oli 1.

Kris­to Pa­lu, kes lõpp­hää­le­tu­ses ei osa­le­nud, pa­lus oma lõpp­sõ­na­na mär­ki­da is­tun­gi pro­to­kol­li, et val­la­va­lit­sus kü­siks pä­rast rii­gi­han­ke lä­bi­vii­mist vo­li­ko­gult nõu­so­le­kut ehi­ta­ja­ga le­pin­gu sõl­mi­mi­seks.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sa­da­ma ehi­ta­ja rii­gi­han­ge on ka­vas väl­ja kuu­lu­ta­da uue aas­ta al­gu­ses, ja kin­ni­tas, et kui han­ge teh­tud, tut­vus­tab val­la­va­lit­sus tu­le­mu­si vo­li­ko­gu­le ning pa­lub lu­ba le­pin­gu sõl­mi­mi­seks.

Eelmine artikkelPolitseisündmused Raasiku ja Anija vallas
Järgmine artikkelPika­ve­re kool mä­les­tas MAIT PÜÜ­MAN­NI