Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi­test

425
Kuusalu vallamaja.

Käe­so­le­va aas­ta al­gu­sest on Kuu­sa­lu val­las või­mul va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du, Re­for­mie­ra­kon­na ja Kes­ke­ra­kon­na koa­lit­sioon, kel­lel on val­la­vo­li­ko­gus kok­ku 10 vo­li­nik­ku. Opo­sit­sioo­ni kuu­lu­vad 9 vo­li­nik­ku va­li­mis­lii­tu­dest Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning EK­RE ni­me­kir­jast.

Volikogude istungid on avalikud. Se­da, kui­das koa­lit­sioon ja opo­sit­sioon Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel töö­ta­vad, saab jäl­gi­da ot­seü­le­kan­de­na in­ter­ne­tis val­la vee­bi­le­hel You­tu­be va­hen­du­sel. Üle­kan­ded on jä­re­le­vaa­da­ta­vad. Is­tun­gi ajal on üle­kan­de vaa­ta­jaid 30-50, koos jä­re­le­vaa­ta­mis­te­ga näi­tab You­tu­be klik­ki­de ar­vuks 300-500.

Kes üle­kan­deid vaadanud, on näi­nud opo­sit­sioo­ni ak­tiiv­se­mat te­ge­vust võr­rel­des val­la va­ra­se­ma­te opo­sit­sioo­ni­de­ga. Is­tun­gi­te al­gu­ses esi­ta­tak­se aru­pä­ri­mi­si ja aval­du­si, et­te­lu­ge­mi­ne on võt­nud tei­ne­kord ae­ga li­gi tun­ni.

Opo­sit­sioo­ni vo­li­ko­gu­liik­med on kü­si­nud val­la­tee­de hool­da­mi­se, val­la­va­lit­su­se tee­nis­tu­ja­te koos­sei­su ja ame­ti­ju­hen­di­te, Kol­ga-Aab­la kor­ter­ma­ja­de ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si, Lok­sa jäät­me­jaa­ma­le eral­da­tud te­ge­vus­toe­tu­se, vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kor­ra, pal­ju muu koh­ta.

Vo­li­ko­gu 16. sep­temb­ri is­tun­gil esi­tas val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si­le aru­pä­ri­mi­se koa­lit­sioo­ni kuu­luv Enn Kirs­man. Ta soo­vis tea­da saa­da, kui mit­me­le aru­pä­ri­mi­se­le ja tea­be­nõu­de­le on Ur­mas Kirt­si pi­da­nud vas­ta­ma tänavu 9 kuu jook­sul, kes on usi­na­mad aru­pä­ri­jad ja tea­be­nõue­te esi­ta­jad, kui pal­ju ae­ga ku­lub kesk­mi­selt ühe­le aru­pä­ri­mi­se­le või tea­be­nõu­de­le vas­ta­mi­seks, mil­li­seid val­lae­lu prob­lee­me on aru­pä­ri­mi­sed ja tea­be­nõu­ded ai­da­nud kõr­val­da­da ning kui kõr­geks hin­dab val­la­va­nem vas­ta­mi­se ka­su­te­gu­rit. Li­saks uu­ris Enn Kirs­man, kui pal­ju on opo­sit­sioo­ni kuu­lu­va­te va­li­mis­lii­tu­de ja ni­me­kir­ja­de liik­med esi­ta­nud pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu­de­le ning kui mi­tu eel­nõud on nad ise koos­ta­nud ja esi­ta­nud.

Enn Kirs­man vii­tab toi­me­tu­se­le saa­de­tud kom­men­taa­ris vee­biü­le­kan­ne­te­le: „Ala­tes sel­lest, kui is­tun­geid üle kan­tak­se, on nen­de kva­li­teet kõ­vas­ti lan­ge­nud. Enam po­le täh­tis, mi­da öel­da, et ot­sus pa­rem saaks, vaid pi­gem, kui­das öel­da, et või­ma­li­kult efekt­ne väl­ja pais­taks. Just soo­vist sel­le­le tä­he­le­pa­nu juh­ti­da ma oma aru­pä­ri­mi­se esi­ta­sin. Ol­gem au­sad, ka mi­nu aru­pä­ri­mi­ne oli ajen­da­tud soo­vist mit­te prob­lee­mi la­hen­da­da, vaid pi­gem sil­ma pais­ta.“

