Kuu­sa­lu rah­valt oo­da­tak­se 7. maiks aja­loo­li­si fo­to­sid

2132
Kuu­sa­lu kan­di va­ne­mad ela­ni­kud mä­le­ta­vad, noo­re­mad imes­ta­vad. Kuu­sa­lu tee­ris­ti lä­he­dal olid ku­na­gi pursk­kaev ja leht­la, taa­mal pais­tab gaa­sit­ras­si val­vu­ri ma­ja.

UKU PRAKS on Tee­me Ära tal­gu­päe­val Kuu­sa­lu söö­gi­ko­has PORK ja ska­nee­rib va­nu pil­te.

Kui Kuu­sa­lu kü­la ela­nik Priit Ad­ler asus ot­si­ma va­nu fo­to­sid Kuu­sa­lu via­duk­ti ja ring­tee piir­kon­nast ning an­dis sel­lest sot­siaal­mee­dias tea­da, hak­kas ta saa­ma hu­vi­ta­vaid pil­te ja ka in­fot, kel­lel neid veel võiks ol­la. Sün­dis idee pak­ku­da Tee­me Ära tal­gu­päe­val ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le või­ma­lus tuua oma fo­tod ska­nee­ri­mi­seks-di­gi­ta­li­see­ri­mi­seks. Kok­ku­le­pe sün­dis Keh­ra en­di­se õpe­ta­ja Uku Prak­si­ga, kes teeb koos­tööd Ras­mus Me­ri­voo­ga ja on ska­nee­ri­nud aja­loo­li­si fo­to­sid Fa­ce­boo­ki gru­pi Kuu­sa­lu Aja­lu­gu jaoks. Pil­did an­tak­se too­ja­le ta­ga­si.
Priit Ad­ler soo­vis piir­kon­na koh­ta fo­to­sid see­pä­rast, et on va­na aian­di vas­tas Ki­vi­väl­ja kin­nis­tul väl­ja ehi­ta­nud en­di­sest pum­ba­jaa­mast kiir­söö­gi­ko­ha. Ree­de­ti toi­mub hoo­nes li­ha­müük. Nüüd ava­tak­se 1. mail seal kiir­söö­gi­koht PORK.
Fo­to­tal­gu­te pla­ka­ti­le on li­sa­tud fo­to pursk­kae­vust ja leht­last, mi­da Kuu­sa­lus enam ei ole – need lam­mu­ta­ti, kui Kuu­sal­lu ehi­ta­ti nel­ja­rea­li­ne maan­tee ja via­dukt. Ehi­ta­ma ha­ka­ti 1975. aas­tal, val­mis sai olüm­pia­män­gu­deks 1980. aas­tal.
Uku Praks, kel­le lap­se­põl­ve­ko­du oli Kuu­sa­lu lä­he­dal, ju­tus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mä­le­tab nii pursk­kae­vu kui ka leht­lat, sa­mu­ti ETKV­Li söö­gi­koh­ta, mis asus maan­tee ää­res ja kut­su­ti Oru los­siks või val­geks ma­jaks. Se­da pai­ka Kuu­sa­lu kül­je all ni­me­ta­ti Oruks.

Kuu­sa­lu ku­ri­kuu­lus Oru loss – ETKV­Li söö­gi­koht.
Kuu­sa­lu ku­ri­kuu­lus Oru loss – ETKV­Li söö­gi­koht.

„Oru los­siks kut­su­tud söö­gi­koht asus seal, kus Kuu­sa­lu ale­vi­kust Rak­ve­re poo­le sõi­tes jõuab tee väl­ja maan­teet­ras­si­le, prae­gu­sest ben­sii­ni­jaa­mast vei­di Rak­ve­re poo­le. See oli kuu­lus koht, sai ka pit­si­kau­pa al­ko­ho­li os­ta, suur­te veoau­to­de ju­hid tel­li­sid sealt või­lei­va ja sa­da gram­mi, is­tu­sid vei­di ja sõit­sid eda­si. Meie käi­si­me poi­si­kes­te­na sealt kom­mi ja li­mo­naa­di ost­mas. Mä­le­tan klaa­sist let­ti, väi­ke­seid lau­du.“
Leht­la oli ehi­ta­tud Oru los­sist Kuu­sa­lu oja poo­le, sel­le juu­res olid pursk­kaev, is­te­pin­gid ja be­too­nist vaa­sid. Uku Praks kir­jel­das: „Nõu­ko­gu­de aja al­gu­ses teh­ti tee­de äär­de uh­keid as­ju. Kiiu mõi­sa ta­ga olid Le­ni­ni ja Sta­li­ni ku­jud pan­dud is­tu­ma dii­va­ni­te­le. Tee­de ää­res oli pio­nee­ri­de ku­ju­sid pa­su­na­te­ga, korv­pal­lu­reid pall kaen­las, hel­ges­se tu­le­vik­ku vaa­ta­vaid pio­nee­re, val­geid pa­vil­jo­ne.“
Kui Priit Ad­ler pos­ti­tas Fa­ce­boo­ki fo­to leht­last ja pursk­kae­vust, ha­ka­ti kü­si­ma, kus need asu­sid. Pea­gi pos­ti­ta­ti sin­na juur­de USA sa­tel­lii­di­fo­to sel­lest ko­hast aas­tast 1966 – nii Oru los­siks kut­su­tud söö­gi­koht, pursk­kaev kui ka leht­la on ära­tun­ta­vad.
Uku Praks too­ni­tas, kui Tee­me Ära tal­gu­päe­val pil­te tuuak­se, tu­leb ar­ves­ta­da, ska­nee­ri­mi­ne võ­tab ae­ga, kui va­nu fo­to­sid on ko­dus pal­ju, siis võiks te­ha en­ne va­li­ku. Oo­da­tud on pil­did, mis pa­ku­vad ava­lik­ku hu­vi, sest need ava­li­kus­ta­tak­se – ku­na­gi­sed töö­prot­ses­sid, ava­li­ku elu te­ge­la­sed, suu­re­mad üri­tu­sed, en­di­sed hoo­ned ja pai­gad, mis nüüd­seks muu­tu­nud. Pildid palub tuua valges ümbrikus, peal tooja nimi ja kontaktid.

Eelmine artikkelRaasiku valla 1. lisaeelarve vastu võetud
Järgmine artikkelSüdamekuul liikuma!