Kuu­sa­lu uus val­la­va­nem on MO­NI­KA SA­LU

1577
Kuu­sa­lu val­la­va­nem MO­NI­KA SA­LU. Fo­to Ras­mus Me­ri­voo

Val­la­vo­li­ko­gu uueks esi­me­heks va­li­ti MAIT KRÖÖNST­RÖM, asee­si­mees­teks MAR­TI HÄÄL ja MAR­GUS SOOM.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis kol­ma­päe­va, 6. juu­ni is­tun­gil taas val­la­juh­te, ku­na aval­das nä­dal va­rem kol­ma­päe­val, 30. mail 10 poolt­hää­le­ga um­bu­sal­dust se­ni­se­le val­la­va­ne­ma­le Ur­mas Kirt­si­le va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Seo­ses val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­se­ga as­tus vo­li­ko­gu esi­me­he ame­tist ta­ga­si Kal­mer Märt­son ja asee­si­me­he ko­halt ta­gan­das end Ur­mo Ris­ti­saar, ka ne­mad on va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Se­ni­ne või­mu­liit juh­tis val­da ala­tes 17. jaa­nua­rist – Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se le­pin­gu­ga olid lii­tu­nud 15 vo­li­nik­ku va­li­mis­lii­tu­dest Ühi­ne Ko­du, Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning Re­for­mie­ra­kon­na vo­li­nik. Vo­li­ko­gu is­tun­gil, 2. mail esi­ta­tud um­bu­sal­du­sa­val­du­se al­ga­ta­mi­se­ga üt­le­sid va­li­mis­lii­tu­de Are­nev Kuu­sa­lu Vald ja Üks Kuu­sa­lu Vald vo­li­ni­kud le­pin­gu üles.

Es­malt ju­ha­tas 6. juu­ni is­tun­git And­res All­mä­gi, kui va­nim ko­ha­lol­nud vo­li­nik. Te­ma juh­ti­mi­sel vii­di lä­bi uue vo­li­ko­gue­si­me­he va­li­mi­ne. Kan­di­daa­te esi­ta­ti üks – Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da esi­me­heks Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald.

Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel olid Mait Kröönst­rö­mi poolt 10, vas­tu 5 vo­li­nik­ku, üks va­li­mis­se­del oli keh­te­tu. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 19 liik­mest osa­le­sid is­tun­gil 16.

Mait Kröönst­röm tä­nas usal­du­se eest ning aval­das loo­tust meel­di­va­le koos­töö­le ko­gu vo­li­ko­gu­ga ja ka kõi­gi val­laa­met­ni­ke­ga.

Vo­li­ko­gu uus juht te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da vo­li­ko­gu­le kaks asee­si­meest. Nen­de­gi va­li­mi­ne oli sa­la­ja­ne, Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald sai 12 poolt- ja 4 vas­tu­häält, Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast 10 poolt- ja 6 vas­tu­häält.

Kuu­sa­lu val­la uues või­mu­lii­dus on va­li­mis­lii­dud Üks Kuu­sa­lu Vald (vo­li­ko­gus 5 koh­ta) ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald (2 koh­ta) ning Re­for­mie­ra­kond (1 koht) ja EK­RE (2 koh­ta). Kuu­sa­lu val­la se­nis­te juh­ti­de va­li­mis­lii­dul Ühi­ne Ko­du on 8 koh­ta.

Vo­li­ko­gu 6. juu­ni is­tun­gist võt­sid osa Mar­ti Hääl, And­res Hein­ver, In­geld­rin Aug, Kris­to Pa­lu ja Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, Ma­dis Jõ­gi ja Avo Vest va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, Su­lev Vald­maa ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li EK­RE ni­me­kir­jast, Mar­gus Soom Re­for­mie­re­kon­na ni­me­kir­jast ning Kal­mer Märt­son, Ur­mo Ris­ti­saar, And­res All­mä­gi, Kris­ti Ve­te­maa, Raul Val­gis­te ja Kau­po Par­ve va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Puu­du­sid Mart Sest­verk ja Il­vard Ee­ri­koo va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ning Vär­ner Loots­mann Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast.

