SPORDIUUDISED

1032

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per võõr­sil HC Tal­la­se 29:23. Kui­gi tei­si­päe­val, 24. jaa­nua­ril toi­mu­nud män­gu ava­poo­la­ja või­tis pea­lin­na mees­kond 14:12, pa­ni Keh­ra tei­sel poo­la­jal end maks­ma. Keh­ra pa­ri­ma­na vis­kas Uku-Ta­nel Laast 7 vä­ra­vat, Mar­ko Slas­ti­novs­ki li­sas 6.

27.-29. jaa­nua­ri­ni oli Val­gas noor­mees­te A-va­nu­se­klas­si (1998 ja hil­jem sün­di­nud) Ees­ti meist­ri­võist­lus­te esi­me­ne etapp kä­si­pal­lis. Seit­se mees­kon­da män­gi­sid üks kord oma­va­hel lä­bi tur­nii­ri­süs­tee­mis. Pä­rast ava­etap­pi ju­hib 12 punk­ti­ga Põl­va Spor­di­kool, Aru­kü­la SK ja­gab 6 punk­ti­ga 3.-4. koh­ta, HC Keh­ra on 2 punk­ti­ga 6. ko­hal. Tei­ne etapp on 14.-16.ap­ril­li­ni Põl­vas.

Keh­ras toi­mus A-klas­si nei­du­de Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­me­ne etapp. 28.-29. jaa­nua­ril toi­mu­nud män­gu­de jä­rel ju­hib Re­val-Sport/Tal­lin­na Spor­di­kool 6 punk­ti­ga. HC Keh­ra on punk­ti­ta ning vii­ma­sel, 4. ko­hal. Tei­ne etapp on 8.-9. ap­ril­lil Ta­pal.

Saa­li­jalg­pal­li II lii­gas kao­tas Ani­ja Uni­ted 27. jaa­nua­ril Keh­ra spor­di­hoo­nes toi­mu­nud män­gus 5:8 Nar­va Eli­fer­ti­le. Ko­du­mees­kon­na ka­suks lõid vä­ra­va Mih­kel Kuu­se, Mikk Hüüd­ma, Mart­ti Klaus, And­rei Kašu­ba ja Alek­sandr Skaun. Lii­ga­ta­be­lis on Ani­ja Uni­ted 5 mees­kon­na seas 13 punk­ti­ga 5 mees­kon­na seas en­di­selt 3. ko­hal.

Kuu­sa­lu val­la korv­pal­li­meist­ri­võist­lus­te II voo­rus 28. jaa­nua­ril A-alag­ru­pis alis­tas Tal­linn­sa­lu 49:51 tiit­li­kaits­ja BC Kiiu ning B-ala­g­ru­pis Kol­ga Idab­lo­ki 77:49. III voo­ru män­gud pee­tak­se 4. veeb­rua­ril. See­jä­rel jät­ka­tak­se pool­fi­naa­li­de­ga.

Keh­ra Snai­per­si jää­ho­ki­mees­kond alis­tas har­ras­ta­ja­te ho­ki­lii­ga Tal­lin­na lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­te 3. gru­pis 26. jaa­nua­ril Ton­di­ra­ba jää­hal­lis T-Re­xi 2:1. Keh­ra mees­kon­na esi­me­se vä­ra­va lõi Ar­nold Jär­ve­la, tei­se Rei­mo Vil­berg Ar­nold Jär­ve­la söö­dust. Üks mäng en­ne tei­se rin­gi lõp­pu on Keh­ra Snai­pers 8 mees­kon­na seas 14 punk­ti­ga 4. ko­hal.

Raa­si­ku FC Jo­ker esin­dus­mees­kond kao­tas hooa­jaeel­ses kont­roll­koh­tu­mi­ses esi­lii­ga B aas­ta­lõ­pu­tur­nii­ri võit­ja Nõm­me Uni­te­di­le 1:5. Mäng toi­mus Ees­ti Jalg­pal­li Lii­du si­se­hal­lis pü­ha­päe­val, 29. jaa­nua­ril. Raa­si­ku mees­kon­na ain­sa vä­ra­va Nõm­me Uni­te­di ehk Mart Poo­mi jalg­pal­li­koo­li noor­te vas­tu lõi Ja­nar Pra­gi. Jo­ke­ri järg­mi­ne kont­roll­mäng on sa­mas ko­has sel­le pü­ha­päe­va, 5. veeb­rua­ri hom­mi­kul Tal­lin­na FC Flo­ra U19 mees­kon­na vas­tu.

 

Eelmine artikkelKeh­ra ro­boo­ti­ka­võist­kond pää­ses taas üle-ees­ti­li­se võist­lu­se fi­naa­li
Järgmine artikkelKuu­sa­lu on koo­li­de­va­he­li­se tea­te­suu­sa­ta­mi­se võit­ja