Kuu­sa­lu val­da an­tak­se tä­na­vu Lea­der-toe­tust üle 205 000 eu­ro, Lok­sa­le li­gi 60 000

1232

Lea­der-prog­ram­mist toe­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­last 14 ja Lok­sa lin­nast 2 ra­ha­taot­lust.

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-piir­kond, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Vi­hu­la, Kad­ri­na ja Ta­pa vald, Lok­sa linn, ja­gab käe­s­o­le­val aas­tal toe­tus­ra­ha vas­ta­valt PRIAs kin­ni­ta­tud sum­ma­de­le kok­ku 959 630 eu­rot.   

Aren­dus­ko­da kor­ral­das Eu­roo­pa Lii­du maae­lu eden­da­mi­seks mõel­dud toe­tus­ra­ha­de jao­ta­mi­seks kaks taot­lus­voo­ru, mis toi­mu­sid veeb­rua­ris ja märt­sis. Aren­dus­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jon vaa­tas pro­jek­tid lä­bi ja käis ko­ha­peal taot­le­ja­te­ga tut­vu­mas. Hin­ne­test moo­dus­tus toe­tu­se saa­ja­te paremusjärjestus, mille juhatus saatis PRIAs­se kontrollimiseks. Vii­ma­sed otsused ra­has­tu­se koh­ta teh­ti PRIAs juuli tei­ses poo­les.

Kuuest meet­mest ra­has­ta­tak­se 2017. aas­tal Aren­dus­ko­ja Lea­der-piir­kon­na 45 pro­jek­ti, mil­lest 14 on Kuu­sa­lu val­last ja 2 Lok­sa lin­nast. Kok­ku esi­ta­ti 61 ra­ha­taot­lust.   

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus kom­men­tee­ris, et ra­has­tu­se said pa­ri­ma­test pa­ri­mad: „Häid taot­lu­si oli vä­ga pal­ju. Ku­na ee­lar­ve oli in­ves­tee­rin­gu­te meet­me­tes suh­te­li­selt väi­ke, jäid ka osad head pro­jek­tid joo­ne al­la ning toe­tu­sest il­ma. Sa­mas niiöel­da peh­me­test meet­me­test jäi al­les pool toe­tus­ra­hast, li­gi 90 000 eu­rot, ku­na ei täi­de­tud ühis­te­ge­vu­se nõuet – tu­li lei­da koos­töö­part­ner. Ju­ha­tus ot­sus­tab, ilm­selt tõs­te­tak­se al­les­jää­nud sum­mad üle teis­tes­se meet­me­tes­se. Uus taot­lus­voor tu­leb järg­mi­se aas­ta al­gu­ses.“

Toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­da

Meet­mest 1.1 elu­laa­diet­te­võt­lu­se toe­tus saa­vad see­kord Kuu­sa­lu val­last toe­tust üks et­te­võ­te ja MTÜ, kok­ku 47 259 eu­rot.

Valk­la Rand OÜ toe­tus on 15 066 eu­rot, et soe­ta­da vä­li­üri­tu­sel toit­lus­ta­mi­seks haa­gis ja sead­med. Omao­sa­lus on 10 004 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 25 010 eu­rot.

MTÜ­le Öko­kul­ler, mi­da ju­hib Kaisa Linno Kolgakülast, an­tak­se uuen­dus­li­ku mo­biil­se in­fo­koh­vi­ku käi­vi­ta­mi­seks 32 193 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 21 462 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 53 655 eu­rot.

Meet­mest 1.2 mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­ne ja­ga­tak­se Kuu­sa­lu val­las toe­tus­ra­ha nel­ja­le et­te­võt­te­le, kok­ku 58 915 eu­rot.

OÜ Kang­ro, mil­le juht on Ma­dis Haak Kol­ga-Aab­last, saab 14 588 eu­rot väi­ke­laa­du­ri ost­mi­seks. Omao­sa­lus on 9726, ko­gu­mak­su­mus 24 314 eu­rot.

OÜ Best Par­ty So­lu­tions, mil­le eest­ve­da­ja on Rau­no Aru­lo Vi­ha­soost, saab vä­liü­ri­tus­te peoin­ven­ta­ri ost­mi­seks 3559 eu­rot, omao­sa­lus on 2373, ko­gu­mak­su­mus 5932 eu­rot.

OÜ-le Va­ga Aed, mil­le juht on Sirk­ka Pint­mann, an­tak­se 22 222 eu­rot toot­mi­se käi­vi­ta­mi­seks Ka­ha­la kü­las Va­ga ta­lus. Oma­fi­nant­see­ring on 14 815, ko­gu­mak­su­mus 37 037 eu­rot.

