Kuu­sa­lu val­da 121 732 eu­rot Lea­der-ra­ha

917

MTÜ Aren­dus­ko­da ju­ha­tus kin­ni­tas märt­si lõ­pus Lea­der-piir­kon­na tä­na­vu­se taot­lus­voo­ru tu­le­mu­sed ning edas­tas taot­lus­te pa­re­mus­jär­jes­tu­sed PRIA-le kont­rol­li­mi­seks.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et see­kord­set taot­lus­voo­ru võib ni­me­ta­da Kuu­sa­lu val­la voo­ruks – Kuu­sa­lu val­la taot­le­jad olid era­kord­selt tub­lid, Lea­der-toe­tust saa­vad vas­ta­valt hin­da­mis­ko­mis­jo­ni an­tud hin­de­punk­ti­de­le 8 pro­jek­ti sa­ma­des mah­tu­des, na­gu oli toe­tust kü­si­tud.

„Vä­ga ti­he kon­ku­rents oli väi­keet­te­võ­te­te in­ves­tee­rin­gu­te meet­mes, enam kui poo­led taot­le­jad jäid toe­tu­se­ta, roh­kem ra­ha ei ja­gu­nud. Hin­da­jad sõit­sid ob­jek­tid lä­bi ja vaa­ta­sid, kas kir­jel­du­sed ja ko­ha­peal­ne olu­kord lan­ge­sid kok­ku. Sel­lest tu­le­ne­valt and­sid oma sub­jek­tiiv­sed hin­nan­gud, punk­ti­sum­ma­dest ku­ju­nes ob­jek­tiiv­ne tu­le­mus,“ üt­les te­gev­juht.

Meet­mest 1.1 „Elu­laa­diet­te­võt­lu­se toe­tus“ oli ja­ga­da 70 000 eu­rot, taot­le­jaid oli 4. Ra­has­tu­se saa­vad kolm pro­jek­ti, kok­ku 40 487 eu­rot. Kuu­sa­lu val­last toe­ta­tak­se MTÜd Ha­ra Sa­dam – to­ru­käm­pin­gu­te ost­mi­seks an­tak­se 11 040 eu­rot.

Meet­mest 1.2 „Mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­ne“ oli toe­tus­teks 130 000 eu­rot, taot­le­jaid oli 15, Lea­der-ra­ha saa­vad 7. Kuu­sa­lu val­last an­tak­se Pin­na­see­hi­tus OÜ-le 32 716 eu­rot eks­ka­vaa­to­ri­le pöörd­pea ja 3-D ma­sin­juh­ti­mi­se süs­tee­mi soe­ta­mi­seks. OÜ Vei­ni­mõis saab 7628 eu­rot Val­ge­jõe vei­ni­vil­la köö­gi­sead­me­te jaoks.

Meet­mest 2.1 „Ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­tus“ oli ja­ga­da 90 000 eu­rot, 10 taot­le­jast saa­vad toe­tust 5, neist 4 Kuu­sa­lu val­last ja 1 Lok­salt. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le an­tak­se 13 692 eu­rot vä­li­jõu­saa­li­de ra­ja­mi­seks Kuu­sa­lu koo­li juur­de ja Re­hat­se kü­las­se Kuu­sa­lu ale­vi­ku kül­je al­la. MTÜ Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selts saab 17 208 eu­rot Vi­ha­soo rah­va­ma­ja aken­de va­he­ta­mi­seks ja põ­ran­da re­no­vee­ri­mi­seks ees­ko­jas ja gar­de­roo­bis. MTÜ­le Vii­nis­tu Kü­la­selts an­tak­se 19 980 eu­rot Vii­nis­tu rah­va­maj­ja muu­seu­mi­le ruu­mi re­konst­ruee­ri­mi­seks. MTÜd Vir­ve Kü­la­selts toe­ta­tak­se 20 527 eu­ro­ga Vir­ve kü­lap­lat­si va­ba­õhu­la­va ehi­ta­mi­seks. MTÜ Lok­sa Spor­dik­lu­bi saab 18 018 eu­rot suu­sa­ra­da­de ra­ja- ja hool­dus­teh­ni­ka jaoks.

Meet­mest 3.2 „Kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­ne“ oli ja­ga­mi­seks 20 000 eu­rot, taot­le­jaid oli 4, toe­tust saa­vad 2, ku­na ra­ha roh­kem ei ja­gu­nud. Kuu­sa­lu val­last saab MTÜ Öko­kul­ler 9981 eu­rot pro­jek­ti­le „La­he­maa Ring – Ees­ti va­nim rah­vus­park avab oma kü­lad“ – luuak­se uus tu­ris­mi­mars­ruut, mis lä­bib ja tut­vus­tab rah­vus­par­gi kü­la­sid ja kul­tuu­ri­pä­ran­dit.

Ta­pa val­last said ra­has­tust kok­ku 7 taot­lust, Kad­ri­na val­last 4 ja Hal­ja­la val­last 3. Kok­ku esi­ta­ti 2018. aas­ta taot­lus­voo­ru 43 taot­lust, nen­de ko­gu­sum­ma oli 717 237 eu­rot. Ra­has­ta­tak­se 23 taot­lust ko­gu­sum­mas 333 901 eu­rot.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Kad­ri Ida­vain Kuu­sa­lu val­last, Lai­vi Kir­si­puu Lok­sa lin­nast, An­ne­li Ki­vi­saar Hal­ja­la val­last, Ann Lõh­mus Kad­ri­na val­last, Ilo­na Al­la Ta­pa val­last ja Vel­lo Teor Aren­dus­ko­ja esin­da­ja­na. Meet­me 2.1 taot­lus­te hin­da­mi­sel asen­das Vii­nis­tu Kü­la­selt­si kuu­lu­vat Lai­vi Kir­si­puud Lok­salt Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va ja Kuu­sa­lu Spor­di­keskuse juh­ti Kad­ri Ida­vai­nu Kuu­sa­lu val­last Kai­sa Lin­no.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­tee­de aren­gu­ka­vas­se 103 et­te­pa­ne­kut
Järgmine artikkelANU KIRS­MAN ja TÕ­NU AM­MUS­SAAR said Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­teks