Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se et­te pan­di kaks vä­li­ma­le­lau­da

1286
Vä­li­ma­le­lauad on va­la­tud be­too­nist.

PARANDATUD: Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mist (KOP) saadud toetussumma oli 1890 eu­rot (mitte 2000 eurot, nagu oli ekslikult 7. veebruari Sõnumitooja paberväljaandes).

Paar nä­da­lat ta­ga­si too­di Kuu­sa­lu Köst­ri­ma­ja ehk noor­te­kes­ku­se et­te kaks be­too­nist vä­li­ma­le­lau­da koos pin­ki­de­ga. Need on val­mis­ta­tud ja pai­gal­da­tud Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­si tel­li­mu­sel.

Selts taot­les ja sai pro­jek­ti­le „Män­gi­me ma­let“ Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mist (KOP) 1890 eu­rot. Lauad on tei­nud OÜ Kii­li Be­toon.

La­na Toom­vap Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­sist kom­men­tee­ris, et idee tek­kis sel­lest, kui su­vel ko­gu­ne­sid õpi­las­ma­le­va noo­red noor­te­kes­ku­se et­te ning is­tu­sid mu­rul. Kui te­ge­vu­sed nõud­sid kir­ju­ta­mist, siis ko­li­ti maj­ja lau­da­de äär­de.

Kuu­sa­lu ale­vi­kus on noor­tel ja ka täis­kas­va­nu­tel puudu koht, kus oleks või­ma­lus vä­li­tin­gi­mus­tes aren­da­valt ae­ga vee­ta, põh­jen­das Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selts KO­Pi esi­ta­tud taot­lu­ses. Kesk­väl­ja­ku­le on pai­gal­da­tud is­te­pin­gid ja ra­ja­tud hal­jas­tus, aga see ala on ale­vi­ku kor­ter­ma­ja­dest kau­gel. Noor­te­kes­ku­se esi­ne ala on ka­su­tu­sel iga­päe­va­selt, kuid se­ni po­le seal ol­nud vä­li­lau­du ega -pin­ke.

Idee on ha­ka­ta kor­ral­da­ma Kiiu, Kuu­sa­lu ja Kol­ga noor­te­kes­kus­te va­he­li­si ma­le- ja ka­be­tur­nii­re. Või­ma­lus on ha­ka­ta noor­te seas pro­pa­gee­ri­ma ma­le­män­gu. Las­te­kait­se selt­si liik­med kin­ni­ta­vad, et ma­le­lau­du või­vad ka­su­ta­da kõik ma­le­hu­vi­li­sed, sest ala on ava­li­kus ka­su­tu­ses ja val­gus­ta­tud.

Pin­gid on ma­le­lau­da­de kül­jes. Li­saks ma­le või ka­be män­gi­mi­se­le saab be­too­nist vä­li­lau­du ka­su­ta­da pik­ni­ku­lau­da­de­na, soo­je­mal ajal te­ha nen­de ta­ga va­ja­du­sel ka kir­ja­tööd, õp­pi­da õues.

Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus­te koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik üt­les, et noo­red on lauad häs­ti vas­tu võt­nud, ko­he esi­me­sel päe­val is­tu­sid tüd­ru­kud lau­da­de ta­ga ja oo­ta­sid, mil­lal noor­te­kes­ku­ses töö al­gab.