Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses­se tu­leb lap­si üha juur­de

1178
Re­mon­di­tud ja uuen­da­tud mööb­li­ga noor­te­kes­ku­ses on to­re kok­ku saa­da, kin­ni­ta­sid ka MIKK JÕ­GI, MA­RI-LIIS JÜR­GEN­SON, noor­soo­töö­ta­ja ELS­BETH LINK, MIR­TEL JÕ­GI, noor­soo­töö koor­di­naa­tor KRIS­TA AL­LIK ja GER­LI ROO­PA.

Kol­ga ja Kiiu noor­te­kes­ku­sed on te­ge­vu­se lõ­pe­ta­nud, val­la ai­nus noor­te­kes­kus asub Kuu­sa­lu ale­vi­kus Köst­ri­ma­jas.

Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se elekt­roo­ni­li­ne lo­gi­raa­mat näi­tab, et märt­si­kuus oli uni­kaal­seid kü­las­tu­si ehk eri­ne­vaid noo­ri käis 141, neist es­ma­kord­selt as­tu­sid noor­te­kes­ku­ses­se pä­rast koo­li­tun­de sis­se 50. Kok­ku oli kü­las­tu­si märt­sis 498. Kesk­mi­selt ko­gu­ne­sid maj­ja lü­he­maks või pi­ke­maks ajaks 30-40 noort päe­vas, tipp oli 48. Veeb­rua­ris oli kü­las­tu­si 472, uni­kaal­seid kü­las­tu­si 139, neist es­ma­kord­seid 37. Aas­ta ta­ga­si kü­las­ta­ti noor­te­kes­kust vä­hem – veeb­rua­ris 2018 oli lo­gi­raa­ma­tu jär­gi Kuu­sa­lus 152 kü­las­tust ja Kiius 110. Ka­he kes­ku­se pea­le kok­ku käis siis noor­te­kes­ku­ses 83 noort.

Kuu­sa­lu Köst­ri­ma­ja mõ­le­mad kor­ru­sed on noor­te­le taas ava­tud möö­du­nud aas­ta ok­toob­ri­kuust. Li­gi kaks aas­tat tu­li va­he­peal end ma­hu­ta­da ma­ja kol­me tup­pa, ku­na Kiiu mõi­sa re­mon­di ajal oli val­la­ma­ja too­dud üle Kuu­sal­lu. Köst­ri­ma­ja üle­mi­sel kor­ru­sel töö­ta­sid val­la­va­nem, val­la­sek­re­tär ja raa­ma­tu­pi­da­jad ning all­kor­ru­sel kant­se­leis­pet­sia­list ja re­gist­ri­pi­da­ja.

Kuusalu noortekeskus asub Köstrimajas.

Kui val­la­ma­ja ko­li­ti mul­lu su­ve al­gu­ses ta­ga­si Kiiu mõi­sa, hak­ka­sid noor­soo­töö­ta­jad ruu­mi­des re­mon­ti te­ge­ma. Kuu­sal­lu ma­hu­ta­ti Kol­ga ja Kiiu noor­te­kes­kus­te si­sus­tust – eel­mi­se aas­ta ke­va­del jäi su­le­tuks Kol­ga noor­te­kes­kus mõi­sa va­lit­se­ja­ma­jas, sü­gi­sel ka Kiiu noor­te­kes­kus Kiiu Soo­ne­le kuu­lu­vas kon­to­ri­hoo­nes. Nüüd on Kuu­sa­lu val­las üks noor­te­kes­kus, ku­hu oo­da­tak­se lap­si kõi­ki­dest piir­kon­da­dest.

Noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik üt­leb, et noor­te seas lä­bi vii­dud kü­sit­lu­sest sel­gus, üle 60 prot­sen­di vas­ta­nu­test ee­lis­ta­sid väi­kes­te­le noor­te­kes­kus­te­le üht suu­re­mat kes­kust pal­ju­de te­ge­vus­te­ga: „En­ne is­tu­sid kolm noor­soo­töö­ta­jat igaüks eral­di noor­te­kes­ku­ses Kiius, Kol­gas või Kuu­sa­lus, või­ma­lu­si eri­ne­va­teks te­ge­vus­teks oli vä­hem. Kui noor­soo­töö­ta­ja oli hai­ge või koo­li­tu­sel, jäi noor­te­kes­kus su­le­tuks. Nüüd on Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses sa­ge­li ka kolm noor­soo­töö­ta­jat kor­ra­ga, li­saks rin­gi­de ju­hen­da­jad.“

Köst­ri­ma­ja üle­mi­sel kor­ru­sel on fil­mi­rin­gi ruum koos va­ja­li­ku teh­ni­ka­ga ning ar­va­musk­lu­bi tu­ba. Ko­gu si­sus­tus ja teh­ni­ka on os­te­tud Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­la ning Lok­sa lin­na noor­soo­töö eden­da­mi­seks lä­bi vii­dud pi­lootp­ro­jek­ti toe­tus­sum­ma­dest.

