Kuu­sa­lu va­nae­ma­de rühm TIIU ül­la­tas oma 30. sün­ni­päe­va eten­du­se­ga pub­li­kut

2346
Kuusalu vanaemade tantsurühm Tiiu oma treeninguvormis. Keskel juhendaja TIIU AASA, kes peol esitatud näidistrennis tantsis, vehkis ja hüppas kõige ees.

Kuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma Tiiu kont­sert-la­vas­tus oli tem­po­kas ja täp­selt pai­ka pan­dud, juu­bi­la­ri en­da 15 tant­su ning Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­te, Vi­ha­soo ja Lok­sa mem­me­de tant­su­rüh­ma­de, Kuu­sa­lu koo­li 1. klas­si­de tant­su­las­te et­teas­ted mah­tu­sid koos muu­si­kas­se la­vas­ta­tud tu­le­ku­te-mi­ne­ku­te­ga üh­te tun­di ja 10 mi­nu­tis­se.
La­vas­tas va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma Tiiu ju­hen­da­ja Tiiu Aa­sa, kes sü­gi­sel 20 aas­tat ta­ga­si võt­tis nais­rüh­ma ju­hen­da­ja üle­san­ded üle oma äm­malt Es­ter Aa­salt.

Kont­sert oli jao­ta­tud kol­me tee­mas­se: „Oh, neid va­nae­ma­sid!“, „Tant­su­pi­du­de tant­sud“ ja „Ees­ti 100“.
Tant­su­rühm Tiiu käis esinemas kol­mes kos­tüü­mis – Kuu­sa­lu ro­he­li­set­rii­bu­lis­te sti­li­see­ri­tud see­li­ku­te­ga tren­ni­rii­etes, siis pu­na­se­ruu­du­lis­tes kaa­potk­lei­ti­des ja lõ­puks sä­ra­sid Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na rah­va­riie­tes.

Mõ­ni­gi pub­li­ku seast tun­nis­tas pä­rast, et oli vai­mus­tu­ses ja imet­le­s va­nae­ma­de jät­ku­vat vä­si­ma­tust. Aga kõi­ge efekt­sem oli lõpp, kui 1. klas­si tant­su­lap­sed esi­ta­sid „Ke­va­de­mar­si“, mil­le Tiiu Aas­ta on sead­nud mee­nu­ta­maks Ernst Id­la võim­le­mis­pi­du 1936. aas­tal. Si­ni­must­val­ged väi­ke­sed li­pud las­tel käes, tüd­ru­ku­te val­ged see­li­kud ja mus­tad pluu­sid ning pois­te si­ni­sed ki­ki­lip­sud, pluss väi­kes­te tant­si­ja­te rõõm ja in­nu­kus olid va­nae­ma­de peo­le vää­ri­kas punkt, mis pa­ni hel­di­ma ja tõi ka pi­sa­ra sil­ma­nur­ka. „Ees­ti 100“ tant­se saa­tis ehe rah­va­pil­li­muu­si­ka­, mängis an­sam­bel Kuu­sea­lu­sed: Eli­na Aa­sa, Kris­ta Kuusk, An­ne­li Rumm.

Tiiu Aa­sa ju­tus­tas, et ta la­vas­tas sa­ma mar­si ka küm­me aas­tat ta­ga­si, kui tä­his­ta­ti EV 90. sün­ni­päe­va, siis esi­tas sel­le Kuu­sa­lu koo­li too­kord­ne fol­gi­rühm, ku­hu kuu­lus lap­si igas va­nu­ses. Väi­kes­te koo­li­jüt­si­de tant­su­rüh­ma­ga hak­kas ta töö­ta­ma aas­ta ta­ga­si, kui Kuu­sa­lu las­teaiast Jus­si­ke kut­su­ti, et neil on rah­va­rii­ded, võiks pan­na koo­liee­li­kud tant­si­ma. Nüüd on sa­mad lap­sed Kuu­sa­lu koo­lis, rüh­ma ju­hen­da­vad Eli­na Aa­sa ja Tiiu Aa­sa.

Tant­su­va­nae­ma­de koh­ta lau­sus ju­hen­da­ja, et sa­ma ka­va on nad mit­mel kor­ral lä­bi tant­si­nud, igal kor­ral on ta nais­te­le öel­nud, et va­ru­liik­med on ole­mas, kui ei jak­sa, võib as­tu­da kõr­va­le. Kuid po­le as­tu­tud.

Tiiu Aa­sa: „Üks väi­ke prob­leem oli, me ei osa­nud ar­ves­ta­da, et lä­heb umb­seks, kui pub­lik on saa­lis.“
Õn­nit­le­jaid oli pal­ju, oo­da­ti pi­kas jär­je­kor­ras. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se sün­ni­päe­va­kin­gi­tu­se­na oli Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja fua­jees kae­tud koh­vi­laud.