Uus val­la­va­nem on juh­ti­nud et­te­võt­teid ja ol­nud Tal­lin­na abi­lin­na­pea
Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ko­ha­le sea­ti 6. juu­ni is­tun­gil üks kan­di­daat – juh­ti­mis­kon­sul­tant ja tun­tud tipp­juht Mo­ni­ka Sa­lu. Sa­la­ja­sel va­li­mi­sel olid te­ma poolt 10 vo­li­nik­ku, 4 olid vas­tu ja 2 se­de­lit olid keh­te­tud.

Te­ma kan­di­da­tuu­ri esi­tas Mar­ti Hääl, kes üt­les, et Mo­ni­ka Sa­lu on töö­ta­nud ava­li­kus- ja era­sek­to­ris, tal on aka­dee­mi­li­ne ha­ri­dus ja prak­ti­li­ne elu­ko­ge­mus nii oma­va­lit­su­se- kui ka üld­juh­ti­mi­se, pro­jek­ti­juh­ti­mi­se, et­te­võt­lu­se ja laia spekt­ri­ga mä­nedžmen­di osas.

Mar­ti Hääl sel­gi­tas, et li­gi 59 prot­sen­ti val­lae­la­ni­kest, kes käi­sid sü­gi­sel va­li­mas, and­sid oma hää­le, et val­la juh­ti­mi­ne lä­biks värs­ken­dus­kuu­ri: „Va­li­ja oma hää­le­ta­mi­se­ga lõi vo­li­ko­gu saa­lis 19 vo­li­ni­ku jao­tu­se­ga üle tü­ki aja kee­ru­li­se olu­kor­ra, kui­das val­la va­lit­se­mist ku­jun­da­da. Pal­jud vo­li­nik­ud on uued, eel­ne­vat po­lii­ti­li­se töö ko­ge­must ei oma­nud ja se­da kee­ru­li­sem oli. Mul on hea meel ja tä­nu­tun­ne nei­le, kes vih­je and­sid, et on val­la­va­ne­ma pot­sent­siaa­li­ga ini­me­ne, ke­da tei­le esit­len.“

En­da tut­vus­ta­mi­seks an­ti sõ­na ka Mo­ni­ka Sa­lu­le. Ta rää­kis, et on õp­pi­nud õpe­ta­jaks, tei­se kõrg­ha­ri­du­se sai ma­jan­du­se alal, ma­gist­rik­raad on rah­vus­va­he­li­sest äri­juh­ti­mi­sest, dok­to­ri väi­te­kir­ja kaitses teemal „Sot­siaalkait­se Ees­tis”.

Mo­ni­ka Sa­lu sõ­nas, et on ol­nud muu­da­tus­te või õi­ge­m on öelda, et aren­gu juht – te­da on kut­su­tud juh­ti­ma, kui areng on jää­nud seis­ma. On juhtinud era- ja riigiorganisatsioone, töötanud Tal­lin­na abi­lin­na­pea ja lin­nao­sa va­ne­ma­na, Tal­lin­na Üli­koo­li kants­le­ri­na. Panustab ühiskonda vabatahtliku päästjana.

„Kui vaa­da­ta Kuu­sa­lu val­da aren­gup­ro­jek­ti­na, on sel­les pal­ju head ja tu­ge­vat, pal­ju aren­gu­või­ma­lu­si. Vaa­da­tes ko­gu Kuu­sa­lu val­da me­rest met­sa­ni, tu­ris­mi, elu- ja töö­kesk­kon­da, on po­tent­siaal vä­ga suur ja või­bol­la se­ni ol­nud pi­sut ala­ka­su­ta­tud. Näen siin või­ma­lust pak­ku­da oma ko­ge­must mees­kon­na­le – vo­li­ko­gu­le, val­la­va­lit­su­se­le, val­la­ma­ja töö­ta­ja­te­le, ko­gu ko­gu­kon­na­le. Kä­sit­len mees­kon­na­na kõi­ki, kes ela­vad Kuu­sa­lu val­las, töö­ta­vad siin ja ta­ha­vad, et val­las oleks se­ni­sest veel meel­di­vam kesk­kond.“