Ta märgib, et arupärimised oleksid asjakohased, kui puudutaksid tõelisi probleeme või murekohti: „Mõned isegi on sellised. Aga küsitud on ka, mis kuupäevadel toimusid volikogu istungid. Mida arvata arupärimiste kaalukusest, kui esitajad hääletavad arupärimistele vastamised päevakorrast välja, nagu oli 2. oktoobri istungil? Või lahkutakse enne vastamist istungilt. Tekib mulje, arupärimised on esitatud, et saada 5 minutit kuulsust istungit üle kandva kaamera ees.“

KRIS­TO PA­LU et­te­pa­ne­kud
Volikogu 2. ok­toob­ri is­tun­gil esi­tas Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Enn Kirsmani aru­pä­ri­mi­se­le vii­da­tes vo­li­ko­gu­le humoorikas võtmes avalduse, et „vo­li­ko­gu liik­me­te ak­tiiv­su­se ja pa­nus­ta­mi­se mõõt­mi­ne oleks veel laia­põh­ja­li­sem ja de­tail­sem“ ning „vo­li­ni­ke in­di­vi­duaal­set pa­nus­ta­mist roh­kem väär­tus­taks“.

Ta pak­kus, võiks luua vo­li­ko­gu sta­tis­tik-ana­lüü­ti­ku ame­ti­ko­ha, et mo­ni­too­riks vo­li­ni­ke ak­tiiv­sust kok­ku­le­pi­tud ka­te­goo­ria­te alu­sel: suu­rim aru­pä­ri­ja, tea­be­nõud­ja, pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te esi­ta­ja, kõi­ge vai­ki­vam vo­li­nik. Hin­nan­gu­te and­mi­seks luua töö­rühm sar­na­selt tee­de töö­rüh­ma­le. Aas­ta lõ­pus ja­ga­da pa­ri­ma­te­le au­hin­du.

Kris­to Pa­lu sel­gi­tab Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ei suut­nud enam vo­li­ko­gus toi­mu­vat tõ­si­selt võt­ta ja ot­sus­tas va­hel­du­seks lä­he­ne­da huu­mo­ri­ga: „Kui vo­li­ko­gu esi­mees ei tea ele­men­taar­seid vo­li­ko­gu lä­bi­vii­mi­se ja juh­ti­mi­se reeg­leid, mis on sea­du­ses ja val­la põ­hi­mää­ru­ses kir­jas, kui ta ei tea, mit­men­dat kor­da min­git ot­sust me­net­le­tak­se ja hää­le­ta­tak­se, kui kut­sub vo­li­ko­gu is­tun­geid kok­ku, na­gu ju­mal ju­ha­tab ja var­jab opo­sit­sioo­ni vo­li­ni­ke eest is­tun­gi­te toi­mi­mi­se ae­gu vii­ma­se või­ma­liku het­ke­ni, on see piinlikkust tekitav.“

Vallavo­li­ko­gu is­tun­gi­te ebaprofessionaalset juhtimist hei­dab et­te ka Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald: „Volikogu esimehe tegevus on tihti vastuolus valla põhimääruse ja hea halduse põhimõtetega. Põhimääruse kohaselt lepitakse järgmise istungi toimumisaeg üldjuhul kokku istungi lõpus, mida Margus Soomi juhtimise ajal pole veel kordagi toimunud.

Ei ole normaalne, et üle kolme päeva ei saa elu ette planeerida, äkki volikogu esimees saadab istungi kutse. Istungi päevakord peaks mahtuma põhimääruses ette nähtud kolme tunni piiresse.“

