Kuu­sa­lu val­da plaa­ni­tak­se ale­vi­ku­va­ne­maid

999

Val­la­vo­li­ko­gu aru­tas Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di muut­mist.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aru­tas möö­du­nud kol­ma­päe­val val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di muut­mi­seks ja suu­nas tei­se­le lu­ge­mi­se­le, mis peaks tu­le­ma sep­temb­ris, vo­li­ko­gu prae­gu­se koos­sei­su vii­ma­sel is­tun­gil.
Suu­ri­ma muu­da­tu­se­na on ka­vas sä­tes­ta­da li­saks kü­la­va­ne­ma­te­le ja kü­la­ko­gu­de­le ka ale­vi­ku­va­ne­ma ning ale­vi­ku­nõu­ko­gu va­li­mi­se kord. Ku­na ko­ha­li­kel va­li­mis­tel võib nüüd osa­le­da ala­tes 16. eluaas­tast, an­tak­se kü­la­koo­so­le­kul hää­leõi­gus 16aas­tas­te­le ja va­ne­ma­te­le kü­lae­la­ni­ke­le.
Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas is­tun­gil, et vas­ta­valt ka­van­da­ta­va­te­le muu­da­tus­te­le saaks kü­la­va­nem või ale­vi­ku­va­nem ol­la edas­pi­di vä­he­malt 16aas­ta­ne isik, kui rah­vas soo­vib te­da va­li­da: „Ka on plaa­nis täien­da­da kvoo­ru­mi nõuet, et oleks vä­lis­ta­tud olu­kord, kus esi­me­sel kü­la- või ale­vi­ku­koos­o­le­kul ei saa­dud kvoo­ru­mit kok­ku ja kor­dus­koo­so­le­kul ot­sus­ta­ti väi­ke­se ar­vu osa­le­ja­te­ga. Osa­le­ja­te ar­ve ta­sub veel kaa­lu­da.“
Eel­nõus on kir­jas, et al­la 50 ela­ni­ku­ga kü­las pea­vad koo­s­ole­kul osa­le­ma vä­he­malt poo­led üle 16 aas­ta va­nus­test, 51-199 ela­ni­ku pu­hul vä­he­malt 25, 200 ja ena­ma pu­hul 50, ale­vi­kes vä­he­malt 10 prot­sen­ti hää­leõi­gus­li­kest ela­ni­kest. Kui toi­mub mit­me kü­la ühi­ne koos­o­lek, peab kvoo­ru­mi­nõue ole­ma täi­de­tud iga kü­la pu­hul. Kui mui­du võib sa­ma päe­va­kor­ra­ga kor­dus­koo­so­le­kul lan­ge­ta­da ot­su­seid kvoo­ru­mi­nõuet jär­gi­ma­ta, siis see ei laie­ne kü­la- või ale­vi­ku­va­ne­ma va­li­mis­te­le ega ta­gan­da­mis­te­le.
Veel on täien­da­tud sta­tuu­ti kü­la­koo­so­le­ku kok­ku kut­su­mi­se osas – võib kut­su­da kü­la­va­nem või vä­he­malt 10 hää­leõi­gus­lik­ku ela­nik­ku. Kui kü­las elab al­la 10 ini­me­se, siis pii­sab koo­so­le­ku kok­ku­kut­su­mi­seks kol­man­di­ku kü­lae­la­ni­ke taot­lu­sest.
Sta­tuu­di muut­mi­se eel­nõus­se on li­sa­tud lau­se, et kü­la- või ale­vi­ku­va­nem võib osa­le­da hää­leõi­gus­li­ku­na Kuu­sa­lu val­la rah­va­ko­gu töös.
Muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid sta­tuu­di muut­mi­se eel­nõus­se saab esi­ta­da ku­ni 19. sep­temb­ri­ni.         

Eelmine artikkelKuu­sa­lus tu­leb bus­si­ter­mi­na­li kü­si­mu­ses ava­lik koo­so­lek
Järgmine artikkelRaa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja lii­ga­män­gud jalg­pal­lis