Mo­ni­ka Sa­lu lu­bas, et asub töö­le ko­he, nel­ja­päe­val: „Vii­mas­tel aas­ta­tel olen töö­ta­nud väi­keet­te­võt­ja­na, aas­ta lõ­pus lõp­pes suu­rem pro­jekt, väik­se­ma­te pro­jek­ti­de osas saab lä­bi rää­ki­da, et ei mõ­ju­taks val­la­va­ne­ma tööd.“

Val­la­va­lit­sus on nel­ja­liik­me­li­ne
Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks va­li­tud Mo­ni­ka Sa­lu te­gi vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da uus val­la­va­lit­sus nel­ja­liik­me­li­se­na: pea­le val­la­va­ne­ma veel Hei­no Ju­no­lai­nen va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, Rei­jo Roos va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald ja Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast.

Se­ni­ne val­la­va­lit­sus pi­di ole­ma viie­liik­me­li­ne, kuid vo­li­ko­gu ei kin­ni­ta­nud abi­val­la­va­ne­maid 2. mai is­tun­gil val­la­va­lit­sus­se. Ala­tes 17. jaa­nua­rist käis koos ja lan­ge­tas ot­su­seid es­malt nel­ja­liik­me­li­ne val­la­va­lit­sus, ku­hu kuu­lu­sid Ur­mas Kirt­si, abi­val­la­va­nem Aa­re Ets, Hei­no Ju­no­lai­nen ja Rei­jo Roos. Kui Aa­re Ets läks veeb­rua­ri lõ­pus töö­le Raa­si­ku val­da, jäi Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kol­me­liik­me­li­seks.

Val­la­va­ne­ma töö­ta­suks kin­ni­tas vo­li­ko­gu 3900 eu­rot kuus, vallavanema senine palk oli 2700. Isik­li­ku sõi­duau­to ka­su­ta­mi­se eest ame­tiü­le­san­ne­te täit­mi­sel maks­tak­se 30 sen­ti ki­lo­meet­rist, mit­te roh­kem kui 330 eu­rot kuus. Mo­biil­si­de­tee­nus­te mak­su­mu­se piir­määr on 60 eu­rot kuus.

Val­la­va­lit­su­se liik­me­te­le, kes ei töö­ta val­la­ma­jas, maks­tak­se hü­vi­tist 300 eu­rot kuus. Sa­ma hü­vi­tis oli ka ala­tes jaa­nua­rist.

Uue val­la­va­ne­ma kii­red töö­päe­vad
Kuu­sa­lu uus val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu asus val­la­ma­jas töö­le ala­tes nel­ja­päe­vast, 7. juu­nist, na­gu oli is­tun­gil lu­ba­nud. Ju­ba kol­ma­päe­val pä­rast vo­li­ko­gu is­tun­gi lõp­pu pos­ti­tas ta in­ter­ne­tis Are­ne­va Kuu­sa­lu Val­la Fa­ce­boo­ki-võr­gus­tik­ku pöör­du­mi­se, mil­le saa­tis nel­ja­päe­val val­la­ma­ja töö­ta­ja­te­le ning kü­la­va­ne­ma­te, va­ba­ühen­dus­te ümar­laua, al­la­su­tus­te ja val­la et­te­võt­ja­te mei­li­lis­ti­des­se. Li­sa­tud oli et­te­pa­nek koh­tu­mi­seks ja pa­ku­tud aeg. Es­malt koh­tus val­la­va­nem möö­du­nud nä­da­lal val­la­ma­ja rah­va­ga, koh­tu­mi­sed jät­ku­vad käe­so­le­val nä­da­lal.