Kok­ku 56 lap­se­last ja 9 lap­se­lap­se­last
Va­nae­ma­de rüh­mas Tiiu on jät­ku­valt ne­li Tiiut. Kok­ku on nais­tel koos ju­hen­da­ja­ga 37 last, 56 lap­se­last ja 9 lap­se­lap­se­last.
Rüh­ma asu­ta­mi­se ajast on tant­si­nud El­le Land­berg ja Lai­ne Kop­pel, ka rüh­ma­va­nem Sil­va Si­sa ja pal­jud tei­sed­ki on staa­ži­kad tant­si­jad.

Sil­va Si­sa on en­da kan­da võt­nud rüh­ma mä­ned­že­ri rol­li, Tiiu Aa­sa on tant­suõ­pe­ta­ja-la­vas­ta­ja ehk kuns­ti­li­ne juht.

„Meil on suur õnn ja au, et me ju­hen­da­ja ei ole ai­nult õpe­ta­ja, vaid ka tant­su­de loo­ja. Ta on vä­ga loo­min­gu­li­ne, pa­kub vah­vaid ideid, rõõm on tant­si­da. Meie ju­hen­da­ja tant­se on võe­tud nais­te­tant­su­peo ja ka võim­le­mis­peo re­per­tuaa­ri,“ lau­sus rüh­ma­va­nem.

Käiak­se nais­te­tant­su­peol, see­nio­ri­de tant­su­peol, Har­ju maa­kon­na tant­su­pi­du­del. Nais­te­tant­su­peol on Tiiu Aa­sa ol­nud va­nae­ma­de rüh­ma­de lii­gi­juht. Tu­le­val aas­tal mai­kuus kor­ral­dab tant­su­rühm Tiiu Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se saa­lis Har­ju­maa ja Tal­lin­na see­nio­ri­de tant­su­peo.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus va­na­ema­del mee­nu­ta­da mõn­da juh­tu­mit oma rüh­ma­ga. El­le Lan­derg kõneles, kui­das kord Es­ter Aa­sa­ga min­di üld­tant­su­peo proo­vi, aga seal ei tul­nud tants häs­ti väl­ja ja ju­hen­da­ja tea­tas, et nad ei esi­ne. Peo­päe­va hom­mi­kul aga leid­sid nai­sed, et ko­ju ei saa jää­da, koht jääb tüh­jaks. Sõit­sid Tal­lin­nas­se peo­le, har­ju­ta­sid hoo­le­ga üld­ju­hi abil ja tant­su­väl­ja­ku kõr­val, esi­ne­sid ke­nas­ti, õh­tul tu­lid ta­ga­si ja läk­sid Est­ri juur­de, et ne­mad nüüd tant­su­peolt ko­dus.

Tiiu Da­niel rää­kis, kui­das sõit­sid Tiiu Aa­sa sea­tud „Kas tant­si­me kra­kov­jak­ki?“ esi­ta­ma kon­kur­si­le, mis oli Jõ­ge­val. Teel aru­ta­sid, et ees­ti tant­su­de võist­lus, aga nad lä­he­vad poo­la tant­su­ga. Ja lõ­puks tu­li väl­ja, et ne­mad võit­sid oma kra­kov­ja­ki­ga.

Sil­va Si­sa li­sas, et suur ül­la­tus oli ka see, kui tu­li tei­ne­gi kon­kur­si­võit – kae­ra­jaa­ni võist­lu­sel hin­na­ti pa­ri­maks Tiiu Aa­sa sea­tud „Sääs­tu­kae­ra­jaan pip­ra­te­ra­ga“.

 

Va­nae­ma­de tant­su­rühm TIIU

Ju­hen­da­ja Tiiu Aa­sa. Tant­si­jad El­le Land­berg, Lai­ne Kop­pel, rüh­ma­va­nem Sil­va Si­sa, An­ne Laas, Eda Kir­si­puu, Tiiu Šelem­ba, Tiiu Tamm, Tiiu Da­niel, Vii­vi Re­ba­ne, Ma­re Tamm, Ege Ee­sa­lu, Mar­je Laas­ma, Ju­lie Sil­lam, Ju­ta Kop­pel, Rii­ka Aun. Aa­sa­ta­tel 1987-1997 ju­hen­das Es­ter Aa­sa.

Eelmine artikkelOlüm­pia­ko­mi­tee kin­kis Keh­ra, Kuu­sa­lu ja Kii­li koo­li­le suu­sad
Järgmine artikkelNovem­ber Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus EK­RE saa­di­ku­te pil­gu lä­bi