FIE Tar­vi Velst­röm saab 18 546 eu­rot soo­ja­ku­te ja pur­je­ta­mis­va­rus­tu­se ost­mi­seks Ha­ra sa­da­mas te­gut­se­va pur­je­ta­mis­koo­li jaoks. Omao­sa­lus on 12 365 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 30 911 eu­rot.

Meet­mest 2.1 kogukonnainvesteeringute toetus eral­da­tak­se Kuu­sa­lu val­last nel­ja­le MTÜ-le kok­ku 40 743 eu­rot.

MTÜ Kiiu Disc­golf saab Kiiu disc­gol­fi par­gi re­konst­ruee­ri­mi­seks 4600 eu­rot, omao­sa­lus on 1150 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 5750 eu­rot. MTÜ­le Joa­ves­ki Kü­la an­tak­se Joa­ves­ki rah­va­ma­ja tei­se kor­ru­se väl­jae­hi­ta­mi­seks 19 504 eu­rot, omao­sa­lus on 4876 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 24 380 eu­rot.

MTÜ Ju­min­da Pool­saa­re Selts saab pool­saa­re noor­te me­re­pääst­ja­te te­ge­vu­seks ka­lip­so­de ja in­ven­ta­ri soe­ta­mi­seks 5823 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 1941, ko­gu­mak­su­mus 1164 eu­rot. MTÜ-le Öko­kratt on lu­ba­tud 10 816 eu­rot täp­su­so­rien­tee­ru­mi­se ja mo­biil­se orien­tee­ru­mi­se ra­ja loo­mi­seks, omao­sa­lus on 2876 eurot, ko­gu­mak­su­mus 13 692 eu­rot.

Meet­mest 2.2 ak­tiiv­ne ja te­gus ko­gu­kond an­tak­se Ka­sis­pea Kü­la­selt­si­le 7000 eu­rot õp­pe­rei­si­deks La­pi­maa­le ja Se­tu­maa­le Ka­sis­pea ja Pä­ris­pea ela­ni­ke­le. Omao­sa­lus on 1371, ko­gu­mak­su­mus 8371 eu­rot.

Meet­mest 3.1 ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus saa­vad Lea­der-raha Kuu­sa­lu val­last 2 pro­jek­ti, kok­ku 56 488 eu­rot.

SA Kol­ga Mõis saab 29 150 eu­rot Kol­ga mõi­sa pea­ma­ja ka­tu­se re­mon­diks, oma­fi­nant­see­ring on 19 438 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 48 588.

Met­sa­mõi­sa Va­ra OÜ-le, mil­le juht on Priit Ad­ler, an­tak­se 27 338 eu­rot Kuu­sa­lu Pa­ju­lin­nu­se, Sil­maal­li­ka ja Lau­rit­sa­ki­vi eks­po­nee­ri­mi­se pa­ran­da­mi­seks. Omao­sa­lus on 38 432 eurot, ko­gu­mak­su­mus 65 770 eu­rot.

Meet­mest 3.2 kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­ne eral­da­tak­se 2040 eu­rot Kuu­sa­lu val­last Tam­mis­tu Kü­la­selt­si­le pro­jek­ti­le „Tam­mis­tu mä­lu­maas­ti­kud“, mil­le koos­töö­part­ner on Ju­min­da Pool­saa­re Selts. Pro­jek­ti oma­fi­nant­see­ring on 356 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 2396 eu­rot.

Toe­tu­sed Lok­sa lin­na

Lok­sa lin­nast saa­vad see­kord toe­tust kaks ra­ha­taot­lust, mõ­le­mad meet­mest 2.1. Kok­ku eral­da­tak­se 59 484 eu­rot.

MTÜ-le Lok­sa Aren­dus­kes­kus an­tak­se 45 440 eu­rot Lok­sa­le ska­te­par­gi ra­ha­mi­seks, omao­sa­lus on 11 375 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 56 815 eu­rot.

Sih­ta­su­tus Lok­sa Kul­tuur saab 14 044 eu­rot Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­se hu­vi­rin­gi­de ruu­mi­des­se uue mööb­li ost­mi­seks. Omao­sa­lus on 3667 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 17 711 eu­rot.

Eelmine artikkelKii­re in­ter­ne­ti­ga lii­tu­mi­seks on Har­ju­st 18 000 soo­via­val­dust
Järgmine artikkelHar­ju­maa va­na­va­ne­ma­te päev oli Aru­kü­las li­gi 400 osa­le­ja­ga