Mo­ni­ka Sa­lu üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et esi­me­sed töö­päe­vad on ol­nud vä­ga kii­red, toi­mu­vad nõu­pi­da­mi­sed vald­kon­da­de kau­pa: „Tu­le­kul on puh­kus­te pe­riood, soovin enne kõigi ootajatega kohtuda. Juulis on plaanis teha selgeks valla territoorium ja asutused. Li­saks peab kii­res­ti te­gut­se­ma seoses moo­du­li­te ren­di­ga, et esi­me­se klas­si lap­sed saak­sid Kuu­sa­lus koo­li min­na, ning on veel mi­tu pa­ki­list tee­mat, mis va­ja­vad la­hen­da­mist.“

Val­la­va­nem lu­bas, et an­nab Sõ­nu­mi­too­ja­le pi­ke­ma in­terv­juu mul­je­test ja mõ­te­test Kuu­sa­lu val­la va­lit­se­mi­se koh­ta juu­li­kuu al­gu­ses.

MO­NI­KA SA­LU kir­ja­lik pöör­du­mi­ne
„Te­re, Kuu­sa­lu val­la pe­re!

Ala­tes tä­na­sest on mi­nu ka­he­küm­ne viie aas­ta­ne juh­ti­mis­ko­ge­mus ja aka­dee­mi­li­sed tead­mi­sed teie tee­nis­tu­ses. Mi­nu roll on ühen­da­da, si­du­da, luua ühi­seid väär­tu­si ja aren­gut nüüd­sest siis meie ühi­se mees­kon­na liik­me­na.

Se­ni­se 25 aas­ta jook­sul olen loo­nud ja töö­ta­nud mees­kon­da­de­ga, mis on tõ­hu­sad, in­no­va­tiiv­sed ja tu­le­mus­li­kud, ol­les neis st­ra­teeg, kaa­sa­ja ja muu­da­tus­te juht. Iga ini­me­ne on min­gil alal an­de­kas ja eri­ne­vad an­ded tõ­hu­salt koos­töö­le suu­na­tes loo­me­gi aren­gut.“

 

MO­NI­KA SA­LU

Mo­ni­ka Sa­lu elab Tal­lin­nas Nõm­mel, on põline tal­lin­la­ne.
Aas­ta­tel 1986-1991 õp­pis Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Ins­ti­tuu­dis üld­teh­ni­lis­te dist­sip­lii­ni­de õpe­ta­jaks, 1992-1994 Es­to­nian Bu­si­ness Sc­hoo­lis rah­vus­va­he­list äri­juh­ti­mist ja 1996-2001 äri­juh­ti­mist, mil­les on dok­to­rik­raad.
Aas­ta­tel 1992-1994 oli Ees­ti Vä­hi­lii­du te­gev­di­rek­tor, 1994-1996 IP Mul­ti­mee­dia Tal­linn AS te­gev­di­rek­tor, 1996 RAS TOP Pi­ri­ta di­rek­tor, 1996-1999 Pi­ri­ta lin­nao­sa va­nem ­ja hil­jem Tal­lin­na abi­lin­na­pea, 2000-2003 AS Ees­ti Lo­to ju­ha­tu­se esi­mees, 2003-2004 AS Mi­nu Va­ra ju­ha­ta­ja, 2006-2007 Tal­lin­na Üli­koo­li kants­ler, juh­ti­nud edas­pi­di veel mit­meid asu­tu­si. Aas­tast 2002 ju­hib oma fir­mat OÜ Ino­tex Grupp, kus on juh­tiv kon­sul­tant, 2011-2017 ka Vil­san­di Ener­gia­ma­ja juht.

Eelmine artikkelPil­la­pa­lus põ­les li­gi 200 hek­ta­rit met­sa
Järgmine artikkelÕpi­la­sed võist­le­sid Kuu­sa­lu koo­lio­lüm­pia­män­gu­del suu­res su­ve­kuu­mu­ses