Kuu­sa­lu on koo­li­de­va­he­li­se tea­te­suu­sa­ta­mi­se võit­ja

1464

Ree­del, 27. jaa­nua­ril olid Kõr­ve­maal Har­ju­maa tä­na­vu­sed koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lu­sed tea­te­suu­sa­ta­mi­ses. Tüd­ru­kud ja kõi­ge noo­re­mad poi­sid sõit­sid 4×1,5 ki­lo­meet­rit, suu­re­mad poi­sid 4x 3 km.
Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­test sai esi­ko­ha Haab­nee­me kool (20.18,4). Kuu­sa­lu kesk­kool sai 6. (34.45,4), Raa­si­ku põ­hi­kool 7. (44.09,4) ja Lok­sa güm­naa­sium 8. ko­ha (51.08,0). Ka pois­test või­tis Haab­nee­me (22.20,8), 3. ko­ha sai Kol­ga koo­li võist­kond (23.31,4) koos­sei­sus Joo­nas La­tik, Kul­dar Sü­da, Mar­ten Sest­verk ja Kris­to La­tik. Kuu­sa­lu kool sai 4. (28.09,8), Raa­si­ku kool 7. (34.30,9) ja Lok­sa kool 8. ko­ha (42.56,2).
6.-7. klas­si tüd­ru­ku­te esi­koht läks Laag­ri koo­li­le (24.29,2), Kuu­sa­lu koo­li võist­kond tu­li kol­man­daks (27.25,9) ning Raa­si­ku viien­daks (48.33,8). Kuu­sa­lu võist­kon­nas suu­sa­ta­sid Joan­na Roo­pa, Car­men Pa­jus­te, Ma­riel­la Soom ja Anett Kirt. 8.-9. klas­si tü­tar­las­test või­tis Viim­si kool (17.13,1), Kuu­sa­lu sai 6. ko­ha (30.22,5). 10.-12. klas­si nei­du­de hul­gas saa­vu­tas Kuu­sa­lu koo­li võist­kond koos­sei­sus Kris­tel Re­ba­ne, Ma­ri-El­len Aa­man, Ja­net­te Roo­pa ja Get­ter An­net­te Oja esi­ko­ha (23.14,0).
6.-7. klas­si pois­te suu­sa­sõi­du või­tis Aeg­vii­du kool (42.32,2) Kuu­sa­lu koo­li (48.10,4) ees. Kuu­sa­lu võist­kon­nas suu­sa­ta­sid Rain Roos, Gre­gor Tis­ler, Fred­dy Gu­nin ja Ja­kob Mat­tias Oja. Lok­sa kool sai 4. ko­ha (48.35,9). 8.-9. klas­si pois­test või­tis Viim­si (36.36,8), Kuu­sa­lu võist­kond oli taas tei­ne (38.53,1), suu­sa­ta­sid Kaur Taal, And­reas Mo­ža­jev, Ka­rel Taal ja Ste­fan Loo­tus. Kol­ga kool sai 6. ko­ha (47.42,9). 10.-12. klas­si noor­mees­te esi­koht läks Sa­ku güm­naa­siu­mi­le (35.24,5), Kuu­sa­lu koo­li võist­kond – Mar­tin Pee­gel, Georg Raud­la, Al­ger Paal­berg ja Karl Taal – said 3. ko­ha (44.47,5) ja Lok­sa kool 4. ko­ha (48.38,3).
Koo­li­de­va­he­li­se suu­sa­ta­mi­se või­tis kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses 382 punk­ti­ga Kuu­sa­lu kool Jü­ri güm­naa­siu­mi (375) ja Lok­sa güm­naa­siu­mi (180) ees. Ka­hek­sast sõi­dust ar­ves­ta­ti 7 pa­re­ma tu­le­must. Põ­hi­koo­li­del läk­sid 6 sõi­dust ar­ves­se 5 pa­re­mat. Koo­li­de­va­he­li­se ar­ves­tu­se ala­või­du sai 245 punk­ti­ga Aeg­vii­du kool, Raa­si­ku põ­hi­kool oli 134 punk­ti­ga kol­mas.

Eelmine artikkelSPORDIUUDISED
Järgmine artikkelAL­LAN LAI­NE ja SAN­DER PII­BE­MANN po­le enam vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nis