Kuu­sa­lu val­la­ma­ja töö­ta­jad meis­ter­da­sid jõu­lu­de eel vap­ru­se­hel­meid

1493

Tõu­ke meis­ter­da­mi­seks an­dis det­semb­ri al­gu­ses eet­ris ol­nud TV-saa­de „Ring­vaa­de“, kus tut­vus­ta­ti MTÜ Vap­ru­se­hel­med al­ga­tust.

Kuu­sa­lu val­la ehi­tus­re­gist­ri­pi­da­ja Rih­ti Väin­sar kor­ral­das ree­del, 21. det­semb­ril val­la­ma­ja saa­lis hea­te­ge­vus­li­ku jõu­lu­hõn­gu­li­se meis­ter­da­mis­lõu­na – teh­ti vär­vi­li­sest po­lü­meer­sa­vist vap­ru­se­hel­meid, mi­da ja­ga­tak­se on­ko­loo­gi­lis­te hai­gus­te­ga las­te­le ra­vi toe­ta­mi­seks. Mit­me­su­gu­se ku­ju­ga vär­vi­li­sed hel­med tä­his­ta­vad eri­ne­va­te ra­vi­pe­rioo­di­de ja -võ­te­te lä­bi­te­ge­mist, vas­ta­va hel­me või hel­med an­na­vad me­dit­sii­ni­töö­ta­jad hai­ge­le lap­se­le prot­se­duu­ri­de toas. Näi­teks tä­his­tab üm­mar­gu­ne pu­na­ne hel­mes ve­rep­roo­vi sõr­me ot­sast, si­ni­val­ge­kir­ju ope­rat­sioo­ni ja oranž fü­sio­te­raa­piat, vur­ri­ku­ju­li­ne ro­he­li­ne su­per­hal­ba ja roo­sa su­per­head päe­va, roo­sa­val­ge­ro­he­li­ne ring suu­kaud­set kee­mia­ra­vi jne. Kok­ku on vär­vi­li­sel õpe­tus­le­hel 33 eri­ne­vat po­lü­meer­sa­vi-hel­mest. Kui need on val­mis voo­li­tud ja kes­ke­le teh­tud pär­li­kees­se lük­ki­mi­seks auk, tu­leb hel­meid ku­ni 30 mi­nu­tit kui­va­ta­da praeah­jus.

Hel­med ai­ta­vad las­tel pa­re­mi­ni toi­me tul­la va­lu­li­ke prot­se­duu­ri­de ja pik­ka­de ra­vi­pe­rioo­di­de­ga. Need sea­tak­se nöö­ri­le rit­ta ning ot­se­kui ju­tus­ta­vad lap­se hai­gus­lu­gu. USAst 15 aas­tat ta­ga­si al­gu­se saa­nud hel­mep­rog­ramm on ol­nud hai­ge­te­le las­te­le tõ­hus tu­gi.

Kiiu mõi­sas val­mis­ta­tud hea­te­ge­vus­hel­med.
Kiiu mõi­sas val­mis­ta­tud hea­te­ge­vus­hel­med.

Ees­tis al­ga­tas prog­ram­mi eel­mi­sel aas­tal MTÜ Vap­ru­se­hel­med, mil­le asu­ta­ja­te seas on mul­lu ras­ke hai­gu­se tõt­tu lah­ku­nud San­de­ri ema Ul­vi Sa­lun­do ja õde Sig­rid Sa­lun­do. Koos­tööd te­hak­se Tar­tu Üli­koo­li klii­ni­ku­mi he­ma­to­loo­gia-on­ko­loo­gia osa­kon­na­ga.

San­der sai vap­ru­se­hel­med Sak­sa­maal, kui oli ra­vil Bon­ni üli­koo­li haig­las. Te­ma pe­re nä­gi seal, kui­das lap­sed neist hoo­li­sid ja näi­ta­sid üks­tei­se­le. Hel­med kõ­ne­le­vad üle-ela­tust ka siis, kui eri rah­vu­sest lap­sed ei saa kee­le­bar­jää­ri tõt­tu oma­va­hel rää­ki­da.

MTÜ Vap­ru­se­hel­med ees­märk on ra­ken­da­da prog­ramm ka Ees­ti haig­la­tes, et vap­ru­se­hel­med ai­tak­sid edas­pi­di meie­gi rii­gis ra­vi­ta­vaid vä­hi­hai­geid lap­si. Et prog­ramm täies ma­hus käi­vi­ta­da, on eri­tä­hen­dus­lik­ke hel­meid va­ja haig­la­tes­se suu­res ko­gu­ses. MTÜ eest­ve­da­mi­sel on neid meis­ter­da­tud vii­mas­te kuu­de jook­sul pal­ju­des koo­li­des, las­teae­da­des, töö­kol­lek­tii­vi­des. Kes soo­vi­vad osa­le­da ja an­na­vad sel­lest MTÜ Vap­ru­se­hel­med eest­ve­da­ja­te­le tea­da, saa­vad täp­sed ju­hi­sed hel­mes­te tä­hen­dus­te, ku­ju­de ja vär­vi­de koh­ta. MTÜ Vap­ru­se­hel­med Fa­ce­boo­ki-le­helt leiab in­fot prog­ram­mist ja ka sel­le­ga lii­tu­nu­test.

Rih­ti Väin­sar: „Olin vap­ru­se­hel­mes­te te­maa­ti­ka­ga Fa­ce­boo­ki kau­du tut­tav, kuid det­semb­ri al­gu­ses nä­gin sa­mal tee­mal pi­ke­mat lõi­ku saa­tes „Ring­vaa­de“. See pa­ni te­gut­se­ma, võt­sin ühen­dust MTÜ­ga Vap­ru­se­hel­med, sain ju­hi­sed. Ja­ga­sin hel­mes­te koh­ta in­fot val­la­ma­ja kol­lee­gi­de­le, kes oli ko­he nõus hea ees­mär­gi ni­mel kam­pa löö­ma. Po­lü­meer­sa­vi leiab suu­re­ma­test mar­ke­ti­test ja kuns­ti­tar­ve­te kaup­lus­test, ka e-kau­ban­du­sest. Kok­ku val­mis­ta­si­me jõu­lu­pü­ha­de eel­sel ree­del paar­sa­da hel­mest. Val­mis hel­med lii­gu­vad esi­me­sel või­ma­lu­sel MTÜ Vap­ru­se­hel­med eest­ve­da­ja­te­le ja las­te­le ja­ga­mi­seks.“

Eelmine artikkelUR­MAS KIRT­SI: „Mi­ne­vik­ku ta­ga­si pöö­ra­ma ei hak­ka.“
Järgmine artikkelAeg­vii­dus oli Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu ava­lik aru­te­lu