Arupärimiste kohta ütleb Mar­ti Hääl: „Aru­pä­ri­mi­sed on vo­li­ko­gu­des nagu ka rii­gi­ko­gus rah­vae­sin­da­ja töö­va­hend, et tuua ava­lik­ku­se et­te olulisi teemasid ja suurendada valitsemise läbipaistvust. See on­gi de­mok­raa­tia alus. Mi­nu aru­pä­ri­mi­sed on kõik elust ene­sest, enamik vallaelanike pöördumistes tõstatatud teemadel, po­le pa­ha­taht­li­kud ega kius­li­kud. Teeb mu­re­li­kuks, kui aru­pä­ri­mi­si püü­tak­se näi­da­ta ava­lik­ku­se­le ot­se­kui val­la­va­lit­su­se töö ta­kis­ta­jaid. Soov seostada volikogu istungi veebiülekannet volikogu töö kvaliteedi langusega on stagnatsiooni ilming. Meenutan, et Mait Kröönströmi ja ka minu volikogu esimehe ametiajal olid otseülekanded, aga tänaseid probleeme istungite kokkukutsumisel ega läbiviimisel ei esinenud.“

EKRE volinike aval­dus
Eel­mi­se tei­si­päe­va, 8. ok­toob­ri vo­li­ko­guis­tun­gil lu­ges EK­RE volinik Su­lev Vald­maa ette enda ja Mairika Rajaväli allkirjastatud avalduse. Selles on öeldud, et seo­ses is­tun­gi­te kor­ral­da­mi­se ja lä­bi­vii­mi­se­ga on ini­me­sed, kes jäl­gi­vad vi­deoü­le­kan­de­na või jä­re­le vaa­da­tes, ha­ka­nud toi­mu­va koh­ta üha roh­kem kü­si­mu­si esi­ta­ma: „Käe­so­lev aval­dus on üles­kut­seks vo­li­ko­gu liik­me­te­le te­ge­maks omalt poolt kõik, et meie val­la elu juh­ti­va kõr­gei­ma või­mu te­ge­vus muu­tuks as­ja­li­kuks ja so­liid­seks, mil­le vi­deo­üle­kan­net ei oo­da­taks kui jär­je­kord­set vaa­te­män­gu.“

Avalduses on loetletud põhjused, mil­lest is­tun­gi­tel toi­muv tu­le­neb – päe­va­kor­ra­punk­tid on hal­vas­ti et­te val­mis­ta­tud, vo­li­ko­gu liik­med ei saa esi­ta­tud kü­si­mus­te­le si­su­li­si vas­tu­seid, kõr­va­li­sed isi­kud ki­pu­vad vo­li­ko­gu juh­ti­mi­se rol­li üle võt­ma.

Aru­pä­ri­mis­te sta­tis­ti­ka
Ur­mas Kirt­si vas­tu­sest Enn Kirs­ma­ni aru­pä­ri­mi­se­le. Sel­gub, et 1. jaa­nua­rist sep­temb­ri lõ­pu­ni on esi­ta­tud 33 aru­pä­ri­mist: Su­lev Vald­maalt 9, Kris­to Pa­lult ja ka Mar­ti Hää­lelt 6, Ma­dis Jõ­gilt ja Mait Kröönst­rö­milt mõ­le­malt 3. Teabenõudeid on sama ajaga Sulev Valdmaalt 11, Madis Jõgilt ja Mairika Rajavälilt kummaltki 6, eraisikutelt 5. Nel­ja eel­ne­nud aas­taga on kok­ku esi­ta­tud 33 aru­pä­ri­mist: 2015. aas­tal 6, 2016. aas­tal 9, 2017. ja 2018. aas­tal mõ­le­mal 5.

Lü­he­ma­te­le aru­pä­ri­mis­te­le vas­ta­mi­seks on val­la­va­ne­ma sõ­nul ku­lu­nud li­gi 5 mi­nu­tit, pi­ke­ma­te­le 10 mi­nu­tit tööae­ga. Isik­lik­ku ae­ga on ka­su­ta­nud 15 mi­nu­tist ku­ni 4 tun­ni­ni sõl­tu­valt aru­pä­ri­mis­te kee­ru­ku­sest.

Volikogu esimees Margus Soom Reformierakonnast lausus 8. oktoobri istungi lõpus, et kõik on toimunud vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, ja lisas, et kahel viimasel istungil on olnud päevakorras tähtsad teemad, kuid pole saanud teha sisulist tööd. Selle leheloo kirjutamise ajal viibis ta ametlikul visiidil Kuusalu valla sõpruomavalitsuses Gurjaanis Gruusias, olukorda volikogus lubas kommenteerida järgmises Sõnumitoojas.