All­kor­ru­sel on Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses li­saks noor­soo­töö­ta­ja­te toa­le veel joo­nis­ta­mi­se-meis­ter­da­mi­se-teh­ni­ka­rin­gi ruum pui­dug­ra­vee­ri­mi­se apa­raa­di ning mit­me­su­gus­te muu­de töö­va­hen­di­te­ga, ka köök, suu­rem pil­jar­di­laua­ga tu­ba ja väik­se­ma­te selts­kon­da­de jaoks eral­di ruum.

Kiiu noor­te­kes­ku­ses töö­ta­nud He­le­ri Pais­te sõ­nab sa­mu­ti, et Kuu­sa­lus on või­ma­lik noor­te­le roh­kem pak­ku­da: „Val­las po­le või­ma­lik üle­val pi­da­da kol­me võrd­set noor­te­kes­kust, sel­leks oleks va­ja olu­li­selt roh­kem töö­ta­jaid ja te­ge­vus­va­hen­deid. Esial­gu oli kah­ju, et tu­li Kiiust ära ko­li­da. Prae­gu näen, et see oli ai­nuõi­ge ot­sus, ka Kiiu noo­red on leid­nud tee Kuu­sal­lu ja usun, neid tu­leb juur­de, kui il­mad lä­he­vad soo­je­maks ja õh­tud veel val­ge­maks – Kiiut ja Kuu­sa­lut ühen­dab ju kerg­liik­lus­tee.“

Ku­na noor­te­kes­ku­ses po­le las­te­le ka­su­ta­mi­seks ar­vu­teid, ei käi­da seal see­pä­rast, et ko­dus on ar­vu­ti­keeld, vaid tul­lak­se suht­le­ma ja mit­me­su­gus­te­le üri­tus­te­le, mär­gi­vad noor­soo­töö­ta­jad. Taas on käi­ma läi­nud eri rah­vas­te kul­tuu­riõh­tud koos rah­vus­toi­tu­de val­mis­ta­mi­se­ga, tüd­ru­ku­te­ga õpi­tak­se rõi­vaid ku­jun­da­ma.

Kris­ta Al­lik li­sab, et va­rem käis 13aas­ta­seid ja va­ne­maid koo­liõ­pi­la­si noor­te­kes­ku­ses har­va, nüüd on ne­mad­ki leid­nud tee Köst­ri­maj­ja, va­ne­ma­te klas­si­de õpi­las­te pä­ralt on ma­ja tei­ne kor­rus.

Poo­le ko­ha­ga töö­tab noor­te­kes­ku­ses ala­tes no­vemb­rist Els­beth Link. Ta rää­gib, et nä­gi kuu­lu­tust, ot­si­ti asen­da­jat lap­se­puh­ku­sel ole­va­le töö­ta­ja­le ning ot­sus­tas proo­vi­da. Kui­gi on õp­pi­nud tüü­ri­me­heks, kii­dab ta ka se­da ame­tit, noor­te­ga töö on ha­ka­nud meel­di­ma.

Kris­ta Al­lik tõ­deb, et kol­mas noor­soo­töö­ta­ja peaks sa­mu­ti ole­ma ame­tis täis­ko­ha­ga: „Noo­ri tu­leb mei­le jär­jest juur­de, Els­beth teeb pa­ra­ta­ma­tult üle­tun­de, sest üri­tus­test ei ta­ha kõr­va­le jää­da ja meil on te­ma abi va­ja.“

Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus plaa­nib ka sel aas­tal osa­le­da Õpi­las­ma­le­vas, ju­ba saab end rüh­ma kir­ja pan­na. Tu­le­mas on ka päe­va­laa­ger noo­re­ma­te­le.

Eelmine artikkelSal­mis­tu ran­na hal­da­ja kon­kurss
Järgmine artikkelSõnumitoojas 3. aprillil