Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sse kuuluvad nüüd kol­me va­li­mis­lii­du esin­da­jad

1514

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 16 poolt­hää­le­ga val­la­va­lit­su­se uue koos­sei­su.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si te­gi vo­li­ko­gu is­tun­gil et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da uus val­la­va­lit­sus viie­liik­me­li­ne: li­saks val­la­va­ne­ma­le veel Rei­jo Roos va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, Hei­no Ju­no­lai­nen va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ja abi­val­la­va­nem Aa­re Ets. Üks koht jääb prae­gu täit­ma­ta.

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­va­lit­su­se uue koos­sei­su 16 poolt-, 1 vas­tu- ja 1 era­poo­le­tu hää­le­ga. Val­la­va­lit­su­se liik­me­te hü­vi­ti­seks mää­ra­ti val­la­va­ne­ma et­te­pa­ne­kul 300 eu­rot kuus nei­le, kes ame­tia­la­selt ei saa ta­su val­la­töö eest.

Ur­mas Kirt­si oli ok­toob­ris toi­mu­nud ko­ha­li­kel va­li­mis­tel va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du esi­num­ber. Ta töö­tas Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na ka­hel eel­mi­sel va­li­mis­pe­rioo­dil, kol­man­daks pe­rioo­diks va­li­ti Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks 10 poolt­hää­le­ga 13. det­semb­ril – lõp­pe­nud aas­ta eel­vii­ma­sel is­tun­gil.
Val­la­va­nem kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus on moo­dus­ta­tud äs­ja all­kir­jas­ta­tud ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe alu­sel. Val­la­va­lit­su­se viies lii­ge on aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­nem, kes va­li­tak­se kon­kur­si­ga.

Rei­jo Roos kan­di­dee­ris ko­ha­li­kel va­li­mis­tel va­li­mis­lii­dus Are­nev Kuu­sa­lu Vald. Ta on Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne. Üle küm­ne aas­ta on töö­ta­nud pääs­te­tee­nis­tu­ses Lok­sa ja Keh­ra ko­man­do­des pääst­ja­na ja mees­kon­na­va­ne­ma­na.

Ta üt­les, et üri­tab val­la­va­lit­su­se liik­me­na ot­sus­ta­mis­se kaa­sa­ta se­ni­sest enam ko­ha­lik­ke ini­me­si, kor­ral­da­da olu­li­se­ma­tes kü­si­mus­tes on­li­ne-kü­sit­lu­si ja aru­te­lu­sid: „Võt­sin val­la­va­lit­su­se liik­me ko­ha vas­tu, sest pa­ti­seis ei vii val­da eda­si. Are­nev Kuu­sa­lu Vald on too­nud ini­mes­te et­te vo­li­ko­gu is­tun­gi­te ot­seü­le­kan­ded ja Fa­ce­boo­kis on opo­sit­sioo­nil ja koa­lit­sioo­nil või­ma­lus oma ideid esit­le­da ja kaits­ta. Võit­ku pa­rim mõ­te, mit­te nel­jaas­ta­se in­ter­val­li­ga saa­dud tee­rul­li­man­daat.“

Hei­no Ju­no­lai­nen kan­di­dee­ris va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu Vald. Ta on pä­rit Kuu­sa­lust, lõ­pe­tas Kuu­sa­lu koo­li esi­me­se kesk­koo­li­len­nu, on Ka­sis­pea kü­la­selt­si asu­ta­ja ja lii­ge. Ta on õi­gus­bü­roos Ke­rik­mäe Ju­no­lai­nen õi­gus­nõu­nik ja te­gev Ees­ti Ju­ris­ti­de Lii­dus, aas­taid ka Kuu­sa­lu ko­gu­du­se lii­ge ja toe­ta­ja.

„Mi­nu kõi­ge suu­rem oo­tus ja loo­tus on, et saa­vu­ta­me val­la juh­ti­mi­se osas töö­ra­hu. Ju­hin­dun val­la­va­lit­su­se liik­me üle­san­deid täi­tes ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe põ­hi­mõ­te­test ja oma sü­da­me­tun­nis­tu­sest. Meie bü­roo klien­ti­de hul­gas on ko­ha­lik­ke oma­va­lit­su­si, aga kok­ku­puu­de oma­va­lit­su­se iga­päe­va­se toi­mi­mi­se­ga mul se­ni puu­dub. Pean se­da ee­li­seks täies­ti uu­tel alus­tel toi­mi­va ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe el­lu­vii­mi­seks.“

Aa­re Ets va­li­ti Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­maka ne­li aas­tat ta­ga­si ava­li­ku kon­kur­si­ga. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus oli se­ni po­lii­ti­li­ne: Ühi­sest Ko­dust pea­le Ur­mas Kirt­si veel Kal­mer Märt­son ja Kau­po Par­ve ning va­rem Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud And­res Pao­mees. Aa­re Ets sõ­nas, et abi­val­la­va­ne­mad osa­le­sid ka se­ni val­la­va­lit­su­se is­tun­gi­tel, aga hää­leõi­gu­se­ta: „Sel­les mõt­tes suurt eri­ne­vust po­le, nüüd osa­len ka ot­sus­te vas­tu­võt­mi­ses.“

Aa­re Ets on 9 aas­tat töö­ta­nud Har­ju maa­va­lit­su­ses, ol­nud Raa­si­ku val­la­va­nem, eel­mi­sel va­li­mis­pe­rioo­dil oli Raa­si­ku vo­li­ko­gu lii­ge, hil­ju­ti kin­ni­ta­ti va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald esin­da­ja­na Raa­si­ku uu­de val­la­va­lit­sus­se. Aa­re Ets lau­sus, et sea­dus ei kee­la ühel ini­me­sel ol­la kor­ra­ga ka­he val­la­va­lit­su­se lii­ge.
Kuusalu vallavalitsuse istungid on seni toimunud reeglina neljapäeva hommikuti. Vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et soov on jätkata samal ajal, uue vallavalitsuse esimene istung on käesoleva nädala neljapäeval, 25. jaanuaril. Vallavalitsuse istungitel osaleb sõnaõigusega ja protokollib vallasekretär.